Archiwum Protokołów 2011-2019

-----------  ***  ------------

 

-----------  ***  ------------ 


-----------  ***  ------------

PROTOKÓŁ Nr 31

z obrad XXXI sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 26 kwietnia 2018 roku.

 

Dnia 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) od godzinie 18:25 w siedzibie Rady Dzielnicy VII Dwór przy ul. Abrahama 15 A w Gdańsku, Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór otworzyła XXXI sesję Rady i przywitała przybyłych radnych i mieszkankę dzielnicy.

Radni obecni: Bartłomiej Milanowski, Beata Łopatniuk, Tomasz Zajkowski, Danuta Trybułowska, Sławomir Jabłoński, Elżbieta Kwiatkowska, Kazimierz Stencel, Katarzyna Wielińska oraz mieszkanka Gabriela Stencel – listy obecności w załączeniu.

Radni nieobecni na sesji: Artur Łopatniuk, Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Leszkiewicz Lena, Raszkiewicz Waldemar, Gaffke Tomasz, Irena Szczepaniec,

1a. Po stwierdzeniu kworum, Przewodnicząca Rady rozpoczęła obrady XXXI sesji.

1b. Po zapoznaniu obecnych z porządkiem obrad odbyło się głosowanie, w którym udział wzięło 8 Radnych;

Za – 8, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1c. Następnie prowadząca sesję zapytała radnych, czy wszyscy zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniej sesji i czy są uwagi. - Radna Danuta Trybułowska zgłosiła swoje trzy uwagi do protokołu z XXX sesji Rady a mianowicie :

 • poz. 1c, znajduje się błąd cyfrowy „Za – 9” a powinno być „Za – 8”, oraz „Protokół z XXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie” a powinno być „Protokół z XXIX sesji został przyjęty jednogłośnie”.

 • Poz. 2.2. „w głosowaniu udział wzięło 9 Radnych” a powinno być „w głosowaniu udział wzięło 8 Radnych”.

Za przyjęciem zgłoszonych poprawek byli wszyscy Radni obecni na sesji. Następnie przystąpiono do głosowania nad przyjęciem protokołu z XXX sesji z trzema poprawkami.

Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji udział wzięło 8-ciu Radnych;

Za – 8. Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Protokołu z XXX sesji został przyjęty jednogłośnie.

2. Sprawy Dzielnicy:

Prowadząca poinformowała, że do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo z Biura Rady Miasta Gdańska nr BRMG-JP.0020.1-44.2018.PK z dnia 17.04.2018 r. projektów dzielnicowych z prośbą o zaopiniowanie przez Radę Dzielnicy VII Dwór ośmiu projektów dzielnicowych złożonych przez mieszkańców do BO2019 wymienionych w załączniku do pisma.

2.1. Przewodniczący Zarządu Dzielnicy poinformował obecnych, że drogą elektroniczną otrzymał z BRMG i rozesłał do Radnych wykaz w którym wymieniono tylko 8 projektów dzielnicowych, a w rzeczywistości zostało złożonych i zarejestrowanych 11 projektów dzielnicowych dla VII Dworu w tym jeden projekt po upływie 16 dni od upływu terminu składania projektów. Termin składania wniosków upłynął 30 marca 2018r a projekt zarejestrowany na stronie BO2019 został 16 kwietnia 2018 r.

Następnie odczytał treść każdego zarejestrowanego projektu dzielnicowego, podając informację o projektodawcy, informację kogo projektodawca reprezentuje oraz czy wykazane koszty projektu są zasadne i potrzebne dla obciążenia budżetu dzielnicy.

 1. Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór za 14 421 zł

 2. Spacery z przewodnikiem za 4 800 zł.

 3. Nowe miejsca postojowe pomiędzy ul. Abrahama i ul. Doroszewskiego za 78 000 zł.

 4. Mała infrastruktura – Ławki przy ul. Abrahama, Wita Stwosza i Drożyny (c.d. Projektu BO2016) za 11 100 zł.

 5. Mała infrastruktura – Ustawienie ławek w Dolinie SAMBOROWO i wyrównanie alejki za kwotę 38 800 zł.

 6. Mała infrastruktura – Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Michałowskiego za kwotę 56 000 zł.

 7. Remont parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 za kwotę 36 477 zł.

 8. Ustawienie latarni ulicznej przy parkingu ul. Chełmońskiego 12 za kwotę 10 000 zł.

 9. Nordic Walking z bobasem i seniorem VII Dwór za kwotę 4 875 zł.

 10. Las dostępny: Polana przy Abrahama za kwotę 67 000 zł.

 11. Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ul. Michałowskiego do ul. Polanki wzdłuż nasypu PKM

2.2. Po przeprowadzonej dyskusji na odczytanymi projektami Z-ca Przewodniczącej Katarzyna Wielińska czytała kolejno treść każdego zarejestrowanego projektu dzielnicowego nad którym radni głosowali.

W głosowaniu udział wzięło 8 Radnych.

 1. Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór za 14 421 zł – Głosowało: Za – 0, Przeciw – 8,

 1. Spacery z przewodnikiem za 4 800 zł – Głosowało: Za – 0, Przeciw – 8,

 1. Nowe miejsca postojowe pomiędzy ul. Abrahama i ul. Doroszewskiego za 78 000 zł.

Głosowało: Za – 8, Przeciw – 0,

 1. Mała infrastruktura – Ławki przy ul. Abrahama, Wita Stwosza i Drożyny (c.d. Projektu BO2016) za 11 100 zł – Głosowało: Za – 7, Przeciw – 1,

 1. Mała infrastruktura – Ustawienie ławek w Dolinie SAMBOROWO i wyrównanie alejki za kwotę 38 800 zł – Głosowało: Za – 6, Przeciw – 2,

 1. Mała infrastruktura – Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Michałowskiego za kwotę 56 000 zł – Głosowało: Za – 8, Przeciw – 0,

 1. Remont parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 za kwotę 36 477 zł – Głosowało: Za – 8, Przeciw – 0,

 1. Ustawienie latarni ulicznej przy parkingu ul. Chełmońskiego 12 za kwotę 10 000 zł.

Głosowało: Za – 8, Przeciw – 0,

 1. Nordic Walking z bobasem i seniorem VII Dwór za kwotę 4 875 zł – Głosowało: Za – 0, Przeciw – 8,

 1. Las dostępny: Polana przy Abrahama za kwotę 67 000 zł – Głosowało: Za – 0, Przeciw – 7, Wstrzymało się – 1

 1. Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ul. Michałowskiego do ul. Polanki wzdłuż nasypu PKM - Głosowało: Za – 3, Przeciw – 5,

Na podstawie przeprowadzonego głosowania nad poszczególnymi projektami do BO2019 Radni uznali, że podejmą dwie uchwały w tym, jedną uchwałę z projektami które zdobyły większościową głosów „za poparciem projektów”, oraz drugą uchwałę z projektami które otrzymały większościowa ilość głosów „za odrzuceniem projektów”.

 

2.3. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia projektów zgłoszonych do BO2019 dla Dzielnicy VII Dwór :

     Nowe miejsca postojowe pomiędzy ul. Abrahama i ul. Doroszewskiego za 78 000 zł.

    Mała infrastruktura – Ławki przy ul. Abrahama, Wita Stwosza i Drożyny (c.d. Projektu BO2016) za 11 100 zł.

Mała infrastruktura – Ustawienie ławek w Dolinie SAMBOROWO i wyrównanie alejki za kwotę 38 800 zł.
   

      Mała infrastruktura – Modernizacja siłowni na wolnym powietrzu przy ul. Michałowskiego za kwotę 56 000 zł.
      
      
Remont parkingu przy ul. Chełmońskiego 12 za kwotę 36 477 zł.

      Ustawienie latarni ulicznej przy parkingu ul. Chełmońskiego 12 za kwotę 10 000 zł.

W głosowaniu za przyjęciem uchwały udział wzięło 8 Radnych, Za – 8, Przeciw – 0,

Uchwała Nr XXXI/38/18 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie poparcia 6 projektów zgłoszonych do BO2019 dla Dzielnicy VII Dwór - została przyjęta jednogłośnie.

 

2.4. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia 5 projektów zgłoszonych do BO2019 dla Dzielnicy VII Dwór:

 

 1. Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór za 14 421 zł

 2. Spacery z przewodnikiem za 4 800 zł.

 3. Nordic Walking z bobasem i seniorem VII Dwór za kwotę 4 875 zł.

 4. Las dostępny: Polana przy Abrahama za kwotę 67 000 zł.

 5. Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: Modernizacja ulicy Michałowskiego i drogi dojazdowej od ul. Michałowskiego do ul. Polanki wzdłuż nasypu PKM.

 6.  

W głosowaniu za przyjęciem uchwały udział wzięło 8 Radnych, Za – 8, Przeciw – 0,

 

Uchwała Nr XXXI/39/18 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie odrzucenia 5 projektów zgłoszonych do BO2019 dla Dzielnicy VII Dwór - została przyjęta jednogłośnie.

3. Wolne wnioski:

Wniosków istotnych dla mieszkańców i dzielnicy – nie zgłoszono.

4. O godzinie 19:30 Przewodnicząca podziękowała Radnym za przybycie i udział w sesji, a następnie zamknęła obrady.


-----------  ***  ------------
 

PROTOKÓŁ Nr 30

z obrad XXX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 8 marca 2018 roku.

    

               Dnia 8 marca 2018 roku (czwartek) od godzinie 18:08 w siedzibie Rady Dzielnicy VII Dwór przy ul. Abrahama 15 A w Gdańsku, Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór otworzyła XXX sesję Rady i przywitała przybyłych radnych i mieszkańców dzielnicy.

Radni obecni: Bartłomiej Milanowski, Beata Łopatniuk, Artur Łopatniuk, Elżbieta Kwiatkowska. Kazimierz Stencel, Irena Szczepaniec, Sławomir Jabłoński, Katarzyna Wielińska, oraz mieszkanka Gabriela Stencel – listy obecności w załączeniu.

Radni nieobecni na sesji: Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Zajkowski Tomasz, Leszkiewicz Lena, Raszkiewicz Waldemar, Danuta Trybułowska, Gaffke Tomasz.

1a. Po stwierdzeniu kworum, Przewodnicząca Rady rozpoczęła obrady XXX sesji, które były rejestrowanie na dyktafonie i zarchiwizowana.

1b. Po zapoznaniu obecnych z porządkiem obrad odbyło się głosowanie, w którym udział wzięło 8 Radnych;

Za – 8, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

1c. Głosowania za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, którym udział wzięło 9-ciu Radnych;

Za – 9. Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Protokołu z XXVIII sesji został przyjęty jednogłośnie.

2. Sprawy Dzielnicy:

2.1. Prowadząca poinformowała, że do Rady Dzielnicy wpłynęło pismo mieszkańców z prośbą

o pomoc i poparcie przywrócenie ruchu drogowego na ul. VII Dwór sprzed 1 października 2017r. Wprowadzona zmiana ruchu na ul. VII Dwór była już poruszona na styczniowej sesji Rady.

W związku tym, prowadząca sesję, poprosiła Przewodniczącego Zarządu o przeczytanie treści pisma i podanie ilości zebranych podpisów. Do pisma dołączono dwie ankiety, które poparło 89 mieszkańców z budynków sąsiadujących ze Szkoła Podstawową nr 70 w Gdańsku.

2.2. Przewodnicząca Rady poprosiła o dyskusję w tej sprawie. Radny Bartłomiej Milanowski wniósł poprawkę do § 2 projektu uchwały, polegająca na dopisaniu treści po słowach „z przed 1 października 2017r.” o następującym brzmieniu „tj. wyjazd z terenu Gdańskiej Szkoły Floretu z nakazem jazdy w lewo”. Zgłoszoną propozycję poparli wszyscy obecni Radni.

Następnie prowadząca przeczytała z naniesioną poprawką treść uchwały w sprawie poszerzenia ulicy VII Dwór w Gdańsku i przywrócenia ruchu jednokierunkowego od bramy wjazdowej GSF.

W głosowaniu udział wzięło 9 Radnych.

Za – 8, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXX/36/18 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie w sprawie poszerzenia ulicy VII Dwór w Gdańsku i przywrócenia ruchu jednokierunkowego od bramy wjazdowej GSF została przyjęta jednogłośnie.

3. Sprawy Rady:

3.1. Przewodnicząca Rady – Beata Łopatniuk poinformowała, że zgodnie z obowiązującym Statutem, Rada ma obowiązek przedstawić mieszkańcom Sprawozdanie Rady za 2017r. Jest to pierwsze sprawozdanie Rady Dzielnic w obecnej kadencji, ponieważ poprzednia Przewodnicząca Rady uważała inaczej.

Następnie poprosiła swojego Zastępca - Katarzynę Wielińską przeczytanie sprawozdania w wersji końcowej. Radni sprawozdanie zaakceptowali i nie mieli w tej sprawie nic do dodania.

3.2. Przewodniczący Zarządu zapytał się, czy obecni Radni zapoznali się z treścią otrzymanego sprawozdania z działalności zarządu za rok 2017r i czy mają uwagi lub pytania? Wszyscy obecni ze sprawozdaniem zapoznali się i uwag nie wnieśli.

3.3. Prowadząca przeczytała treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu za 2017 rok, po czym poddała pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 8 Radnych.

Za – 8, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXX/37/18 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór za 2017 rok.

4. Wolne wnioski.: Kazimierz Stencel poruszył sprawę złożonego w październiku pisma anonimowe mieszkańców dzielnicy w sprawie wykonania wybiegu dla psów na terenie plaży zielonej przy ul. Michałowskiego. Radni na sesji wniosek odłożyli do czasu uzupełnienia braków formalnych. Braków formalnych nie uzupełniono, tylko wysłano z meila <tomekrucola@wp.pl> do Wydziału Środowiska UMG, gdzie wniosek przekazano do Wydz. Gosp. Komunalnej UMG a następnie do GZDiZ Dział Zieleni. W tej sprawie GZDiZ wystąpił z zapytaniem do Rady Dzielnicy z jakich pieniędzy ma być wykonany wybieg, oraz na której działce? Zarząd udzielił odpowiedzi zgodnie z treścią protokołu z obrad XXVIII sesji i GZDiZ udzielił <tomekrucola@wp.pl> odpowiedzi, że wybiegu nie wykona do czasu uzupełnia braków formalnych, a kopię pisma przesłał do wiadomości Rady Dzielnicy VII Dwór za l.-20/2018/Rdz. z dnia 14.02.2018r.

- Innych wniosków nie zgłoszono.

5. O godzinie 19:10 Przewodnicząca podziękowała Radnym za przybycie i udział w sesji, a następnie zamknęła obrady.

Przewodnicząca
 Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk


 

 

-----------  ***  ------------

-----------  ***  ------------

-----------  ***  ------------

-----------  ***  ------------

 

-----------  ***  ------------

 -----------  ***  ------------

-----------  ***  ------------
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------  ***  -----------------------  ***  ------------
 

 -----------  ***  -----------------------  ***  ------------
-----------  ***  ------------
-----------  ***  ------------
 
 

PROTOKÓŁ NR XVI


z obrad XVI Sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku
z dnia 22 września 2016 r.

 

Ad. 1. Obrady XVI Sesji w dniu 22 września br. o godz. 18:oo otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy
VII Dwór – Barbara Kaczmarek,

 

Na sesję przybyło 12 radnych i 15 mieszkańców.

 

Nieobecni radni : Tomasz Gaffke, Katarzyna Wielińska, Waldemar Raszkiewicz.

 

Ad. 2. Przewodnicząca na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum i zapytała czy są uwagi do terminu i
trybu powiadomienia radnych o dzisiejszej sesji.

 

Uwag nie zgłoszono.

 

Ad.3. Przewodnicząca wobec nowych okoliczności związanych ze stwierdzeniem nieważności uchwały podjętej
na ostatniej sesji, zaproponowała zmianę porządku obrad, aby po omówieniu

 pkt 4, dodać punkt 5, dotyczący omówienia nieważności uchwały podjętej na poprzedniej sesji .

 

Przewodnicząca zaproponowała poszerzenie porządku obrad o

 

pkt 5 . Omówienie nieważności uchwały Nr XV/18/16 z dnia 18 sierpnia 2016r.

 

Za wprowadzeniem było 12 radnych , przeciw nikt.

 

W tym miejscu mieszkanka zgłosiła wniosek aby umożliwić mieszkańcom wypowiedzi w sprawie nieważności tejuchwały.Przewodnicząca zaproponowała wprowadzenie pkt 6.Wypowiedzi mieszkańców w związku z nieważnością
uchwały.Za głosowało 12 radnych, przeciw nikt.  Przewodnicząca przedstawiła zmieniony dalszy porządek obrad :

 

pkt 5. Omówienie nieważności uchwały.pkt 6. Wypowiedzi mieszkańców w związku z nieważnością uchwały.pkt 7. Sprawy Rady Dzielnicy.pkt 8. Wolne wnioski.pkt 9. Zakończenie obrad .
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 12 radnych.

 ad.4 a) Przyjęcie protokołu z XIV sesji.


 Radna Danuta Trybułowska zgłosiła uwagę, że wg niej to powinny być 2 odrębne sesje, a jest kontynuacja boobecni byli inni radni. Przewodnicząca wyjaśniła, że była to kontynuacja jednej sesji, natomiast obecność radnychzależy od ich woli. Tak jest zapisane w statucie. W tym miejscu K. Stencel zgłosił, że wg zapisu elektronicznegowynika, że sesja nie była otwarta, a liczą się fakty bo tak w czasie konfrontacji powiedział mecenas. Innych uwagnie było. Przewodnicząca poddała protokół pod głosowanie

 

Za przyjęciem protokołu głosowało 9 radnych.

 

ad 4 b) Przyjęcie protokołu z XV sesji .

 

Radna Danuta Trybułowska zgłosiła uwagi, że projekt uchwały nad którym głosowali radni różni się odzapisanego. W
§3 miało być pismo mieszkańców, a § 2 miał być krótki. K. Stencel zgłosił uwagi odnośniezapisów w
§ 2 i 3 tej uchwały. Uwagi poparli B. Milanowski, K. Stencel i D. Trybułowska.

 

Za przyjęciem protokołu 9 radnych.
ad 5.
Omówienie nieważności uchwały. Przewodnicząca przypomniała, że większość osób obecnych, była takżeobecna gdy uchwała była podejmowana. Sprawa aktualna jest od czasu gdy radni poprzedniej kadencji wyrazilizgodę na zabudowę skarpy na spotkaniu z przedstawicielami BRG w dniu 12.01.2015r. Wywiązała się dyskusja .

 

Tomasz Zajkowski wyjaśnił, że podpisali pismo bo miała być tylko droga.

 

Przewodnicząca przypomniała, że na początku kadencji K. Stencel przyniósł uchwałę, której nikt wcześniej nie
znał i została ona przyjęta, a teraz jest jej rozbudowa w budżecie obywatelskim z wniosku innej dzielnicy.

 

Obecna uchwała to stanowisko przygotowane przez mieszkańców w ciągu 30 dni. Większość osób to pismo znała.Przewodnicząca przyznała, że nie przeczytała całego pisma. Stencel zarzucił w trakcie spotkania z urzędnikamiRady Miasta, że lista mieszkańców była z czerwca, którą się drugi raz posłużyliśmy. Nie zarzucono nickonkretnego, urzędnicy nie wiedzieli o co pytać. Miałam tę uchwałę zadiustować. Przygotowuje się do zaskarżeniatej uchwały. Przewodnicząca przeczytała treść zarządzenia Prezydenta Gdańska wraz z uzasadnieniem.

 

Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska o stwierdzeniu nieważnościuchwały, a następnie odczytała treść zarządzenia wraz z uzasadnieniem.

 


Zgłoszone uchybienia nie mają żadnego wpływu na treść uchwały. Gdyby ta uchwała okazała się nieważna tomożna by już wejść na skarpę. Jest jeszcze sprawa korzeni gdzie zdaniem K. Stencla też już nie można nić zrobić.Można ale trzeba się wysilić.

 

Przewodnicząca w odpowiedzi na e-mail B. Milanowskiego, przypomniała, że podstawa zwołania sesji to statut.Jawność nie została naruszona bo zawiadomienie o sesji wykonuje przewodniczący zarządu, nie ma teżniejawnego bo takiego zapisu nie ma w statucie. B. Milanowski, że zwołanie sesji bez udziału osób trzecich i tylkobyło to zapytanie. Do nikogo nie napisałem tylko do naszych radnych i tylko się pytałem i tylko tyle. Dowyjaśnienia pozostaje kto przekazał o tym informacje przewodniczącemu Rady Miasta.

 

T. Zajkowski, że jeżeli jest jakaś opcja to co zrobić aby sytuację odwrócić. Przewodnicząca, że wykorzysta drogęprawną. Gdy będzie inna możliwość- opcja to powiadomi o tym zainteresowanych.

 

Przewodniczący Zarządu Kazimierz Stencel stwierdził, że on prowadzi stronę internetową i umieścił uchwałę winternecie a Pan Kordowski zadzwonił, że coś mu nie pasuje w tej uchwale i wtedy się zaczęło, a pan Dyrektor naswezwał na konfrontacje i patrzyliśmy na dokumenty, to pracownicy Urzędu Miasta wykryli różnicę pomiędzytreścią głosowanej uchwały, a treścią przesłanej uchwały. Ponieważ on umieścił to na stronie internetowej, którączytają wszyscy i pracownicy urzędu miasta. Ja zawsze patrzę aby nikt nie fałszował dokumentów.

 

Przewodnicząca wyjaśniła, że na spotkaniu z pracownikami Urzędu Miasta nie miała żadnego pisma i nie mogłaniczego konfrontować . Na spotkaniu zaprzeczyła, że pismo mieszkańców było tylko jedno z czerwca, którym siędwukrotnie posłużono oraz poinformowała, że zapyta mieszkańców czy uchwała zawiera treści niezgodne z ichwiedzą.Ad.6
Mieszkanka Joanna Trzaska stwierdziła, że ona nie widzi różnicy w pismach są to tylko zmianykosmetyczne. W sensie merytorycznym te uchwały są zbieżne.

 

Przewodnicząca poinformowała, że Urząd nie wykazał na czym polega nieważność
Mieszkanka wyraziła swoje oburzenie zarzutem , że była tylko jedna lista z podpisami zbieranymi w czerwcu,którą następnie posłużono się w sierpniu. Zbierała trzykrotnie podpisy pod różnymi listami. W pierwszej koncepcjiBRG jest wskazane kto wyraził zgodę na zabudowę skarpy w tym był Kazimierz Stencel i Małgorzata Chmiel. Panstwierdził, że takiej zgody nie było. Przewodnicząca przeczytała pismo – notatkę ze spotkania w dniu 12.01.2015r.w sprawie zabudowy skarpy. O zabudowie trzech działek budowlanych. i zgodzie obecnych na tę budowę.

Mieszkanki stwierdziły, że w sprawie protestu wobec skarpy zbierane były trzykrotnie podpisy mieszkańców.Ostatnia lista z oryginalnymi podpisami jest w ich posiadaniu. Burzliwa dyskusja z udziałem mieszkańców trwaładłuższy czas. Zainteresowani szczegółami mogą przesłuchać jej przebieg zarejestrowany na nośniku cyfrowym.Ad.7
Sprawy Rady DzielnicyRadny Krzysztof Perzyński – członek zarządu zarzucił przewodniczącemu Kazimierzowi. Stenclowi, że zostałpominięty przy organizacji festynu parafialnego. O festynie dowiedział się z zawiadomienia, które jest żałosne inieczytelne. Wcześniej była wspólna organizacja, ja organizowałem sponsorów i sam też od siebie dawałem. Czujęsię niepotrzebny , nie wiem na co są wydawane pieniądze co jest kupowane, ja nie podpiszę żadnegosprawozdania . Zawsze bardzo chętnie pomagałem w sprawach Rady i nie wiem co się stało. Wg Radnego jegorola jako członka zarządu sprowadza się do wywieszania ogłoszeń w gablocie . Jest mu przykro, że został takpotraktowany. Jest też wina komisji rewizyjnej, która powinna przyjrzeć się działaniom zarządu.K. Stencel, stwierdził, że organizatorem była parafia i nie do niego pretensje. Radny K. Perzyński, że poprzednio
były wspólne uzgodnienia u księdza , także w innych sprawach nigdy od pomocy się nie uchylał.
Przewodnicząca ma także zastrzeżenia do działalności przewodniczącego K. Stencla. Nie ma
żadnej wiedzy ani kontroli
na zakupami, nie są uzgadniane z radnymi .
K. Stencel odpowiedział, że wszystkie faktury są w segregatorze.Przewodnicząca, ani razu nie byliśmy zaproszeni na posiedzenie Zarządu. Przewodniczący zarządu samusprawiedliwia nieobecności radnych wg własnych kryteriów. Sam dokonuje zakupów bez uzgodnień z radnymi ,manipuluje ludźmi podając własną interpretację. Przewodnicząca, że jej się to nie podoba. Wywiesił publicznąinformację, wskazując z nazwiska radną, której wykazał kilkakrotną nieobecność na sesjach gdy w rzeczywistościsesję opuściła tylko 1 raz.
Przewodnicząca poinformowała, że wpłynęło pismo mieszkańca w sprawie niewłaściwego zamontowania na ulChełmońskiego progu zwalniającego. Radny B. Milanowski wyjaśnił, że
progi są prawidłowo zrobione”. Ad. 8
Wolne wnioski.Przewodnicząca stwierdziła, że utraciła zaufanie do przewodniczącego Zarządu i składa wniosek o jego odwołaniez funkcji przewodniczącego Zarządu i złożyła pierwszy podpis. Potrzebne jest 5 podpisów radnych. Następnieprzesłała radnym obiegiem odręcznie sporządzony wniosek o odwołanie Kazimierza Stencla z funkcjiprzewodniczącego zarządu.
Wniosek poparło 7 radnych.

Innych wniosków nie było.

 

Ad.9 Przewodnicząca zamknęła obrady i poinformowała, że następna sesja odbędzie się 12.10.2016 o gdz18.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Barbara Kaczmarek-----------  ***  ------------

 

PROTOKÓŁ NR XV

z obrad XV Sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku

z dnia 18 sierpnia 2016 r.

 

 

Ad. 1. Obrady XV Sesji w dniu 18 sierpnia o godz. 18:00 otworzyła Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór –


Barbara Kaczmarek,

 

Na sesję przybyło 9 radnych i 14 mieszkańców.

 

Nieobecni radni : Beata Łopatniuk, Artur Łopatniuk, Tomasz Gaffke, Bartłomiej Milanowski, Katarzyna


Wielińska, Waldemar Raszkiewicz.

 

Ad. 2. Przewodnicząca na podstawie listy obecności, stwierdziła kworum i zapytała czy są uwagi do terminu i


trybu powiadomienia radnych o dzisiejszej sesji. Uwag nie zgłoszono.

 

Ad. 3. Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

 

Ad. 4. Przewodnicząca poinformowała obecnych o konieczności zajęcia przez Radę Dzielnicy stanowiska w


sprawie
„Zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic


Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko „.

 

Taki warunek wraz z 30 dniowym terminem jego realizacji został nałożony na Radę Dzielnicy przez BRG w


dokumentacji przesłanej pocztą elektroniczną w dniu 29 lipca 2016r., pod rygorem uznania, że nieokreślenie się 


Rady w tym terminie będzie równoznaczne z jej zgodą na zmieniony projekt planu zagospodarowania


przestrzennego.

 

Przewodnicząca omówiła zawartość tej dokumentacji i wskazała, że w większości zawiera ona liczne, różnorodne,


zapisy zupełnie nie związane z naszą problematyką natomiast pasujące do metody „kopiuj – wklej „ .

 

Następnie poinformowała, o zwiększającej się liczbie mieszkańców zainteresowanych sprawami środowiska


naturalnego naszej Dzielnicy oraz o uczestnictwie mieszkańców w spotkaniach roboczych, na których omawiano


propozycje BRG i przygotowano pisemne stanowisko mieszkańców w tej sprawie, które podpisało ….


mieszkańców.

 

W tym miejscu mieszkanka Joanna Trzaska zaproponowała, aby przyniesione na sesję pismo mieszkańców zostało


ujęte w w uchwale Rady Dzielnicy.

 

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o ujęcie w uchwale „ w sprawie Zmienionego projektu


miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra


Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
„pisma …... mieszkańców”.

Za wnioskiem głosowało 9 radnych , przeciwnych głosów nie było.

 

Ad. 5. Przewodnicząca przeczytała projekt uchwały Nr XV/18/16 w sprawie Zmienionego projektu miejscowego 


planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w


Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
i poddała pod głosowanie.

 

Za uchwałą głosowało 9 radnych, głosów przeciwnych nie było .

 

Uchwała Nr XV/18/16 została podjęta.

 

Ad . 6. W sprawach Rady Dzielnicy nie zgłoszono żadnych spraw.

 

Ad. 7. Nie zgłoszono wniosków.

 

Ad. 8. Przewodnicząca podziękowała obecnym za przybycie i zamknęła sesję .
 

 

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy VII Dwór

Barbara Kaczmarek


 


  -----------  ***  ------------ -----------  ***  ------------

 -----------  ***  ------------


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja