Wnioski zlozone 2011 - 2014

Gdańsk, 8 lutego 2012r
 
 
Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór
 
Wniosek inicjatywny społeczności osiedlowej
 
w sprawie bezpiecznego przejścia przez ul. Abrahama przy skrzyżowaniu z ul. Paneckiego
 
 
            Podczas pełnionych dyżurów przedstawiciele Komitetu blokowego z ul. Paneckiego 19 Pan Polak Andrzej i Zagdański Zygmunt oraz elektronicznie na stronie kontakt z Radą Osiedla mieszkańcy ul. Krasnoludków, Bellinga i jedna osoba z ul. Kurzyńskiego, zgłaszali ich problem z bezpiecznym przejściem ich dzieci oraz osób starszych przez ulice Abrahama na skrzyżowaniu ul. Paneckiego i Abrahama. W tym miejscu nie ma żadnego przejścia, a ścieżka prowadząca od ul. Paneckiego do Abrahama podczas opadów deszczu i bezpośrednio po opadach zamienia się z kałuże i błoto. Mieszkańcy przechodzą do sklepów usytuowanych przy ul. Abrahama, od kilkudziesięciu lat w miejscu do tego niedozwolonym. Dzieci do i ze szkoły również pokonują jezdnię w tym miejscu dwa razy dziennie
W przeszłości mieszkańcy i członkowie naszej Spółdzielni mieszkaniowej z ul. Paneckiego, problem ten zgłaszali kilkakrotnie w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej oraz na corocznych zebraniach grup członkowskich S.M. VII Dwór, lecz nic przez kilkanaście lat w tym temacie nie zrobiono.
Obecnie mieszkańcy w/wym. ulic, zwracają się do Radnych osiedla, którzy są ich reprezentantami wobec władz gminnych prosząc o rozwiązanie ich problemu w umożliwieniu im bezpiecznego przejścia przez ulicę Abrahama przy skrzyżowaniu z ul. Paneckiego
Powyższą informację sporządzono dla zapoznania Radnych na najbliższej sesji, omówienia problemu i podjęcia jakiejś decyzji, którą umieścimy w formie odpowiedzi naszym mieszkańcom na naszej stronie internetowej.
 
Do wiadomości:
Radna Miasta Gdańska
  - Małgorzata Chmiel
   
                                             Wniosek w imieniu mieszkańców 
ul. Paneckiego, Krasnoludków, Bellinga 

złożył:
Kazimierz Stencel
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Osiedla VII Dwór


  

Gdańsk, 22 stycznia 2012 r
ZOVIID – 10/01/2012
  
Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór
 
 
Wniosek nr 1/12 Zarządu Osiedla VII Dwór
 
w sprawie bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły oraz mieszkańców w drodze do i z kościoła do domu

 
Zarząd Osiedla VII Dwór w składzie Beata Łopatniuk i Kazimierz Stencel z uwagi na liczne sygnały mieszkańców o niebezpiecznym przejściu dla pieszych na naszym osiedlu przedkładamy w oparciu o zgłaszane sugestie, przepisy prawa o ruchu drogowym i zasady organizacji ruchu pieszego w opracowaniu GAMBIT Pomorskiego, wniosek o rozwiązania tego problemu i wykonanie:
 
  1. Na ulicy Abrahama róg ul. P. Norblina (na wysokości Kościoła), dwóch progów zwalniających wyspowych lub wyniesione przejście dla pieszych,które od kilku lat jako szczególnie niebezpieczne, nie posiada należytego oznakowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ruchu drogowym.
  2. Wymalowanie linii ciągłej na ul. Abrahama, od podwyższonych progów zwalniających do wysokości wjazdu do budynku Przychodni Rehabilitacyjnej.
 
    Uzasadnienie
 
Sporządzony wniosek w oparciu i liczne sygnały mieszkańców i wspólnoty kościelnej uważamy za zasadny, ponieważ przejście dla pieszych znajdujące się w pobliżu skrzyżowania ulic Abrahama z ulicami Norblina i Doroszyńskiego oprócz znaków pionowych D-6 nie posiada żadnego innego oznakowania. Ulica Abrahama jest główną drogą dojazdową na nasze osiedle o dużym natężeniu ruchu dwukierunkowym, i umieszczone znaki pionowe D-6 są przez kierowców niezauważalne z uwagi na wąskie i ruchliwe skrzyżowanie na którym kierowcy skupiają swoją uwagę, natomiast oznakowania poziomego P-10 w ogóle nie ma. Brak prawidłowego oznakowania powoduje, że na samym przejściu po obu stronach ulicy parkują samochody przez przyjezdnych (w większości medyczni przedstawiciele handlowi, lub sportowcy na korty). Dzieci wracające ze szkoły, dorośli idący do lub wracający z kościoła i inwalidzi oraz osoby niepełnosprawne idące do Poradni rehabilitacyjnej na zabiegi nie mają możliwości przejścia przez ul. Abrahama w miejscu do tego wyznaczonym.
 Opublikowane dane z różnych osiedli dużych aglomeracji w Polsce i Europy dowodzą, że wykonywanie progów zwalniających wyspowych w miejscach przejścia dla pieszych jest stosowane coraz częściej, ponieważ spełniają one następujące zalety:
-         Uprzywilejowania ruchu pieszego w obrębie jedynego wyznaczonego przejścia mieszkańców osiedla do Kościoła i na ul. Doroszyńskiego,
-         Zmniejsza zagrożenie dzieciom przy przechodzeniu przez bardzo ruchliwą ul. Abrahama z ulicy Doroszyńskiego do szkoły i powrotu do domów
-         Podnosi od 41 – 56% bezpieczeństwo wszystkich pieszych i rowerzystów.
 Biorąc pod uwagę powyższe, oraz fakt, że Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, w swoim piśmie Nr ZDiZ-UI-70-31(6)-2012-MW z dnia 9 stycznia 2012r, kategorycznie odmówili wymalowania farba nieścieralną znaków poziomych P-10 na tym przejściu dla pieszych, Radni osiedla są zobowiązani do podjęcia wszelkich kroków na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruch drogowym na osiedlu w celu niedopuszczenia na tym konkretnym przejściu dla pieszych, do ewentualnego wypadku śmiertelnego lub trwałego kalectwa..
 
Zarząd Osiedla, mając na uwadze wyłącznie dobro wszystkich mieszkańców i użytkowników ruchu, prosi o zapoznanie z powyższym wnioskiem Radnych osiedla i zwołanie VIII Sesji Rady osiedla w celu poddania wniosku pod głosowanie i podjęcia stosownej uchwały bądź oddalenia wniosku.
 
 
Wniosek złożyli;
 
 
                 Kazimierz Stencel
            Z-ca Przewodniczącego
           Zarządu Osiedla VII Dwór
 

=======Zarząd Osiedla VII Dwór =======Gdańsk, 25 stycznia 2012 r
ZOVIID – 11/01/2012
  
 
Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór
 
 
 
Wniosek nr 2/12 Zarządu Osiedla VII Dwór
 
w sprawie bezpiecznego przejścia dla dzieci w drodze do i ze szkoły oraz mieszkańców przez ulicę Chełmońskiego róg ul. VII Dwór
 
 
 
Zarząd Osiedla VII Dwór w składzie Beata Łopatniuk i Kazimierz Stencel na liczne sygnały mieszkańców o niebezpiecznym przejściu dla pieszych na naszym osiedlu przedkładamy w oparciu o zgłaszane sugestie, przepisy prawa o ruchu drogowym i zasady organizacji ruchu pieszego w opracowaniu GAMBIT Pomorskiego składamy wniosek o rozwiązania tego problemu i wykonanie:
 
  1. Nad przejściem dla pieszych na ul. Chełmońskiego róg ul. VII Dwór, gdzie brak jest należytego oznakowania od dziesiątków lat, oprócz pionowego znaku drogowego D-6, zamontowanie żółtych świateł pulsujących przez Zakład Dróg i Zieleni w Gdańsku i wymalowanie farbą nieścieralną znaku poziomego     P-10.
         
    Uzasadnienie
 
Wniosek mieszkańców w przedmiocie sprawy zasadny, ponieważ przejście dla pieszych znajdujące się w pobliżu szkoły na skrzyżowania ulicy Chełmońskiego o ruchu dwukierunkowym z ulicą VII Dwór od kilku lat nie jest należycie oznakowane zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym. Po obu stronach jezdni są umieszczone znaki pionowe D-6, natomiast znaków poziomych P-10 brak. Ulica Chełmońskiego, jest jedną z dwóch ulic prowadzących na nasze osiedle o dużym natężeniu ruchu drogowego i omawiane przejście, codziennie w drodze do szkoły, musi pokonać 1/3 dzieci naszego osiedla. Zgodnie z obowiązującym Statutem Osiedla VII Dwór, Radni są zobowiązani, zapewnić jak najlepsze bezpieczeństwo dzieciom w drodze do i ze szkoły do domu i dołożyć wszelkich starań w celu niedopuszczenia wystąpienia ewentualnego wypadku śmiertelnego lub trwałego kalectwa z powodu należytego oznakowania wymienionego przejścia dla pieszych..

Na podstawie informacji zebranych z różnych osiedli większych aglomeracji w Polsce i w Europie dowodzą, że takie pełne oznakowanie przejścia dla pieszych z pulsującymi światłami i tablica informacyjną, podnosi od 34 – 43% bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. My Radni osiedla, jesteśmy zobowiązani
 
Mając na uwadze, dobro wszystkich mieszkańców osiedla, Zarząd Osiedla prosimy o zapoznanie Radnych osiedla z wnioskiem i zwołanie VIII sesji w celu przegłosowania go i podjęcia stosownej uchwały, bądź oddalenia wniosku.
 

Wniosek złożył
Kazimierz Stencel
Z-ca Przew. Zarządu VII Dwór

 

=======Zarząd Osiedla VII Dwór ========


 

Wniosek nr 3/12 Zarządu Osiedla VII Dwór

w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Paneckiego i wykonania odprowadzenia z niej wód deszczowych i ujęcia tych robót w planowaniu budżetu Miasta Gdańska na 2013 r. 


Podczas dyżurów Radnych osiedla i bezpośrednich rozmów z mieszkańcami z ulic Paneckiego, Bellinga i Krasnoludków, otrzymujemy liczne sygnały i prośby o pomoc do Zarządu Osiedla VII Dwór w rozwiązaniu ich problemów;

1. naprawienie nawierzchni ulicy Paneckiego z wykonaniem odprowadzenia gromadzonych na niej wód deszczowych

2. obniżenie krawężników drogi na zjazdach z chodnika dla wózków w obrębie skrzyżowań ul. Krasnoludków i Bellinga z ul. Paneckiego

Uzasadnienie

Wniosek mieszkańców w przedmiocie sprawy zasadny, gdyż po obfitych opadach deszczów i gwałtownych rozstopach śniegu miejscami na ulicy Paneckiego stoją kałuże na całej szerokości ulicy, a pod nimi dziury w jezdni, co naraża kierujących pojazdami na uszkodzenie felgi lub zawieszenia, a pieszych na ochlapanie woda przez przejeżdżające samochody. Wysokie krawężniki wzdłuż ul. Paneckiego i na skrzyżowaniach z ulicami Krasnoludków i Bellinga są zmora dla Matek z wózkami pokonującymi te codziennie odcinki drogi.

Mając na uwadze, dobro mieszkańców i podatników z osiedla, postanowiono złożyć wniosek w celu podjęcia stosownej uchwały.

Wniosek złożył
Kazimierz Stencel
Z-ca Przew. Zarządu VII Dwór========= Zarząd Osiedla VII Dwór ==========
 
 

Wniosek nr 4/12 Zarządu Osiedla VII Dwór

w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Michałowskiego i poszerzenia miejsc postojowych przy tej ulicy i ujęcia tych robót w planowaniu budżetu Miasta Gdańska na 2013 r.

 

Podczas bezpośrednich rozmów na Osiedlu z mieszkańcami głównie z ulicy Michałowskiego oraz sygnałów napływających podczas dyżurów Radnych osiedla skierowane są prośby o pomoc podjęcie poczynań w zakresie;

1.  naprawienie nawierzchni ulicy Michałowskiego ( cała )

2. oznakowanie przejść dla pieszych na wszystkich jezdniach w obrębie skrzyżowania ulicy Norblina z ul. Michałowskiego.

3. poszerzenie pasa z miejscami do parkowania pojazdów usytuowanego wzdłuż ulicy Michałowskiego

Uzasadnienie

Wniosek mieszkańców w przedmiocie sprawy zasadny, ponieważ droga ta od ponad 50-ciu lat, nie była remontowana, a zapadająca się a miejsca z wyraźnymi ubytkami trylinka, której wykonana jest droga, od lat wymaga kapitalnego remontu. Brak wyznaczonych przejść dla pieszych przez skrzyżowanie ulic Norblina z ul. Michałowskiego, w miejscu, w którym pokonuje codziennie 1/6 wszystkich mieszkańców osiedla w tym dzieci do szkoły stanowi potencjalne zagrożenie potrącenia dziecka lub osoby starszej.

Mając na uwadze, dobro mieszkańców i podatników osiedla, postanowiono złożyć wniosek w celu podjęcia stosownej uchwały.

Wniosek złozył
Kazimierz Stencel
Z-ca Przew. Zarządu VII Dwór
 

=========== Zarząd VII Dwór =========Wniosek nr 5/12 Zarządu Osiedla VII Dwór

w sprawie naprawy nawierzchni ulicy Rodakowskiego oraz wyznaczenie przejścia przez

ul. Rodakowskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Norblina i ujęcia tych robót w planowaniu budżetu Miasta Gdańska na 2013 r.


Podczas spacerów i rozmów na Osiedlu z mieszkańcami Rodakowskiego oraz sygnałów napływających od mieszkańców, podczas dyżurów Radnych osiedla, kierowane są prośby do Rady Osiedla o pomoc w zakresie;

 

1. naprawienie nawierzchni ulicy Rodakowskiego – najgorszego odcinka od ul. Norblina do Transformatorowni

2. oznakowanie przejścia dla pieszych przez ulice Rodakowskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Norblina.
 

Uzasadnienie

Wniosek mieszkańców w przedmiocie sprawy zasadny, ponieważ ten odcinek drogi istnieje od lat 60-tych minionego wieku, i zapadająca się a miejscami z wyraźnymi ubytkami trylinka od lat wymaga kapitalnego remontu. Ponadto ten odcinek ulicy jest głównie niszczony przez pojazdy ciężarowe z zaopatrzeniem do pobliskich pawilonów handlowych. Brak wyznaczonych przejść dla pieszych przez ulica Rodakowskiego na skrzyżowaniu z ulicą Norblina jest niezbędny, gdyż miejsce to pokonuje bardzo duża ilość mieszkańców osiedla w tym dzieci do szkoły lub do kościoła, co stanowi potencjalne zagrożenie potrącenia dziecka lub osoby starszej

Mając na uwadze, dobro mieszkańców i podatników z osiedla, postanowiono złożyć wniosek w celu podjęcia stosownej uchwały.

Wniosek złożył
Kazimierz Stencel
Z-ca Przew. Zarządu VII Dwór

========== Zarząd VII Dwór =========II sesja Rady Osiedla VII Dwór z dnia 29 maja 2011r.

 
 
 W dniu 29. 05.2011 o godz. 20.00 odbyły się obrady II sesji Rady Osiedla VII Dwór w użyczonym lokalu przy ul. Abrahama 15A. otworzył Przewodniczący Rady Osiedla - Tomasz Zajkowski w obecności 14-tu Radnych i obecnej Radnej Miasta Gdańska , Pani Małgorzaty Chmiel.

Pkt. 1 - Zapoznano obecnych z porządkiem obrad i poddano go pod głosowanie.

Pkt. 2
- zgłoszono kandydaturę na Sekretarza Rady Osiedla Agnieszkę Taba.

Pkt. 3
- W głosowaniu jawnym – Jednogłośnie na Sekretarza Rady Osiedla VII Dwór wybrano P. Agnieszkę Taba.

Pkt. 4
- Na posiedzeniu sesji do realizacji z budżetu Miasta w najbliższym roku 2012 zgłoszono trzy najbardziej priorytetowe wnioski: 

·        Monitoring na osiedlu. Uzasadnienie: W wniosku tym, brano pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo osób starszych i dzieci w miejscach najbardziej sprzyjającym dokonywanie przestępstw kryminalnych jak; (kradzieże zuchwałe, kradzieże samochodów, pedofilia, włamania z kradzieżami do mieszkań a także prewencyjne zwalczanie ewentualnego handlu narkotyków lub innych używek w okolicach szkoły)

·      Poszerzenie pasa parkingu oraz modernizacja ronda przy ul. Michałowskiego. Uzasadnienie : Spowoduje bezpieczniejsze zaparkowanie pojazdu oraz bezpieczny przejazd ulicą i przez rondo służ ratowniczych i innych pojazdów.

·     Utworzenie ścieżki rowerowej prowadzącej od ul. Michałowskiego do ul. Grunwaldzkiej. Uzasadnienie : Brak jest bezpiecznej drogi rowerowej dla dorosłych, młodzieży i dzieci z górnego tarasu osiedla do ścieżki biegnącej równolegle do ul. Grunwaldzkiej lub połączenia z budującą ścieżką rowerową na Osiedlu Strzyża.

Pkt. 5 – Po burzliwej dyskusji i wypracowaniu konsensusu, Rada Osiedla VII Dwór uznała, że w sprawie priorytetów zadań dla Osiedla VII Dwór uznając, iż najważniejsze dla osiedla do realizacji w najbliższym roku 2012 będą następujące zadania:
- zamontowanie monitoringu
- poszerzenie przy ul. Michałowskiego pasa parkingu oraz modernizacja ronda na końcu ulicy
- utworzenie ścieżki rowerowej
Za wnioskiem w w/w punktach głosowało:  Za - 14 radnych,  Przeciw – 0,   Wstrzymało się – 0 

Pkt. 6
- II sesję Rady Osiedla VII Dwór zakończono o godz. 21 30.

 
 ===== Zarząd Osiedla VII Dwór =====

 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja