Sesje Rady 2019-2024


Zwołane  sesje  w  kadencji  III  2019-2024
.

Szanowni Mieszkańcy

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Dwór uwzględniając Państwa uwagi i sugestie, oraz obowiązek wynikający z  § 13 ust. 9 Statutu Dzielnicy VII Dwór  będzie w tym miejscu umieszczać informację o zwołaniu najbliższej sesji Rady wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.

------ ***** ------


VI sesja

Gdańsk, 29 października 2019

Szanowne Radne i Radni Dzielnicy Vll Dwór,

Na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Dzielnicy Vll Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr Lll/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Vll Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady Vl sesji Rady Dzielnicy Vll Dwór na dzień 6 listopada 2019 na godzinę 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad (załącznik nr 1) i protokołu z sesji V.

2. Uchwała w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy 2020 wraz z dyskusją (w tym wstępne propozycje budżetowe; załącznik 2).

3. Sprawy Rady:

-omówienie działalności Zarządu od ostatniej sesji

-zapoznanie radnych z postanowieniem sądu w sprawie zaskarżenia wyborów do Rady

Dzielnicy Vll Dwór z 4 kwietnia 2019.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Vll Dwór

 

 

------ ***** ------


V sesja

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2019

Szanowni Państwo Radni Miasta Gdańska

Szanowni Państwo Radni Dzielnicy VII Dwór

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady V sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 24 sierpnia 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji (kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji IV).

2. Przygotowanie tematów w celu zadania pytań Pani Prezydent Miasta Gdańska (Zarząd Dzielnicy).

3. Ustalenie dyżurów i statutu (Przewodniczący Rady).

4. Zapoznanie radnych z wynikami postępowania złożonego zaskarżenia wyborów do Rady Dzielnicy z dnia 4 kwietnia 2019 w związku z możliwym popełnieniem przestępstwa przez kandydatów K. Stencel i Sł. Jabłoński oraz Zarząd SM VII Dwór – a ogłoszonego na I sesji Rady w dniu 10 kwietnia 2019.

5. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na utrzymanie i konserwację 3-ch monitoringów dzielnicowych (załącznik 2).

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska

------ ***** ------

Sesja IV

------ ***** ------

 

Sesja III

 
------ ***** ------

Sesja II

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Nasz znak - 20/2019/RDz

Pani/Pan
                       Radna/y Dzielnicy VII Dwór


Na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady II sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 1800 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

- powitanie przybyłych Radnych Miasta Gdańska kadencji 2018-2023

- sprawdzenie kworum i poprawności otwarcia obrad II sesji Rady

- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie treści protokołu z I sesji (załącznik nr 1).

2. Przedstawienie przybyłych Radnych Miasta Gdańska (o ile będą)

- oddanie głosu Radnym Miasta Gdańska z OW nr 6

- dyskusja (zapytania, wnioski itd.).

3. Sprawy Rady:

- omówienie zasad działania realizacji budżetu Rady na rok 2019 (przedstawi K. Stencel);

- przedstawienie dotychczas realizowanych z budżetu rady stałych zadań w latach 2011-2018;

- zgłoszenie dodatkowych zadań do listy zadań z budżetu Rady w roku 2019

 

- głosowanie nad uzupełnioną listą zadań zgłoszonych do budżetu Rady w celu przedstawienia pod konsultacje społeczne

- podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok

- mówienie likwidacji wysypiska / składowiska ziemi za szkołą przy nasypie PKM w obr. nr 29 na działce nr 324 przedstawi (K. Stencel) - dyskusja

4. Wolne wnioski zachęcam do zgłaszania wcześniej celem informacji i przygotowania się Radnych do dyskusji nad tym tematem

5. Ustalenie terminu zwołania następnej sesji i zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy VII Dwór

 

Uchwała nr II / 6 / 19
Rady Dzielnicy VI Dwór
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok.


Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust.3 i 7 Statutu jednostki pomocniczej – VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późniejszymi zmianami
uchwala, co następuje:

§ 1 Poddaje konsultacji projekt budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok.

§ 2 Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 25 kwietnia do 8 maja 2019 r. za pośrednictwem internetu na stronie Rady Dzielnicy VII Dwór oddając głos na 3 wybrane zadania.

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do rozmieszczenia informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej, w gablotach dzielnicowych i w klatkach schodowych na terenie dzielnicy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
 

------ ***** ------ 

Sesja I


 

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2019 roku

Pani/Pan

..............................…

Radna/y DzielnicyNa podstawie §13 ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późń. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu 10 kwietnia 2019 roku (środa), po uroczystym ślubowaniu obrady I sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w sali 007 w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawy regulaminowe,

  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

  3. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

  4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

  5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

  6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

  7. Wolne wnioski.

  8. Zakończenie obrad.

Radny Miasta Gdańska
           Dawid Krupej
 

-----  ***  -----