Sesje Rady 2019-2024


Zwołane  sesje  w  kadencji  III  2019-2024
.

Szanowni Mieszkańcy

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Dwór uwzględniając Państwa uwagi i sugestie, oraz obowiązek wynikający z  § 13 ust. 9 Statutu Dzielnicy VII Dwór  będzie w tym miejscu umieszczać informację o zwołaniu najbliższej sesji Rady wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.----------- ***** ---------

IX sesja 

Gdańsk, dnia 28 kwietnia 2020 r.

Nasz znak – 21/2020/W/RDz.
                                                                                                Pani/Pan
                                                                                                Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 1, § 15 ust. 1 pkt 21 oraz § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zm, oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaznych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, umożliwia odbywanie sesji i posiedzeń organów jednostek pomocniczych oraz komisji rad w zdanym trybie obradowania z póz. zm. (Dz.U. z 17.04.2020r poz. 695).

z w o ł u j ę

obrady IX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 7 maja 2020 roku (środa) o godz. 1800 w trybie zdalnym z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i sprawdzenie kworum i poprawności otwarcia obrad IX sesji Rady na podstawie przesłanych kart z głosowaniem.

2. przyjęcie porządku obrad,

3. przyjęcie treści protokołu z VII sesji (załącznik nr 2).

4. Zapoznanie się pismem Zarządu Dzielnicy VII Dwór skierowanym do Przewodniczącego Rady w
sprawie realizacji projektów Rady w 2020 roku.
(załącznik nr 3).

5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na
działalność statutową w roku 20
20r. (załącznik nr 4).

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie sesji.

Załączniki:

 • Porządek obrad

 • Protokół z VIII sesji RDz.

 • Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2020r.

 • Karta do oddania głosów.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy VII Dwór

Sławomir Jabłoński

- P R O J E K T -

Uchwała nr IX / 25 / 20

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 7 maja 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2020r.

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, i Uchwały Nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, uchwala się co następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr VII / 18 / 20 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 23 stycznia 2020 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w 2020 roku w § 1 uchyla się:
 

pkt. 2. Wycieczka krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców 5 200 zł.
 

pkt. 3. Festyny rodzinne z placami zabaw - kwota 15 000 zł.
 

pkt. 6. Marsze z instruktorem dla seniorów z kijkami nordic walking – kwota 700 zł.
 

§ 2 W § 1 pkt 8 zmienia się „Rezerwa kwota 3 196 zł” i nadaje mu się nowe brzmienie „Rezerwa - kwota 24 096 zł” .

§ 3. W § 1 dodaje się pkt. 9 o treści: „Utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizyjnego ul Abrahama 15a” - kwota 1 000 zł.
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Dzielnicy VII Dwór.
 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

      Przewodniczący

Rady Dzielnicy VII Dwór

Sławomir Jabłoński

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. Zmianami oraz Uchwały Nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, Rada Dzielnicy VII Dwór postanowiła z uwagi na panującą pandemię choroby zakaznej (korona wirus) uchylić organizację wycieczek, festynów i nauki chodzenia z kijkami Nordic Walking a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na projekty twarde w 2021 roku i na utrzymanie w 2020 r. monitoringu dzielnicowego przy ul. Abrahama 15a.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy VII Dwór

   Sławomir Jabłoński
------ ***** ------

VIII Sesja  

Gdańsk, dnia 10 lutego 2020 r.

Nasz znak – 11/2020/W/RDz.

Pani/Pan
Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 3, § 14 ust. 5 i 6 oraz § 16 ust. Ust. 1 i 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady VIII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 19 lutego 2020 roku (środa) o godz. 1800 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji, przywitanie obecnych na sali oraz sprawdzenie kworum i poprawności

otwarcia obrad VIII sesji Rady

2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

3. przyjęcie treści protokołu z VII sesji (załącznik nr 1).

4. Omówienie złożenia pisemnej rezygnacji Radnej - Ewy Stelmasiewicz-Wegnerowskiej

z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór, głosowanie i podjęcie uchwały

(załącznik nr 2 i 3).

5. Wybór komisji skrutacyjnej i podjęcie uchwały (załącznik nr 4).

6.
Dyskusja w sprawie wyboru nowej/go Przewodniczącej/go Rady i zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

7
. Głosowanie na kandydatów na Przewodniczącego Rady VII Dwór i podjęcie uchwały (załącznik nr 5).

8
. Wybór Komisji Rewizyjnej, zgłaszanie kandydatów, głosowanie i podjęcie uchwały (załącznik nr 6).

9
. Wolne wnioski.

10
. Zakończenie sesji.

Zastępca Przewodniczącej

Rady Dzielnicy VII Dwór

 

------ ***** ------

 

VII Sesja

Gdańsk, 9 stycznia 2020

 

Szanowne Radne i Radni Dzielnicy VII Dwór,

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady VII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór na dzień 23 stycznia 2020 na godzinę 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad (załącznik nr 1) i protokołu z sesji VI z 2019 roku.

2. Omówienie konsultacji społecznych do projektu budżetu Rady Dzielnicy na 2020 rok z dyskusją (załącznik 2 - wyniki i załącznik 3 - protokół wyników konsultacji społecznych).

3. Projekt budżetu Rady Dzielnicy na 2020 z dyskusją, ustalaniem ostatecznej listy projektów i głosowaniem (załącznik 4 - projekt uchwały o podziale środków finansowych RD VII Dwór na 2020 rok).

4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Dzielnicy za 2019 rok i głosowanie (załącznik 5 - sprawozdanie zarządu i załącznik 6 - projekt uchwały o przyjęciu sprawozdania za 2019 rok).

5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

6. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

------ ***** ------

VI sesja

Gdańsk, 29 października 2019

Szanowne Radne i Radni Dzielnicy Vll Dwór,

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Dzielnicy Vll Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr Lll/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Vll Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady Vl sesji Rady Dzielnicy Vll Dwór na dzień 6 listopada 2019 na godzinę 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad (załącznik nr 1) i protokołu z sesji V.

2. Uchwała w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy 2020 wraz z dyskusją (w tym wstępne propozycje budżetowe; załącznik 2).

3. Sprawy Rady:

-omówienie działalności Zarządu od ostatniej sesji

-zapoznanie radnych z postanowieniem sądu w sprawie zaskarżenia wyborów do Rady

Dzielnicy Vll Dwór z 4 kwietnia 2019.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy Vll Dwór

 

 

------ ***** ------


V sesja

Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2019

Szanowni Państwo Radni Miasta Gdańska

Szanowni Państwo Radni Dzielnicy VII Dwór

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady V sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 24 sierpnia 2019 roku o godz. 900 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji (kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z sesji IV).

2. Przygotowanie tematów w celu zadania pytań Pani Prezydent Miasta Gdańska (Zarząd Dzielnicy).

3. Ustalenie dyżurów i statutu (Przewodniczący Rady).

4. Zapoznanie radnych z wynikami postępowania złożonego zaskarżenia wyborów do Rady Dzielnicy z dnia 4 kwietnia 2019 w związku z możliwym popełnieniem przestępstwa przez kandydatów K. Stencel i Sł. Jabłoński oraz Zarząd SM VII Dwór – a ogłoszonego na I sesji Rady w dniu 10 kwietnia 2019.

5. Uchwała w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na utrzymanie i konserwację 3-ch monitoringów dzielnicowych (załącznik 2).

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska

------ ***** ------

Sesja IV

------ ***** ------

 

Sesja III

 
------ ***** ------

Sesja II

Gdańsk, dnia 15 kwietnia 2019 r.

Nasz znak - 20/2019/RDz

Pani/Pan
                       Radna/y Dzielnicy VII Dwór


Na podstawie art. 18 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady II sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 1800 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

- powitanie przybyłych Radnych Miasta Gdańska kadencji 2018-2023

- sprawdzenie kworum i poprawności otwarcia obrad II sesji Rady

- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

- przyjęcie treści protokołu z I sesji (załącznik nr 1).

2. Przedstawienie przybyłych Radnych Miasta Gdańska (o ile będą)

- oddanie głosu Radnym Miasta Gdańska z OW nr 6

- dyskusja (zapytania, wnioski itd.).

3. Sprawy Rady:

- omówienie zasad działania realizacji budżetu Rady na rok 2019 (przedstawi K. Stencel);

- przedstawienie dotychczas realizowanych z budżetu rady stałych zadań w latach 2011-2018;

- zgłoszenie dodatkowych zadań do listy zadań z budżetu Rady w roku 2019

 

- głosowanie nad uzupełnioną listą zadań zgłoszonych do budżetu Rady w celu przedstawienia pod konsultacje społeczne

- podjęcie uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok

- mówienie likwidacji wysypiska / składowiska ziemi za szkołą przy nasypie PKM w obr. nr 29 na działce nr 324 przedstawi (K. Stencel) - dyskusja

4. Wolne wnioski zachęcam do zgłaszania wcześniej celem informacji i przygotowania się Radnych do dyskusji nad tym tematem

5. Ustalenie terminu zwołania następnej sesji i zakończenie obrad.

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy VII Dwór

 

Uchwała nr II / 6 / 19
Rady Dzielnicy VI Dwór
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok.


Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust.3 i 7 Statutu jednostki pomocniczej – VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późniejszymi zmianami
uchwala, co następuje:

§ 1 Poddaje konsultacji projekt budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok.

§ 2 Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 25 kwietnia do 8 maja 2019 r. za pośrednictwem internetu na stronie Rady Dzielnicy VII Dwór oddając głos na 3 wybrane zadania.

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do rozmieszczenia informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej, w gablotach dzielnicowych i w klatkach schodowych na terenie dzielnicy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
 

------ ***** ------ 

Sesja I


 

Gdańsk, dnia 2 kwietnia 2019 roku

Pani/Pan

..............................…

Radna/y DzielnicyNa podstawie §13 ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późń. zm.)

z w o ł u j ę

w dniu 10 kwietnia 2019 roku (środa), po uroczystym ślubowaniu obrady I sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w sali 007 w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym porządkiem obrad:

 1. Sprawy regulaminowe,

 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

 5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

 6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

 7. Wolne wnioski.

 8. Zakończenie obrad.

Radny Miasta Gdańska
           Dawid Krupej
 

-----  ***  -----


This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free