Protokoły z Kadencja 2019-2024Na podstawie § 19. 4. Statutu Dzielnicy VII Dwór po wprowadzonych zmianach uchwałą Nr XXXVIII/1076/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 roku., ust. 4 - "Uchwały, protokoły i listy obecności z sesji są udostępniane w siedzibie Rady podczas dyżurów, o których mowa w § 8 ust. 2 oraz na stronie internetowej Dzielnicy".-----------  ***  ------------

Sesja XXVI

PROTOKÓŁ

z obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 28 listopada 2023 roku

 

 

Ad. 1 W dniu 28.09.2023r o godz. 17:00 na XXVI sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w siedzibie RD przy ul. Abrahama 15a, Przewodniczący – Sławomir Jabłoński przywitał obecnych przybyłych na sesję i na podstawie listy obecności oraz obecnych na sali radnych stwierdził, brak kworum do otwarcia ważności sesji. W tym momencie, na sali było obecnych 7 radnych dzielnicy i 1 mieszkanka.

 

Obecny na sali radny - Bartłomiej Milanowski poinformował, że radna Karolina Ustarbowska może się spóźnić, ponieważ wraca z wyjazdu służbowego a miasto jest zakorkowane. W związku z tym proponuje zaczekać do przybycia radnej.

 

W międzyczasie, prowadzono dyskusję na różne tematy w tym również w sprawach dzielnicy i na temat ponownego startu do nowej Rady Dzielnicy w roku 2024r podczas której większość obecnych radnych na sali oświadczyło, że nie będą kandydowali na następną kadencję RD.

 

O godzinie 17:18 na obrady przybyła radna - Karolina Ustarbowska, stanowiąc jednocześnie kworum i Przewodniczący RD otworzył obrady XXVI sesji.

 

Obecni na sesji radni: Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Milanowski Bartłomiej, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Tomasz Zajkowski, Karolina Ustarbowska.

 

Z Radnych Miasta Gdańska z Okręgu nr 6 - nie przybył żaden Radny.

 

Nieobecni radni: Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Trzaska Joanna, Knitter Mateusz. Włodkowska Anna (obecnie Tomaszewska), Jabłoński Michał, Kazimierz Stencel (pobyt w szpitalu UCK w Gdańsku).

 

Ad-2 Następnie, zapytano, czy wszyscy obecni na sali zapoznali się z otrzymanym porządkiem obrad, który został wysłany do radnych dzielnicy drogą elektroniczną na wskazane skrzynki e-mail w dniu 20.11.2023 (8 dni temu) tj;

 

1. Sprawdzenie kworum i poprawności obrad XXVI sesji Rady na podstawie listy obecności.

2. Przyjęcie porządku obrad – głosowanie.

3. Przyjęcie treści protokołu z XXV sesji.

4. Zapoznanie obecnych z informacją Zarządu Dzielnicy VII Dwór w sprawie realizacji

zadań wynikających z zakresu obowiązków statutowych ZD w 2023 roku – dyskusja.

5. Podjęcie Uchwały Nr XXVI / 46 / 23 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie konsultacji

społecznych i zgłaszania projektów do budżetu Rady Dzielnicy na 2024 rok.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie sesji.

 

Uwag nie zgłoszono i za przyjęciem porządku głosowało - 8 radnych, w tym:

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

 

Ad-3 W Kolejnym punkcie prowadzący zapytał się, czy wszyscy zapoznali się z Protokołem z XXV sesji RD. Uwag nie zgłoszono i protokół poddano pod głosowanie.

 

W głosowaniu udział wzięło – 8 radnych;

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad-4 Prowadzący obrady sesji zapytał się, czy wszyscy obecni na sali zapoznali się z pisemną informacją ZD (z powodu nieobecności Przewodniczącego K. Stencla) – Nikt się nie odezwał. W związku z tym Prowadzący poprosił Zastępcę Przewodniczącego ZD – Bartłomieja Milanowskiego o zapoznanie z informacją.

Następnie rozpoczęła się dyskusja m.in, – co zrobić, aby Zarządu w kolejnym roku działalności RD nie napotykał tych same trudności co w roku 2023, ponieważ wszelkie opóźnienia w realizacji Jednostek Organizacyjnych Miasta i wprowadzonych zmianach nie uregulowanych w Statucie niekorzystnie odbija się to wyłącznie na mieszkańcach naszej dzielnicy.

 

Ad-5 Podjęcie Uchwały Nr XXVI / 46 / 23 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie konsultacji społecznych i zgłaszania projektów do budżetu Rady Dzielnicy na 2024 rok.

 

W głosowaniu udział wzięło – 8 radnych;

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad-6 Radny Zajkowski Tomasz wystąpił, o ujęcie w budżecie RD na 2024r wykonanie przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni schodów przy budynku ul. Michałowskiego 47, które GZDiZ rozebrało w roku 2021. Kosztu projektu nie podał.

Do zgłoszonego wniosku nie ustosunkowano się, ponieważ, kwota przyznanych przez władze Miasta środków finansowych na działalność statutową RD na rok 2024r – jest nieznana.

 

Ad-7 O godzinie 18:00 prowadzący podziękował wszystkim obecnym na XXVI sesji i udział

w głosowaniu i zakończ obrady.

 

 

 

Gdańsk, dnia 28 listopada 2023 r.-----------  ***  ------------

Sesja XXV


PROTOKÓŁ

z obrad XXV sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 28 września 2023 roku

 

Obrady XXV sesji Rady Dzielnicy otworzył Przewodniczący RD – Sławomir Jabłoński w dniu 28.09.2023r o godzinie 1705 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15a.

 

Ad-1 Prowadzący, na podstawie listy obecności sprawdził kworum i ważność zwołanej sesji na którą przybyło 8 radnych dzielnicy, 1 mieszkanka i Radny Miasta Gdańska – Jan Perucki.

 

Obecni na sesji: Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Milanowski Bartłomiej, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Stencel Kazimierz, Tomasz Zajkowski.

 

Nieobecni radni: Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Trzaska Joanna, Knitter Mateusz. Włodkowska Anna, Jabłoński Michał, Ustarbowska Karolina.

 

Ad-2 Następnie, zapytano, czy wszyscy obecni na sali zapoznali się z otrzymanym porządkiem obrad, który został wysłany do radnych dzielnicy drogą elektroniczną na wskazane skrzynki e-mail w dniu 14.09.2023 (14 dni temu);

 

1. Sprawdzenie kworum i poprawności obrad XXV sesji Rady na podstawie listy obecności.

2. Przyjęcie porządku obrad – głosowanie.

3. Przyjęcie treści protokołu z XXIV sesji.

4. Zapoznanie obecnych z działalnością Zarządu Dzielnicy VII Dwór i realizacją zadań

wynikających z uchwały o podziale środków finansowych na działalność statutową RD

w 2023 roku – dyskusja.

5. Pytanie do Radnych Miasta Gdańska przybyłych na sesje o środki finansowe dla RD

obecnej kadencji na rok 2024.

6. Dyskusja radnych obecnej kadencji w sprawie ponownego startowania do RD na kolejną

kadencję, oraz jak zachęcić młodsze pokolenia do kandydowania do Rady Dzielnicy VII

Dwór.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.

 

Uwag nie zgłoszono i za przyjęciem porządku głosowało - 8 radnych, w tym:

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad-3 W Kolejnym punkcie prowadzący zapytał się, czy wszyscy zapoznali się z Protokołem z XXIV sesji RD. Uwag nie zgłoszono i protokół poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło – 8 radnych;

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad-4 Przewodniczący Zarządu Dzielnicy zapoznał obecnych radnych na sesji z wykonaniem zadań wynikających z podjętych przez Radę Dzielnicy; uchwały w sprawie podziału środków finansowych na działalność statutową w roku 2023 oraz uchwały wnioskującej o dodatkowe środki finansowe w kwocie 10 500 zł (z rezerwy za 2022r) jako dofinansowanie wykonania alejki z ustawieniem 3 ławek i 1 kosza na śmieci przy siłowni zewnętrznej w Strefie Buforowej przy ul. Abrahama oraz:

- wyłonienie ze otrzymanych ofert - Agencji Eventowej, która zorganizowała festyn rodzinny 3.06.2023r,

- wyłonienie z ofert - Kuchni Polowej, która podczas festynu 3.06.2023r ugotowała grochówkę 250 porcji, kiełbasę pieczona 250 porcji, dla dzieci 100 Hot-dogów i 100 kolorowych gofrów.

- wyłonienie z 2 ofert - Firmy Przewozów Autokarowych, której złożono zlecenia i która wykonała 2 wycieczki dla mieszkańców dzielnicy do KCK w Pelplinie i do Stutthofu oraz na Przekop Mierzei Wiślanej z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.

- Sporządzono zlecenie dla DRMG na wykonanie alejki od bramy nr 3 do siłowni z ustawieniem 3 ławek i 1 kosza na śmieci, które zostanie wykonane pod koniec 2023r.

 

Ad-5 Przewodniczący Zarządu Dzielnicy zapoznał obecnych z pismem Biura ds RDiWM i Straży Miejskiej w Gdańsku – Referat I Przymorze, którzy zwracają się do Radnych o podanie priorytetowych zadań dla SM w dzielnicy VII Dwór w roku 2024, po czym podjęto dyskusję.

W trakcie dyskusji wskazano istotne problemy jakie występują od trzech w dzielnicy i uciążliwe oraz niebezpieczne dla mieszkańców a które zostały uznane jako priorytetowe do wskazania w piśmie do Straży Miejskiej. Są to, żeby w codziennych obchodach rejonu Dzielnicy VII Dwór;

- Zwracać uwagę i egzekwować poprawę bezpieczeństwa pieszych na chodniku ul. Czarnowskiego, ponieważ nie można przejechać po chodniku wózkiem z dziećmi, a chodnik jest o szerokości 1 m, na którym stoją zaparkowane samochody mieszkańców tej ulicy oraz osób przyjeżdżających do Przychodni przyszpitalny Marynarki Wojennej przy ul. Polanki 117.

- Parkowanie pojazdów w strefie ”zakazu parkowania i postoju” i na malowanej wysepce ogrodzonej słupkami drogowymi przy ul. Chełmońskiego róg ul. VII Dwór.

- Parkowanie pojazdów na rogu skrzyżowania ul. Chełmońskiego z ul. Norblina uniemożliwiając przejazd autobusom linii 149 / 249 powodując odwoływanie kursów autobusowych z powodu braku przejazdu. Wszystko dzieje się przed kamerami monitoringu miejskiego do którego podgląd ma również Straż Miejska.

- Zwracanie uwagi na wiaty śmietnikowe, czy są zamykane na klucz.

- Zwracanie uwagi na czystość chodników w szczególności w rejonie przejść dla pieszy w porze jesiennej i zimowej (nie sprzątane liście, ślisko, a zimą udeptane muldy lodowo śnieżne).

- Zwracanie uwagi na nieprzycięte żywopłoty przy ul. Paneckiego, których badyle wystają i haczą o odzież przechodniów oraz kaleczą dzieci wychylających się z wózków.

- parkowanie samochodów na całej szerokości chodnika nowo wykonanego odcinka ul. Gryglewskiego od ul. Chełmońskiego do Siemiradzkiego.

- Wprowadzenie Patroli pieszych - tak jak to było za czasów p. Dzielnicowej Katarzyny Bobowicz, która była widziana, działała prewencyjne i było zauważalne w całej dzielnicy.

 

Ad-6 Następnie rozpoczęła się dyskusja na temat ponownego startu do Rady Dzielnicy w roku 2024r podczas której wszyscy obecni na sesji radni oświadczyli, że nikt z nich nie będzie kandydował na następną kadencję RD.

Jednocześnie zajęto stanowisko, że do RD następnej kadencji należy nakłaniać młodych mieszkańców z zapałem i chęcią działania oraz służyć pomocą na ich starcie.

 

Ad-7 Oprócz wniosków / zadań wymienionych w pkt Ad-5 innych wniosków nie złożono.

 

Ad-8 O godzinie 18:13 prowadzący podziękował wszystkim obecnym na XXV sesji i udział

w głosowaniu i zakończ obrady.

 

 

Gdańsk, dnia 28 września 2023 r.


-----------  ***  ------------


Sesja XXIV

Gdańsk, dnia 24 marca 2023 r.

PROTOKÓŁ

z obrad XXIV sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 24 marca 2023 roku

 

 

Porządek obrad na XXIV sesję wraz z załącznikami które były przedmiotem obrad, zostały wysłane do radnych dzielnicy drogą elektroniczną na wskazane skrzynki e-mail w dniu 17 marca 2023 godz. 0:7 (7 dni temu).

 

Ad.1 Kworum i ważność zwołanej sesji stwierdzono na podstawie zwrotnego odesłania kart z oddanymi głosami na „Karcie do głosowania korespondencyjnego” w której udział wzięło 11 radnych:

 

Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Jabłoński Michał, Ustarbowska Karolina, Milanowski Bartłomiej, Włodkowska Anna, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Stencel Kazimierz, Zajkowski Tomasz, Knitter Mateusz.

 

Udziału w sesji nie wzięli radni; Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Trzaska Joanna.

 

Ad.2 Podczas obrad sesji w trybie korespondencyjnie „za przyjęciem porządku obrad”

 

1 Sprawdzenie kworum i poprawności obrad XXIII sesji Rady na podstawie odesłanych

Kart do głosowania w dniu 24 marca 2023r do godziny 20:00.

2. Przyjęcie porządku obrad – głosowanie.

3. Przyjęcie treści protokołu z XXIII sesji.

4. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania Rady Dzielnicy VII Dwór za 2022 rok.

5. Zapoznanie się z Sprawozdaniem z działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w 2022 rok

6. Podjęcie uchwały nr XXIV/45/23 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności

Zarządu Dzielnicy VII Dwór za rok 2022.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji o godz. 20:00.

 

- głosowało łącznie 11 radnych, w tym:

 

„ZA” – 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.3 Za przyjęciem protokołu z XXIII sesji RD - głosowało 11 radnych, w tym;

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.4 Głosowanie nad projektem uchwały uchwały nr XXIV/45/23 w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2022 głosowało – 11 radnych, w tym;

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się – 0

 

Uchwała Nr XXIV/45/23 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy za rok 2022 - została przyjęta jednogłośnie.

 

 

Ad. 5 Wolne wnioski: Nie złożono żadnych wniosków ani uwag.

 

Ad.6. O godzinie 20:05 zakończono zwrotne odbieranie „Kart z oddanymi głosami”. Łącznie przesłano zwrotnie 11-Kart z oddanymi głosami, które wydrukowano i podsumowano udział Radnych w XXIII sesji oraz wyniki głosowania i na podstawie których sporządzono protokół XXIV sesji RD VII Dwór.

 

 -----------  ***  ------------


Sesja XXIII

Gdańsk, dnia 25 stycznia 2023 r.

PROTOKÓŁ

z obrad XXIII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 25 stycznia 2023 roku

 

 

Porządek obrad na XXIII sesję wraz z załącznikami które były przedmiotem obrad, zostały wysłane do radnych dzielnicy drogą elektroniczną na wskazane skrzynki e-mail w dniu 14 stycznia 2023 12:41 (10 dni temu).

 

Ad.1 Kworum i ważność zwołanej sesji stwierdzono na podstawie zwrotnego odesłania kart z oddanymi głosami na „Karcie do głosowania korespondencyjnego”, w której udział wzięło 11 radnych:

 

Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Jabłoński Michał, Ustarbowska Karolina, Milanowski Bartłomiej, Włodkowska Anna, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Stencel Kazimierz, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Zajkowski Tomasz

 

Udziału w sesji nie wzięli radni; Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Trzaska Joanna, Knitter Mateusz.

 

Ad.2 Podczas obrad sesji w trybie korespondencyjnie „za przyjęciem porządku obrad” - głosowało 11 radnych, w tym:

 

„ZA” – 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.3 Za przyjęciem protokołu z XXII sesji RD wraz z wynikami głosowania nad projektem budżetu RD na 2023 rok - głosowało 11 radnych, w tym;

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.4 Głosowanie nad projektem uchwały nr XXIII/43/23 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie

przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w 2023 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, w tym;

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się – 0

 

Uchwała Nr XXIII/43/23 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w 2023 roku - została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad. 5 Głosowanie nad projektem uchwały nr XXIII/44/23 Rady Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 500przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury - wykonanie alejek dookoła siłowni zewnętrznej i ustawienie 3 ławek z koszem na terenie Strefy Buforowej – zadanie 1 przy ul. Abrahama w Gdańsku. Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, w tym;

„ZA” - 10 , „Przeciw” - 1 , Wstrzymało się – 0

 

 

 

 

Uchwała Nr XXIII/44/23 Rady Dzielnicy VII Dwór wnioskująca o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 10 500,00 zł z przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury - została przyjęta większością głosów.

 

Ad.6. Wolne wnioski:

Na podstawie zwrotnych „Kart głosowania korespondencyjnego” – Radna Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska złożyła 2 wnioski :

- 1. Prośba do Zarządu o pilnowanie inwestycji Strefa Buforowa przy Abrahama pod kątem minimalizacji wycinki drzew. Z góry dziękuję!

2. Prośba - kontynuując z poprzedniej sesji - o wyjaśnienie. Głosowanie obecnej, XXIII sesji jest KORESPONDENCYJNE (pocztą elektroniczną), a na poprzedniej uchwalono sesje "WYKORZYSTANIEM ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ". Zatem obecne głosowanie przeczy uchwale z sesji XXII.

 

Ad.7 O godzinie 20:15 zakończono zwrotne odbieranie „Kart z oddanymi głosami”. Łącznie przesłano zwrotnie 11-Kart z oddanymi głosami, które wydrukowano i podsumowano udział Radnych w XXIII sesji oraz wyniki głosowania i na podstawie których sporządzono protokół XXIII sesji RD VII Dwór.

 

-----------  ***  ------------

Sesja XXII

Gdańsk, dnia 12 stycznia 2023 r. 

PROTOKÓŁ

z obrad XXII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 12 stycznia 2023 roku

 

 

Porządek obrad na XXII sesję wraz z załącznikami które były przedmiotem obrad, zostały wysłane do radnych dzielnicy drogą elektroniczną na wskazane skrzynki e-mail w dniu 30 grudnia 2022 o godz. 00:05 (14 dni temu).

Ad.1 Kworum i ważność zwołanej sesji stwierdzono na podstawie zwrotnego odesłania w dniu 12.01.2023r kart z oddanymi głosami na „Karcie do głosowania korespondencyjnego”, w której udział wzięło 12 radnych:

Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Jabłoński Michał, Ustarbowska Karolina, Milanowski Bartłomiej, Włodkowska Anna, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Stencel Kazimierz, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Zajkowski Tomasz, Knitter Mateusz.

 

Udziału w sesji nie wzięli radni; Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Trzaska Joanna,.

 

Ad.2 Podczas obrad sesji w trybie korespondencyjnie za przyjęciem porządku obrad:

 

głosowało - 12 radnych, w tym:

 

„ZA” – 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 1

 

Ad.3 Za przyjęciem protokołu z XVII sesji RD głosowało – 12 radnych, w tym;

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 1

 

Ad.4 Zapoznanie się z treścią Protokołu podsumowania zgłoszonych projektów do budżetu RD na 2023 rok przez mieszkańców wraz z wydrukiem komputerowym ze zgłoszonymi projektami uwag nie wniesiono.

 

Ad.5 Za projektem budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na rok 2023 (wg załącznika 4) głosowało za pomocą „Karty do głosowania korespondencyjnego” – 12 radnych, w tym:

 

ZA” - 12 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się – 0

 

Wobec powyższego zastosowano głosowanie nad poszczególnymi projektami do budżetu RD z osobna i tak, za ujęciem projektu w budżecie finansowym Rady Dzielnicy VII Dwór na 2023 rok głosowano na projekty:

 

 1. Wykonanie alejek dookoła siłowni zewnętrznej i ustawienie 3 ławek z koszem na terenie Strefy Buforowej przy ul. Abrahama - za kwotę 38 500zł w tym 28 000 zł ze środków bieżący w roku 2023 i 10 500 zł z rezerwy za 2022r, za którym głosowało 12 radnych w tym:

 

ZA” - 12 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

2. Integracja mieszkańców poprzez Festyny i Pikniki rodzinne – kwota 20 000 zł, za którym głosowało 12 radnych w tym:

 

ZA” - 11 , „Przeciw” - 1 , Wstrzymało się - 0

 

3. Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców – kwota 6 954 zł, za którym głosowało 12 radnych w tym:

ZA” - 10 , „Przeciw” - 2 , Wstrzymało się - 0

 

Projekt budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2023 rok został przyjęty większością głosów w oparciu o który, zostanie sporządzony projekt uchwały o podziale środków finansowych na działalność statutowa w roku 2023r.

 

Ad. 6. Podjęcie Uchwały Nr XXII/42/22 Rady Dzielnicy VII Dwór, w której postanawia obradować w trybie zdalnym, z wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość, do zakończenia aktualnej kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, w tym;

 

„ZA” - 10 , „Przeciw” - 1 , Wstrzymało się – 1

 

Uchwała Nr XXII/42/23 Rady Dzielnicy VII Dwór dot. postanawienia obradować w trybie zdalnym, z wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość, do zakończenia aktualnej kadencji Rady Dzielnicy VII Dwór, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii - została przyjęta większością głosów.

 

Ad.6. Wolne wnioski:

Na podstawie zwrotnych „Kart głosowania korespondencyjnego” – złożono wnioski:

Radna Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska: - A. Uwaga do Uchwały Nr XXII/42/22 - mowa o trybie zdalnym (znanym jako "za pomocą środków porozumiewania się na odległość"), a głosowanie mailowe za pomocą Karta do głosowania korespondencyjnego jest raczej głosowaniem korespondencyjnym - innym niż w tytule uchwały.

B. Prośba, niezmiennie, o zwołanie następnej sesji w trybie tradycyjnym - w formie spotkania w Radzie Dzielnicy.

 

Ad.7 O godzinie 20:10 zakończono zwrotne odbieranie „Kart z oddanymi głosami”. Łącznie przesłano zwrotnie 12-Kart z oddanymi głosami, które wydrukowano i podsumowano udział Radnych w XXII sesji oraz wyniki głosowania i na podstawie których sporządzono protokół XXII sesja RD VII Dwór.

 


 

-----------  ***  ------------

Sesja XXI

Gdańsk, dnia 24 listopada 2022 r. 

PROTOKÓŁ

z obrad XXI sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 24 listopada 2022 roku

 

Porządek obrad na XVIII sesję wraz z załącznikami które były przedmiotem obrad, zostały wysłane do radnych dzielnicy drogą elektroniczną na wskazane skrzynki e-mail w dniu 16 listopada 2022 o godzinie 19:10 (8 dni temu).

 

Ad.1 Kworum i ważność zwołanej sesji stwierdzono na podstawie zwrotnego odesłania w dniu 24.11.2022r kart z oddanymi głosami na „Karcie do głosowania korespondencyjnego”, w której udział wzięło 11 radnych:

 

Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Jabłoński Michał, Ustarbowska Karolina, Milanowski Bartłomiej, Włodkowska Anna, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Stencel Kazimierz, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Zajkowski Tomasz .

 

Udziału w sesji nie wzięli radni; Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Trzaska Joanna, Knitter Mateusz.

 

Ad.2 Podczas obrad sesji zdalnie w trybie korespondencyjnie za przyjęciem porządku obrad:

 

1. Sprawdzenie kworum i poprawności obrad XXI sesji Rady na podstawie odesłanych „kart do

głosowania” w dniu 24 listopada 2022r do godziny 20:00 (załącznik nr 1 – w treści e-maila).

2. przyjęcie porządku obrad.

3. przyjęcie treści protokołu z XX sesji (załącznik nr 2)

4. Informacja w sprawie niezrealizowanych dotychczas projektów RDz w 2022r przez Jednostki

Organizacyjne Miasta Gdańska i niewykorzystanej rezerwy finansowej RDz za 2022 rok

(załącznik nr 3).

5. Informacja Zarządu Dzielnicy dot. pisma RMG w sprawie możliwości przesunięcia granic

dzielnicy VII Dwór i stosunek Radnych Dzielnicy do tego pisma. - (załącznik 4).

6. Podjęcie Uchwały Nr XXI / 41 / 22 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie konsultacji społecznych

i zgłaszania projektów do budżetu Rady Dzielnicy na 2022 rok - (załącznik 5).

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie sesji.

 

głosowało - 11 radnych, w tym:

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.3 Za przyjęciem protokołu z XVII sesji RD głosowało – 11 radnych, w tym;

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.4 Informacja Zarządu Dzielnicy VII Dwór w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych pochodzących z niewykorzystanych rezerw celowych z lat 2020/2021.

 

Ad.5 Głosowanie nad projektem Uchwały Nr XXI / 41 / 22 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie konsultacji społecznych i zgłaszania projektów do budżetu Rady Dzielnicy na 2022 r.

 

Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, w tym;

 

„ZA” - 11 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się – 0

 

Uchwała Nr XVIII/37/2022 Rady Dzielnicy VII Dwór sprawie przeznaczenia dodatkowych środków finansowych w kwocie 24 529,00 zł - została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.6. Wolne wnioski:

Na podstawie zwrotnych „Kart głosowania korespondencyjnego” – złożono wnioski:

 

1) Radna Ewa Stalmasiewicz-Wegnerowska - Prośba do każdego członka Rady o wypowiedzenie się w kwestii zmiany granic dzielnicy - zgodnie z prośbą Biura Rady Miasta Gdańska. Granice dzielnicy to sprawa dość zasadnicza i warto posłuchać wszystkich głosów. Dodatkowo - niektóre sąsiednie rady dzielnic już rozważały tą kwestię, również jeśli chodzi o granicę z VII Dworem.

 

2) Radny Tomasz Zajkowski - Moim zdaniem ważne są opinie i zdanie mieszkańców, których dotyczą zmiany. Ja uważam, że można taki projekt przedstawić do realizacji.

 

3) Radny Kazimierz Stencel - Wystosować pismo do Zarządu Spółdzielni VII Dwór z prośbą o ustawienie tablic zakazu parkowania hulajnóg na chodnikach w całej dzielnicy, będących w zarządzaniu SM VI Dwór.

 

4) Krystyna Zaremba-Słomka - W sprawie korekt administracyjnych granic dzielnic musimy być bardzo czujni. Bo jak napisała pani Ewa Stelmasiewicz-Wagnerowska są zakusy na nasze tereny. Najprawdopodobniej Oliwa i Strzyża chciałyby zawładnąć VII Dwór…..

 

Radny K. Stencel oświadczył - gdyby nie przekazano tajemnicy treści maila, wysłanego wyłącznie do wszystkich Radnych Dzielnicy VII Dwór ze skrzynki viidwor.gdansk@wp.pl w dniu 25 paź 2022 23:23 poza granice naszej Rady, to burzy i sępów by nie było.

 

Ad.7 O godzinie 21:05 zakończono zwrotne odbieranie „Kart z oddanymi głosami”. Łącznie przesłano zwrotnie 11-Kart z oddanymi głosami, które wydrukowano i podsumowano udział Radnych w XVIII sesji oraz wyniki głosowania - na podstawie których sporządzono protokół XXI sesja RD VII Dwór.

 

 

-----------  ***  ------------

Sesja XX

Gdańsk, dnia 30 sierpnia 2022 r.

PROTOKÓŁ

z obrad XX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 30 sierpnia 2022 roku

 

 

Obrady XX sesji Rady Dzielnicy w dniu 30 sierpnia 2022 roku o godzinie 1705 otworzył Przewodniczący RD – Sławomir Jabłoński w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. Abrahama 15a, które były rejestrowane na dyktafonie. Zapis cyfrowy zarchiwizowano na dysku zewnętrznym.

 

Ad.1 Prowadzący sprawdził na podstawie listy obecności kworum i ważność zwołanej sesji na którą przybyło 8 radnych dzielnicy i 1 Radny Miasta Gdańska – Jan Perucki

 

Obecni na sesji: Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Milanowski Bartłomiej, Ustarbowska Karolina, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Stencel Kazimierz, Tomasz Zajkowski.

 

Nieobecni radni: Kaczmarek Barbara, Perzyński Krzysztof, Trzaska Joanna, Knitter Mateusz. Włodkowska Anna, Jabłoński Michał, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa.

 

Ad.2 Następnie, zapytano, czy wszyscy obecni na sali zapoznali się z otrzymanym porządkiem obrad, który został wysłany do radnych dzielnicy drogą elektroniczną na wskazane skrzynki e-mail w dniu 22 sierpnia 2022 (8 dni temu);

1. Sprawdzenie kworum na podstawie listy obecności.

2. przyjęcie porządku obrad.

3. przyjęcie treści protokołu z XIX sesji (załącznik nr 1)

4. Poinformowanie obecnych z zbliżającym się głosowaniem na projekty X edycji BO-2023

i Zielonego Budżetu 2023.

5. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie niewykorzystanej rezerwy finansowej RDz za

rok 2022 (załącznik nr 2).

6. Dyskusja nad propozycją Prezydium Rady i Zarządu Dzielnicy w sprawie podziału
niewykorzystanej rezerwy finansowej w roku 2022r.

7. Podjęcie Uchwały Nr XX/40/22 Rady Dzielnicy VII Dwór zmieniająca uchwałę

XVII/36/22 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2022r.(załącznik 3).

8. Wolne wnioski

9. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Zarządu zgłosił pisemny wniosek (zgodnie z § 13 ust. 12 Statutu Dzielnicy) w celu zmiany porządku obrad i dodania dwóch punktów dot. Oświadczenia Rady Dzielnicy w sprawach ważnych i nie cierpiących zwłoki dla dzielnicy i mieszkańców „VII Dworu”.

 

Wniosek został poddany pod głosowanie za którym głosowała bezwzględna większość radnych statutowego składu Rady.

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Przystąpiono do zmiany porządku obrad a następnie przeczytano porządek obrad XX sesji, po wprowadzonych zmianach;

 

1. Sprawdzenie kworum na podstawie listy obecności.

2. przyjęcie porządku obrad.

3. przyjęcie treści protokołu z XIX sesji (załącznik nr 1)

4. Poinformowanie obecnych z zbliżającym się głosowaniem na projekty X edycji BO-2023

i Zielonego Budżetu 2023.

5. Informacja Zarządu Dzielnicy w sprawie niewykorzystanej rezerwy finansowej RDz za

rok 2022 (załącznik nr 2).

6. Dyskusja nad propozycją Prezydium Rady i Zarządu Dzielnicy w sprawie podziału
niewykorzystanej rezerwy finansowej w roku 2022r.

7. Podjęcie Uchwały Nr XX/40/22 Rady Dzielnicy VII Dwór zmieniająca uchwałę

XVII/36/22 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2022r.(załącznik 3).

8. Przyjęcie Oświadczenia Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie wydzierżawienia działki

z kortami przez Gdański Ośrodek Sportu.

9. Przyjęcie Oświadczenia Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie częściowej zmiany trasy

miejskiej komunikacji autobusowej linii nr 149 i nr 249.

10. Wolne wnioski

11. Zakończenie sesji.

 

Za przyjęciem porządku z naniesionymi poprawkami głosowało - 8 radnych, w tym:

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.3 W Kolejnym punkcie prowadzący zapytał się, czy wszyscy obecni na sali zapoznali się a Protokołem z XIX sesji. Uwag nie zgłoszono i protokół poddano pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło – 8 radnych;

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.4 Przewodniczący Zarządu Dzielnicy przypomniał obecnym, że trwa X edycja BO-2023 i Zielonego Budżetu 2023 i pod koniec września 2022 roku odbędzie się głosowanie na złożone projekty dzielnicowe do Budżetu Obywatelskiego 2023 i Zielonego Budżetu 2023. i zwrócił się z prośbą o wzięcie czynnego udziału w głosowaniu na projekty dzielnicowe, zielone i ogólnomiejskie.

 

Ad.5 Przewodniczący Zarządu Dzielnicy zapoznał obecnych z najczęściej zgłaszanymi potrzebami mieszkańców, które dotyczą m. in. ustawienia ławek na boisku przy ul. Michałowskiego ponieważ remontu trybun od Miasta się nigdy nie doczekają. W tej sprawie uzyskano już pisemną zgodę od zarządcy boiska Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego.

Dlatego Zarząd w porozumieniu z Prezydium RD zaproponowali, że z niewykorzystanej rezerwy finansowej w roku 2022 można zmienić uchwałę o podziale środków finansowych na 2022r i w br zorganizować dla mieszkańców wyjazd na grzybobranie za 1802 zł a za pozostałą kwotę 10 500 zł zakupić w 2023 ławki z montażem na boisku.

 

Ad.6 Następnie rozpoczęła się dyskusja podczas której radni poparli propozycję i przystąpiono do podjęcia uchwały.

 

Ad.7 Podjęcie Uchwały Nr XX/40/22 Rady Dzielnicy VII Dwór zmieniająca uchwałę XVII/36/22 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2022r.

 

W głosowaniu udział wzięło 8 radnych tym:

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się – 0

 

Uchwała Nr XX/40/22 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 30 sierpnia 2022r - została przyjęta jednogłośnie.

 

Ad.8 Przewodniczący Zarząd Dzielnicy odczytał treść Oświadczenia Rady Dzielnicy VII

Dwór w sprawie wydzierżawienia działki z kortami przez Gdański Ośrodek Sportu wbrew prośbom mieszkańców o zakrycie kortów balonami lub dokonanie wyciszenia w inny sposób.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do poparcia treści Oświadczenie poprzez głosowanie,

w którym udział wzięło – 8 radnych;

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.9 Przewodniczący Zarząd Dzielnicy odczytał treść Oświadczenia Rady Dzielnicy VII

Dwór w sprawie częściowej zmiany trasy miejskiej komunikacji autobusowej linii nr 149 i nr 249.

Po krótkiej dyskusji przystąpiono do poparcia treści Oświadczenie poprzez głosowanie,

w którym udział wzięło – 8 radnych;

 

„ZA” - 8 , „Przeciw” - 0 , Wstrzymało się - 0

 

Ad.10 Wolnych wniosków i zapytań nikt z obecnych nie złożył.

 

Ad.11 O godzinie 18:03 prowadzący podziękował wszystkim obecnym na XX sesji i udział

w głosowaniu i zakończ obrady.

 

-----------  ***  ------------


XIX Sesja

-----------  ***  ------------


Sesja XVIII


-----------  ***  ------------

Sesja XVII

-----------  ***  ------------


Sesja XVI-----------  ***  ------------
 

XV Sesja
 

-----------  ***  ------------ 

Sesja XIV

 
 

-----------  ***  ------------

Sesja XIII 

Gdańsk, dnia 25 lutego 2021 r.

PROTOKÓŁ

z obrad XIII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 25 lutego 2021 roku

 

które zostały zwołane w dniu 25 lutego 2021 roku przez Przewodniczącego Rady – Sławomira Jabłońskiego w trybie zdalnym w systemie korespondencyjnym.

 


Zawiadomienie
o zwołaniu XI sesji wraz z porządkiem obrad i załącznikami, które były przedmiotem obrad, zostały elektronicznie wysłane do wszystkich radnych dzielnicy w dniu 10 lutego 2021r o godz. 12:13 (15 dni temu)


Kworum i ważność obrad XIII sesji stwierdzono
na podstawie zwrotnego odesłania kart z oddanymi głosami na „Karcie do głosowania”, w której udział wzięło 9 Radnych: Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Milanowski Bartłomiej, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Jabłoński Michał, Włodkowska Anna, Stencel Kazimierz.


Udziału w sesji nie wzięli radni; Perzyński Krzysztof, Kaczmarek Barbara, Knitter Mateusz, Trzaska Joanna i Zajkowski Tomasz, Ustarbowska Karolina.


Ad.1.
Podczas obrad sesji w trybie zdalnym głosowano za przyjęciem porządku obrad. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych, w tym: 

                                            „ZA” - 9 ,                  „Przeciw” - 0 ,                  Wstrzymało się - 0

Ad.2. Za przyjęciem protokołu z XII sesji RDz głosowało – 9 radnych, w tym;

                                             „ZA” - 9 ,                „Przeciw” - 0 ,           Wstrzymało się - 0

Ad.3
Przyjęcie projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2021 rok (załącznik nr 4) poprzez głosowanie na każdy projekt osobno po to, aby w projekcie uchwały o podziale środków finansowych ująć te projekty/zadania, które zdobyły największa ilość głosów i są to;

 
1). Budowa trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego – kwota 35 500 zł

               „ZA” - 8 ,               „Przeciw” - 0 ,                    Wstrzymało się - 1
 

2). Zakup i ustawienie 8 ławek z oparciem – kwota 8 000 zł.

ZA” - 7 ,                    „Przeciw” - 1 ,             Wstrzymało się - 1
 

3). Spotkanie wigilijne z kolędowaniem dla mieszkańców – kwota 3 200 zł.

ZA” - 8 ,                   „Przeciw” - 1 ,             Wstrzymało się - 0
 

4). Utrzymanie monitoringu dzielnicowego ul. Abrahama 15a – kwota 600 zł.

ZA” - 8 ,                  „Przeciw” - 1 ,            Wstrzymało się – 0
 

5). Zakup 1-tablicy ogłoszeń ogólnodostępnej dla mieszkańców – kwota 1 800 zł.

ZA” - 9 ,              „Przeciw” - 0 ,              Wstrzymało się - 0
 

6). Rezerwa - kwota 8 626,00 zł.

ZA” - 9 ,               „Przeciw” - 0 ,               Wstrzymało się - 0
 

4. Wszystkie projekty, które otrzymały wymaganą większość głosów zostały ujęte w treści Uchwały Nr XIII/31/21 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2021r. a następnie uchwałę poddano pod głosowanie. Za uchwałą głosowało 9 radnych w tym;

   „ZA” - 7 ,           „Przeciw” - 0 ,            Wstrzymało się - 2
 

Uchwała Nr XIII/31/21 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2021r została podjęta większością głosów.

 

5. Podjęcie Uchwały Nr XIII/32/21 Rady Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 24 529 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury budowę trybun przy ul. Michałowskiego (załącznik 6).

ZA” - 9 ,              „Przeciw” - 0 ,           Wstrzymało się - 0

Uchwała Nr XIII/32/21 Rady Dzielnicy VII Dwór w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2021r została podjęta jednogłośnie.
 

6. Wolne wnioski: - łącznie zgłoszono trzy wnioski:

 • Radny Mateusz P. Złożył wniosek dot. Zakupu i ustawienie kilku ławek dla seniorów w Dolinie Samborowo i w Dolinie Zielonej.

 • Radna Ewa S-W złożyła dwa wnioski;

Wnosi (ponownie) Zarząd o udostępnienie w przystępnej formie informacji kto jak głosował we wszystkich głosowaniach na sesjach zdalnych naszej RD. Statut stanowi o jawności głosowań. Z góry dziękuję.

 • Wnosi o ponowne rozważenie Przewodniczących RD prowadzenia sesji w czasie rzeczywistym - online, tak jak to robi Rada Miasta oraz co najmniej kilka rad dzielnicy (nie szukając daleko - Oliwa).  Proszę także Przewodniczącego o informację, jak upewnia się, że Radni głosują osobiście.

Ad.7. O godzinie 20:00 zakończono zwrotne odbieranie „Kart z oddanymi głosami” i z uwagi na to, że do godziny 21:00 nikt więcej nie dołączył i przesłał kart, podsumowano obecność Radnych biorących udział w obradach i wyniki głosowania na XIII sesji RDz.

Przewodniczący

Rady Dzielnicy VII Dwór


-----------  ***  ------------ 
 
 
-----------  ***  ------------
 
-----------  ***  ------------

 Kworum i ważność XII sesji stwierdzono na podstawie zwrotnego odesłania Kart z oddanymi głosami na Karcie do głosowania, w której udział wzięło 9 Radnych: Jabłoński Sławomir, Kwiatkowska Elżbieta, Milanowski Bartłomiej, Ustarbowska Karolina, Pryczyniec Mateusz, Zaremba-Słomka Krystyna, Jabłoński Michał, Stencel Kazimierz, Włodkowska Anna.

 

 

Udziału w sesji nie wzięli radni - Perzyński Krzysztof, Kaczmarek Barbara, Knitter Mateusz, Trzaska Joanna i Zajkowski Tomasz, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa.

 

Ad.1. Kworum i poprawności obrad XI sesji Rady Dzielnicy VII Dwór sprawdzono na podstawie odesłanych kart do głosowania na poszczególne punkty i projekt uchwały.

 

 

Ad.2. Głosowanie za przyjęciem porządku obrad: W głosowaniu udział wzięło 9 radnych: 

 „ZA” - 9 , „Przeciw” - 0 ,    

 

Ad.3 Za przyjęciem protokołu z XI sesji RDz głosowało – 9 radnych, w tym;

 
„ZA” - 9 , „Przeciw” - 0 ,   

 

 

Ad.4 Zapoznanie się z pisemna informacją Zarządu Dzielnicy w sprawie podwyższenia rezerwy celowej Rady Dzielnicy do wykorzystania w 2021 r z kwoty 23 096 zł do kwoty 24 529 zł.

 

 

Ad.5. Głosowanie nad podjęciem Uchwały Nr XII / 30 / 20 Rady Dzielnicy VII Dwór zmieniającej uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2020r. W głosowaniu udział wzięło 9 radnych;

„ZA” - 9 , „Przeciw” - 0 ,   
  


Uchwała Nr XII/30/20 Rady Dzielnicy VII Dwór została podjęta jednogłośnie

 

 

Ad.6. Wolne wnioski: - Nie zgłoszono żadnego wniosku.
 

 

Ad.7. O godzinie 20:00 zakończono zwrotne odbieranie „Kart z oddanymi głosami” i podsumowano obecność Radnych biorących udział w obradach XII sesji.

 

 

 

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-----------  ***  ------------
 

 

Gdańsk, dnia 8 maja 2020 r.

 PROTOKÓŁ

z obrad IX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 7 maja 2020 roku.

 

Ad. 1. Obrady IX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 7 maja 2020 roku o godz.18:00 zostały
 
przeprowadzone przez
Przewodniczącego Rady – Sławomira Jabłońskiego systemem
 
korespondencyjnym, ponieważ jedna Radna nie posiada komputera i większość radnych nie obsługuje
 
aplikacji TEAMS. W tym celu zawiadomieniu
o zwołaniu IX sesji wraz z porządkiem obrad i
 
załącznikami zostało przygotowane
pod obrady zdalne lub korespondencyjnie.

Dnia 27 kwietnia 2020 roku do 7 maja 2020 roku m.in. Radna Dzielnicy Elżbieta Kwiatkowska po

otrzymaniu
materiałów o zwołaniu sesji poinformowała, że nie posiada komputera ani laptopa a

ej Jej aparat telefoniczny nie obsługuje MS 365 i TEAMSA.
Następnego dnia, kolejnych

5-radnych zgłosiło info, że nie wiedzą, czego dot. TEAMS i z czym się to wiąże. Nie mają

możliwości jego instalacji ponieważ posiadają stary system operacyjny Windows lub Android,
 
które nie pozwalają na instalację MS Office 365 lub przeglądarki EDGE.Aby stworzyć wszystkim radnym jednakowe warunki wzięcia udziału w głosowaniu,

postanowiono przyjąć formę głosowania korespondencyjnego. W tym celu wysłano do

wszystkich Radnych specjalnie opracowaną kartę do głosowania z instrukcją głosowania i

odesłania na adres email Rady Dzielnicy VII Dwór.


W związku z podstawą prawną wskazaną w zawiadomieniu o zdalnym lub korespondencyjnym zwołaniu
 
sesji przez Jednostki Pomocnicze Miasta Gdańska Na podstawie kart z oddanymi głosami za przyjęciem

porządku obrad, protokołu z poprzednie sesji oraz podjęciem uchwały
zmieniającej uchwałę w sprawie

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2020r. udział w sesji Radni

potwierdzili dokumentując zwrotnie przesłanymi kartami z głosowaniem:


Łącznie udział w IX sesji i w korespondencyjnym głosowaniu wzięło 10-radnych: Stencel Kazimierz,

Michał Jabłoński, Elżbieta Kwiatkowska, Sławomir Jabłoński,
Anna Włodkowska, Krystyna Zaremba-

Słomka, Bartłomiej Milanowski, Karolina Ustarbowska, Mateusz Pryczyniec i Ewa Stelmasiwicz-

Wegnerowska (karty w załączeniu).


Udziału w sesji i w korespondencyjnym głosowaniu nie wzięli: Radny Zajkowski Tomasz, Barbara

Kaczmarek, Krzysztof Perzyński, Joanna Trzaska i Mateusz Knitter.


Po otrzymaniu droga mailową zwrotnych kart z wynikami głosowania ustalono, że:


Ad. 2. - za przyjęciem porządku obrad głosowało - 10 radnych, w tym „ZA” - 10 , „Przeciw” - 0 .


Ad. 3. Za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji głosowało - 10 radnych, w tym „ZA” - 9 , „Przeciw” - 1 .


Ad. 4. Informacja Zarządu Dzielnicy VII Dwór – nie była przedmiotem głosowania.


Ad. 5. Za przyjęciem uchwały Nr IX/25/20 Rady Dzielnicy VII Dwór zmieniająca uchwałę w sprawie

przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2020r. - głosowało – 10 radnych,

w tym „ZA” - 10 , „Przeciw” - 0 .


Uchwała Nr IX/25/20 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność

statutową w roku 20
20r. - została przyjęta jednogłośnie.


Ad. 6. Złożono pisemnie sześć wniosków w tym:


1. Radny Kazimierz Stencel złożył wniosek - w sprawie realizacji projektów ze środków finansowych

przeniesionych do rezerwy, proponuję, aby w porozumieniu z gospodarzem boiska przy ul.

Michałowskiego tj, Gdańskim Zespołem Schronisk i Sportu Szkolnego naprawić trybunę i

zamontować 
trzy  lub cztery rzędy ławek. Koszt projektu jest nieznany ponieważ na obecną chwilę

wykonano pomiary terenu i szkic projektu.


2. Radna Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska zgłosiła 5 wniosków (w załączonej karcie z głosowania.


Ad. 7. Zbieranie kart z głosowania zakończono o godz. 21:13 i ten czas przyjmuje się za zamknięcie IX sesji.

        Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór
Sławomir Jabłoński-----------  ***  -----------------------  ***  ------------ -----------  ***  ------------

Sesja VI
-----------  ***  ------------
 

Sesja V 

-----------  ***  ------------
 

Gdańsk – VII Dwór, 11 czerwca 2019 roku

Protokół nr 4

IV sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

w dniu 10 czerwca 2019r.
 

1. O godz. 18:03 po stwierdzenie kworum Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór Krystyna Zaremba-Słomka otworzyła obrady IV sesji Rady.

Nieobecni: Barbara Kaczmarek, Tomasz Zajkowski, Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska,

Obecnych jest 12 radnych: Elżbieta Kwiatkowska, Mateusz Pryczyniec, Bartłomiej Milanowski, Karolina Ustarbowska, Krzysztof Perzyński, Krystyna Zaremba-Słomka, Kazimierz Stencel, Joanna Trzaska, Mateusz Knitter, Michał Jabłoński, Anna Włodkowska, Sławomir Jabłoński.

W sesji uczestniczy także Pan Karol Kalsztein z Klubu Harpagan w Gdańsku i mieszkanka Gabriela Stencel.

Przebieg obrad sesji audio był rejestrowany na dyktafonie.

Do porządku Obrad zgłoszono dodatkowy punkt: „podjęcie uchwały w sprawie zmiany MPZP ul. Polanki 88 Gdańsku w rejonie ulic A. Orłowskiego i P. michałowskiego i nazwanie go nr 4, a po nim Wolne wnioski i Zakończenie sesji.

Za dodanie punktu głosowało 12 radnych w tym:

       Za – 12 radnych, Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0

Z uwagi na przybycie gościa, Prowadząca poprosiła Karola Kalszteina z Klubu Harpagan o przedstawienie swojej działalność i propozycji. Gość zaproponował udział Rady Dzielnicy w organizowanych przez Harpagan biegach po lesie TPK w rejonie VII Dworu i prosił o poparcie jego propozycji i przeznaczenia z budżetu Rady na 2019 r w kwocie 2 000,00 zł. Radni wysłuchali, zadawali pytania uzupełniające i podziękowali za przybycie. Żadnej decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na jednorazową imprezę biegów po lesie nie podjęli.

Następnie Prowadząca sesję kontynuowała obrady zgodnie z porządkiem obrad.

Przyjęcie protokołu z III sesji. Do treści protokołu z III sesji Przewodniczący Zarządu zgłosił na piśmie dwie poprawki, które załączono do porządku obrad i przegłosowano: Za - 12 radnych, Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0

O godz. 18:25 na sesję przybył Radny Miasta Gdańsk – Karol Ważny.

Protokół z III sesji z poprawkami przyjęty głosami: Za – 11, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1.

2. - Opiniowanie projektu uchwały RMG - w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.

- Podjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radny: - Za głosowało 12 radnych.

Uchwała Nr. IV/12/19 - w sprawie określenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska. - została przyjęta jednogłośnie 12 głosami za).

3. Opiniowanie dzielnicowych wniosków zgłoszonych do BO-2020 - Omówienie i poddanie pod głosowanie każdy zgłoszony wniosek do BO-2020 z osobna.

Wnioski budżetowe, które uzyskały pozytywna opinię:

 1. Modernizacji siłowni przy ul. Michałowskiego 52 w Gdańsku” - za kwotę 89 500 zł, na który głosowało: Za – 10, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 2.

 2. Naprawa alejki leśnej gruntowej i ustawienie 8 ławek parkowych z oparciem” - za kwotę 42 000 zł, na który głosowało: Za – 9, Przeciw – 2, Wstrzymało się – 1.

 3. Zajęcia sportowe pod chmurką” Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking – VII Dwór (60

  spotkań po 1,5 godziny) – za kwotę 10 400 zł.,
  na który głosowało: Za – 9, Przeciw – 2, 


  Wstrzymało się – 1.

 4. Wykonanie nowych miejsc postojowych z płyty MEBA o powierzchni 350 m2 pomiędzy ulicami
   
  Abrahama i Doroszewskiego – za kwotę 120 tys. zł.
  , na który głosowało: Za – 6, Przeciw – 3, 


  Wstrzymało się – 3.

 5. Las dostępny: dzieci” - Leśne miejsce odpoczynku i zabawy – za kwotę 14 800 zł., na który

  głosowało: Za – 11, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1.

 6. Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór - zabawa na orientację” - za kwotę 5 900 zł., na który

  głosowało: Za – 10, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 2.

 7. Ogrodzony plac zabaw dla dzieci pomiędzy blokami ul. Gryglewskiego 8-10 – za kwotę 85 467 zł.,

  na który głosowało: Za – 9, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1.

Wnioski, które Rada negatywnie opiniuje następujące inicjatywy lokalne mieszkańców zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020:

 1. Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 "Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem wraz z utworzeniem parkingu przy Szkole Podstawowej nr 70" – za kwotę 206 tys. zł.

 2. Modernizacja ulicy Piotra Michałowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piotra Norblina do
   
  Pętli przy Michałowskiego 50 - za kwotę
  350 - 400 tyś. Złotych. - Odrzucony, nie dostarczono
   

  wniosku w wersji papierowej.
  - Nie głosowano.

 3. Wykonanie ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ulicami Abrahama i Gryglewskiego za
   
  kwotę
  15 500 zł, na który głosowało: Za – 0, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 12.

 4. Pies też człowiek!” - wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów z ławkami i koszami przy ul.
   
  Doroszewskiego – za kwotę 80 tys. zł., na który głosowało: Za – 0, Przeciw – 1, Wstrzymało się –
   
  3.

Podjęcie uchwały. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych w tym: Za – 12,

Uchwała Nr. IV/13/19 - w sprawie opiniowania inicjatywy lokalnych mieszkańców zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020 - została przyjęta jednogłośnie 12 za.

Opiniowanie ogólnomiejskich wniosków zgłoszonych do BO-2020. Po krótkim omówieniu listy z 83 projektami przystąpiono do głosowania całościowo na listę.

. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych w tym: Za – 7, Przeciw - 0, Wstrzymało się - 5

Uchwała Nr. IV/14/19 - w sprawie opiniowania inicjatywy ogólnomiejskich mieszkańców Gdańska zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2020 - została przyjęta większością głosów 7 Za i 5 Wstrzymujących się.

4. Informacja Zarządu dot. projektu uchwały w sprawie zmiany MPZP nr 0262 ul. Polanki 88 Gdańsku usadowionego w rejonie ulic A. Orłowskiego i P. Michałowskiego.

Przewodniczący Zarządu poinformował, że projekt uchwały, który otrzymali Radni wraz z porządkiem obrad nosi wady prawne i żeby uchwała była ważna, należy przyjąć kwalifikację prawną i zmienić treść § 1 uchwały, co potwierdził obecny Radny Miasta Gdańska.

Po naniesieniu poprawek treść uchwały poddano pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych w tym głosowało: Za – 11, Przeciw – O Wstrzymało się - 1.

Uchwała Nr IV/15 /19 - w sprawie zmiany MPZP nr 0262 ul. Polanki 88 Gdańsku usadowionego w rejonie ulic A. Orłowskiego i P. Michałowskiego - została przyjęta głosami 11 za i 1 Wstrzymujący się.

5. Wolne wnioski.

W wolnych wnioskach głos zabrali:

- Głos zabrał radny Krzysztof Perzyński, Poproszono radnego o opisanie sytuacji na kartce, aby przyjrzeć sprawie i się nią zająć. Radny odmówił napisania opisania zgłoszenia (dyskusja w załączniku audio).

6. Obrady IV sesji zakończono o godz. 19:20 i podziękowano wszystkich za udział w obradach i dyskusji.

 

Protokół przygotował:

Przewodniczący Zarządu                                                              Zastępca Przewodniczącej

Dzielnicy VII Dwór                                                                            Rady Dzielnicy VII Dwór


-----------  ***  ------------

Dnia 28 maja 2019

Protokół

z III sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

1. Otwarcie sesji godzina 18:03 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a; na sali obecnych jest 9 radnych i jeden gość.

- Nieobecni: Krzysztof Perzyński, Michał Jabłoński, Sławomir Jabłoński, Anna Włodkowska, Mateusz Pryczyniec, Tomasz Zajkowski

- przebieg sesji był rejestrowany na dyktafonie.

- stwierdzenie kworum i poprawności zwołania obrad III sesji Rady.

Ok. 18:05 na obrady sesji przybyło 2 radnych, panowie Michał i Sławomir Jabłońscy.

- przedstawienie i przyjęcie porządku obrad – przyjęty jednogłośnie.

Dyskusja, głos zabierali radni;

- Radna Joanna Trzaska

- Radna Barbara Kaczmarek

Wnioski postanowiono przenieść do punktu „wolne wnioski”.

- przyjęcie treści protokołu z I sesji; - radna Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska przeprosiła za błędy w protokole z I sesji i poinformowała, że zapis audio jest prowadzony przez Zarząd; zapis może zostać udostępniony organom nadzorczym lub kontrolnym – przyjęty jednogłośnie.

- przyjęcie treści protokołu z II sesji – przyjęty, głosów Za - 9, Przeciw - 0, Wstrzymujących się – 2.

2. Budżet Rady.

- omówienie konsultacji społecznych i budżetu przez Przewodniczącego Zarządu oraz przedstawienie 2 nowych wniosków (SM VII Dwór i Almanak) - oraz dyskusja. Głos zabierali radni.

Przewodnicząca poinformowała, że do budżetu można przez cały rok składać wnioski (inicjatywa uchwałodawcza dla grupy 5 radnych).

- glosowanie nad każdą propozycją budżetową osobno.

 • Organizacja „Pikników rodzinnych” i „Dni sąsiadów” dla mieszkańców dzielnicy - kwota 12 000 zł - przyjęty, głosów za 10, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 0;

 • Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców - kwota 3600 - przyjęty, głosów za 10, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 0;

 • Chusty dla uczestników wycieczek - kwota 500 wniosek wycofany przez Zarząd

 • Zakup 20 krzeseł ogrodowych składanych jako uzupełnienie siedzisk na sali obrad oraz na festyny i pikniki - kwota __________ zł - wniosek wycofany przez Zarząd

 • Pawilon składany duży na imprezy dzielnicowe - kwota _________ - wniosek wycofany przez Zarząd

 • Zakup trzech gablot informacyjnych wolno-stojących (GZDiZ)- kwota 7500 zł - przyjęty, głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0;

 • Zakup i montaż 4 ławek z oparciem (GZDiZ) - kwota 8000 - przyjęty, głosów za 9, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 1;

 • Paczki świąteczne dla potrzebujących mieszkańców dzielnicy – kwota 3600 - przyjęty, głosów za 10, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 0;
  Spotkanie wigilijne dla mieszkańców z kolędowaniem - kwota 3000 przyjęty, głosów za 9, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 1;

 • Wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Abrahama na odcinku od ul. Polanki i połączenie z chodnikiem usadowionym w obrębie nr 12 działka nr 532/2. (przy nowym parkingu) – kwota 18000 wniosek wycofany przez Zarząd

 • Zakup jednej siatki do tenisa 650 zł - - przyjęty, głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.

 • Rodzinne Gry Terenowe - kwota 2000 zł – odrzucony, głosów za 2, głosów przeciw 9, głosów wstrzymujących się 0;

 • Rezerwa kwota 21608 zł – przyjęty, głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.

- podjęcie uchwały w sprawie podziału środków finansowych na działalność statutową Rady w roku 2019 i głosowanie - przyjęta, głosów za 10, głosów przeciw 1, głosów wstrzymujących się 0.

Ok. 19:45 do sali obrad przybyli p. Karol Ważny oraz Jan Perucki, Radni Miasta Gdańska.

3. Informacja Zarządu w sprawie wysypiska przy ul. Polanki i podjęcie uchwały nr III/8/19wzywającej do likwidacji – uchwała przyjęta, głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.

4. Priorytetowe zadań dla dzielnicy:

- przedstawienie wniosków Zarządu Dzielnicy dot. priorytetowych zadań dla dzielnicy w celu ujęcia ich w budżecie Miasta na następny rok budżetowy

- głos zabrał m.in. Karol Ważny rekomendując zarządowi spotkanie z nowym wiceprezydentem Miasta Gdańska p. Alanem Aleksandrowiczem oraz dyrektorem Wydziału Projektów Rozwojowych UM Gdańska p. Dawidowskim.

- podjęcie uchwały nr III/9/19 - uchwała przyjęta, głosów za 11, głosów przeciw 0, głosów wstrzymujących się 0.

5. Informacja Zarządu Dzielnicy z działalności pomiędzy sesjami – głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Zarządu, Bartłomiej Milanowski

6. Wolne wnioski. Głos zabrali:

- radna Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska – propozycja następnej sesji 10 czerwca 2019 w celu zaopiniowania uchwał Miasta oraz wniosków do budżetu obywatelskiego,

- radna Joanna Trzaska – przygotuje uchwałę o przystąpienie do zmiany MPZG tzw. skarpy prawdopodobnie na następną. Sesję,

- radna Barbara Kaczmarek – wnosi o przystąpienie do MPZP tzw. łąki Doliny Zielonej w celu ochrony przed zabudową oraz o uregulowanie poruszania się rowerem na terenie TPK;

- radna Barbara Kaczmarek - pytanie do radnych Miasta o uregulowanie dostępu do siedziby rady i tablic – odpowiedź p. Ważnego, iż to Zarząd odpowiada materialnie za mienie powierzone przez Radę Miasta Gdańska i to Zarząd ma pełne prawo decydować o dostępie do ww.

7. Zakończenie obrad o godzinie 20:31


 

-----------  ***  ------------
 

PROTOKÓŁ Nr 2
z obrad II sesji Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

W dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 18:02 pod nieobecność Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór obrady II sesji Rady otworzyła Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy – Krystyna Zaremba-Słomka, która przywitała przybyłych Radnych dzielnicy, Radnego Miasta Gdańska – Jana Peruckiego i mieszkańców.

Radny Krzysztof Perzyński i radna Barbara Kaczmarek zapytali się dlaczego sesja jest „nagrywana” - „Może ja na przykład albo ktoś z nas sobie tego nie życzy”.

Przewodniczący Zarządu Kazimierz Stencel poinformował, że jesteśmy osobami publicznymi i nie ma zakazu rejestracji sesji. Następnie zaproponował głosowanie „Kto jest za tym, aby sesja była rejestrowana na dyktafonie ? ”.

                            Za – 9                                     Przeciw – 2                     Wstrzymało się - 0

Rozpoczęto rejestrowanie obrad II sesji na dyktafonie.

Ad. 1. Prowadząca sprawdziła obecność na podstawie listy obecności (w załączeniu). Obecnych na sali – 11 Radnych, stwierdziła kworum i rozpoczęła obrady.

Obecni Radni na sali obrad: Kazimierz Stencel, Krystyna Zaremba-Słomka, Mateusz Pryczyniec, Michał Jabłoński, Elżbieta Kwiatkowska, Sławomir Jabłoński, Karolina Ustarbowska, Bartłomiej Milanowski, Krzysztof Perzyński, Barbara Kaczmarek, Tomasz Zajkowski.

Nieobecni Radni na sesji: Trzaska Joanna, Knitter Mateusz, Stelmasiewicz-Wegnerowska Ewa, Włodkowska Anna.

1.1. Zapytano radnych obecnych na sali, czy wszyscy otrzymali i zapoznali się z porządkiem obrad

dzisiejszej sesji. Sprzeciwu nikt nie zgłosił.
Porządek obrad został poddany pod głosowanie przy stanie

obecnych na sali 11 radnych.

                            Za – 9                    Przeciw - 0                           Wstrzymało się - 2

1.2. Prowadząca zapytała, czy wszyscy zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniej sesji i czy są do jego treści uwagi? - Radna B. Kaczmarek oświadczyła, że ma uwagi do pkt 5 w kwestii zgłoszenie jej kandydatury na Przewodniczącego Zarządu. W protokole jest napisane, że kandydaturę radnej B. Kaczmarek na Przewodniczącego Zarządu zgłosiła sama radna” co jest nieprawdą. Ustalono, że kandydaturę zgłosiła radna Joanna Trzaska. Ponadto wniosła zastrzeżenia do punkt 7 protokołu, twierdząc, że „w pkt 7 nie wymieniono mieszkanek z imienia i nazwiska oraz radnych, które zabrały głos w „Wolnych Wnioskach” oraz tego, co każda osoba powiedziała. Nie napisano, iż sprawę skierowano do „sądu” z art. 248 § 1 kk – w sprawie nieumieszczenia kandydatów na liście wyborczej i wiele innych słów. Radny Stencel poprosił, aby swoje uwagi do protokołu zgłosiła na piśmie - odpowiedziała Nie - Ma Pan nagrane na dyktafonie.

O godz. 18:11, salę obrad opuścił radny Tomasz Zajkowski. Na sali pozostało 10 Radnych.

W związku z tym, że wywołano dyskusję nie na temat, Prowadząca zaproponowała przeniesienie głosowania nad Protokołem na następną sesję w celu wyjaśnienia uwag i poddała pod głosowanie.

                             Za - 8               Przeciw - 0                                 Nie głosowało - 2

Ad.2. Przedstawienie się Radnego Miasta Gdańska.

Głos zabrał Radny Miasta Gdańska – Jan Perucki, który przywitał się z obecnymi i zaprezentował w skrócie swój życiorys z działalności społecznej na rzecz mieszkańców dzielnicy Osowa i Gdańska. Z uwagi na brak pytań i dyskusji, realizowano kolejny punkt obrad.

Ad.3. Sprawy Rady:

3.1. Prowadząca sesję Krystyna Zaremba-Słomka poinformowała, że Rada musi ustalić dni, godziny i grafik dyżurów radnych dla mieszkańców dzielnicy. W tym celu poprosiła o ustalenie dnia dyżurów i godziny. W dyskusji podały różne propozycje. K. Stencel poinformował nowo wybranych Radnych, że od miesiąca maja 2017 r, w Radzie Dzielnicy wprowadzono zasadę, że na każdym dyżurze z wyznaczonymi Radnymi dzielnicy musi być obecny Radny funkcyjny, który odpowiada za ład, porządek, sprzęt i dokumenty znajdujące się w siedzibie Rady. System dyżurów był wprowadzony dla bezpieczeństwa Pań Radnych, które niejednokrotnie same pełniły dyżur i było narażone na kontakt z agresywnymi i nietrzeźwymi interesantami.

W związku z tym zaproponowano pełnienie dyżurów 1 radny funkcyjny + 2 radnych. Radny Krzysztof Perzyński zakwestionował ilość osób dyżurujących skoro raz na pół roku a może raz na rok przyjdzie do rady jedna lub dwie osoby.

Wówczas, głos zabrał obecny na sesji Radny Miasta Gdańska – Jan Perucki, przypomniał obecnym, że pełnienie dyżurów dla mieszkańców to nie jest wymysł, to jest obowiązek każdego Radnego wynikający z przepisu Statutu dzielnicy.

Następnie ustalono, że dyżury będą pełnione w czwartki. Propozycję poddano pod głosowanie. Na sali było obecnych 10 Radnych.

Za – 9 Przeciw - 1

Po krótkiej dyskusji ustalono, że dyżury będą pełnione w godz. 18:00-19:00. Propozycję poddano pod głosowanie. Na sali było obecnych 10 Radnych.

Za – 8 Przeciw - 2

Ponadto ustalono, ze informacja o dyżurach oprócz internetu będzie zamieszczana w gablotach na terenie dzielnicy. Co do liczebności składu osobowego na dyżurach decyzji nie podjęto.

3.2. O omówienie zasad działania i realizacji budżetu Rady na rok 2019. Prowadząca poprosiła radnego K. Stencla, który zapoznał nowo wybranych Radnych z trybem jaki obowiązuje przy przygotowaniu projektu budżetu Rady i podjęciu aktów prawnych uregulowanych przepisami Statutu i z dalszą procedurą obowiązującą w UMG w oparciu o przepisy wewnętrzne i finansowe.

W trakcie omawiania projektu do budżetu Rady na 2019 r. o godzinie 18:50 opuścili salę obrad: Radna - Barbara Kaczmarek i Radny - Krzysztof Perzyński. Na sali pozostało 8 Radnych.

3.3. Przedstawiono dotychczasowy sposób układania listy projektów do budżetu w minionych kadencjach w latach 2011-2018, który Radni przyjmowali jako wzorzec po czym podjęto dyskusję w trakcie której tworzono listę zadań.

3.4. Wykreślono z listy dwa projektu z poprzednich lat i zgłoszono dwa nowe projekty, z czego na listę wpisano jeden projekt „Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Abrahama od ul. Polanki do Parkingu” a drugi dot. „zmiany trasy linii autobusowej nr 149 i 249” uznano jako wniosek Radnego i został przekazany Zarządowi w celu przedstawienia propozycji na spotkaniu w ZTM w Gdańsku.

3.5. Głosowanie nad uzupełnioną listą 10 zadań zgłoszonych do budżetu Rady w celu przedstawienia pod konsultacje społeczne. Na sali było obecnych 8 radnych.

Za - 8 Przeciw - 0

3.6. Prowadząca przeczytała treść projektu uchwały w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok a następnie poddała pod głosowanie. Na sali było obecnych 8 radnych.

Za - 8 Przeciw - 0

Uchwałą Nr II/6/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 24 kwietnia 2019r w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2019 rok – została przyjęta jednogłośnie.

3.7. Kazimierz Stencel poruszył sprawę likwidacji wysypiska / składowiska ziemi za szkołą przy nasypie PKM w obr. nr 29 na działce nr 324 i poinformował obecnych o działaniach Zarządu minionej kadencji w tej sprawie. W roku 2018 po zablokowaniu urządzania składowiska rur na terenie chronionym w Dolinie Zielonej przy ul. Abrahama przez firmę EUROVIA z Warszawy i po interwencji TVP3 oraz Radia Gdańsk i Rady Dzielnicy VII Dwór, Zarząd wystąpił do DRGM w Gdańsku, Wydziału Skarbu UMG i Straży Miejskiej w Gdańsku z prośbą dokonanie wizji lokalnej i uporządkowanie działki pozostawionej po wykonawcy naprawiającego zniszczony nasyp PKM w minionych latach. Po uporządkowaniu terenu Wydział Skarbu UMG udostępnił działkę firmie EUROVIA, tej samej, która składowała rury w Dolinie Zielonej na okres do 30 maja 2019r.

W związku z tym, na składowisku nigdy nie pojawiły się rury tylko hałdy gruzu, ziemi i kamieni, rady Stencel zaproponował, aby na najbliższej sesji Rada Dzielnicy VII Dwór podjęła uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na dalszą dzierżawę działki, jak najszybsze uprzątnięcie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego. Projekt uchwały zostanie przygotowany na następną sesję. Obecni na sali Radni poparli ten pomysł.

Teren, nie posiadający aktualnie żadnego projektu zabudowy może być wykorzystany na budowę żłobka albo wykonanie wybiegu dla psów czy innych potrzebnych budowli.

Ad.4. Wolne wnioski :

- Radny K. Stencel zapoznał obecnych z kartą ICE tzw. „Kartą Życia” i puścił w obieg 1 pakiet w celu zapoznania Radnych oraz poprosił osoby chętne, które chciałyby zostać przeszkolone w tym temacie przez Specjalistę Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i będą mogły przekazywać karty ICE oraz udzielać fachowego instruktażu.

Zgłosiły się trzy osoby: Radna Karolina Ustarbowska i Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska oraz mieszkanka Gabriela Stencel.

- Radny Mateusz Pryczyniec zgłosił wniosek, żeby Rada wystąpiła do ZTM w sprawie zmiany trasy przejazdu autobusu linii 149 i 249. Propozycja dot. aby autobus linii 149 wjeżdżał z ul. Polanki w ul. Abrahama, Norblina i Michałowskiego na pętlę oraz powrót Michałowskiego ul. Norblina i Chełmońskiego do Polanki. Dalej starą trasą. Natomiast trasa autobusu linii 249 analogicznie odwrotnie do linii nr 149.

Uzasadnienie: - poprawi wygodę dla starszych mieszkańcom z bloków przy ul. Michałowskiego oraz odciąży ruch i hałas na ul. Chełmońskiego.

- Radny Bartłomiej Milanowski zgłosił potrzebę ustawienia na terenie gminnym 5 śmietników betonowych. Wykaz miejsc dołączy mailem. Poruszył również sprawę wykonanego w 2016 roku tymczasowego przejścia przez ul. Chełmońskiego i ułożenia progów sinusoidalnych o których GZDiZ całkowicie zapomniało lub zaniechało.

Ad.5. Prowadząca ustaliła termin kolejne sesji na dzień 27 maja 2019r godz. 18:00 zamknęła obrady II sesji o godz. 20:02.

Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

-----------  ***  ------------

PROTOKÓŁ Nr 1

z obrad I sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

 

W dniu 10 kwietnia 2019 roku o godz. 19:00 rozpoczęto obrady I sesji Rady Dzielnicy
VII Dwór w „Sali Herbowej” w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku.

Obrady I sesji otworzył i prowadził do chwili wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór – Radny Miasta Gdańska – Dawid Krupej.

Lista obecności w załączeniu – obecnych 15 Radnych.

Obrady były rejestrowane na dyktafonie

Ad. 1. Prowadzący sprawdził obecność na podstawie listy obecności (w załączeniu). Obecnych na sali – 15 Radnych i stwierdził ważność zwołania obrad oraz przedstawił cel zwołania sesji i porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe,

 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 3. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,

 5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

 6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,

 7. Wolne wnioski.

 8. Zakończenie obrad.

Prowadzący obrady poinformował, że skoro wszyscy zapoznali się z porządkiem obrad i 1 pkt – sprawy regulaminowe mamy za sobą przystąpiono pkt 2 – Wybór Komisji Skrutacyjnej.

W tym momencie Radna Barbara Kaczmarek zapytała się prowadzącego „co to są sprawy regulaminowe” – proszę mi powiedzieć. Prowadzący wytłumaczył, że jest to m. in sprawdzenie obecności radnych na sali, podanie zasadności zwołania sesji oraz zapoznanie z porządkiem obrad który wszyscy radni otrzymali w ustawowym terminie.

Ad. 2. Zgłaszanie kandydatów na do Komisji Skrutacyjnej:

 • Sławomir Jabłoński

 • Karolina Ustarbowska

 • Joanna Trzaska

Zamknięto listę kandydatów i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu za zamknięciem listy udział wzięło 15 Radnych.

Za – 15 Przeciw – 0 Wstrzymało się - 0

Za składem Komisji Skrutacyjnej w składzie:

 • Karolina Ustarbowska

 • Sławomir Jabłoński

 • Joanna Trzaska

głosowało 15 radnych.

Za – 15 Przeciw – 0 Wstrzymało się - 0

Uchwałą nr I/1/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 110 kwietnia 2019r w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej – przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3. - Wybory Przewodniczącego Rady.

Zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady. Zgłoszono radną Ewę Stelmasiewicz-Wegnerowską. Innej kandydatury nikt nie zgłosił.

Zamknięto listę kandydatów i powołana Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.

Następnie Komisja wydała 15 kart do głosowania z nazwiskiem kandydatki i jedną linijka pustą. Przed przystąpieniem do głosowania, prowadzący poinformował jak prawidłowo należy oddać głos aby był ważny,

 1. Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska

 2. ________ __________________

Następnie każdy radny podchodził do urny i wrzucał kartkę. Po przeliczeniu głosów, sporządzeniu i odczytaniu protokołu KR ogłoszono, że Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska otrzymała 15 ważnych głosów.

Następnie przeczytano treść uchwały Nr I/2/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady i poddano pod głosowanie.

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych

Za – 15 Przeciw – 0 Wstrzymało się - 0

Uchwałę Nr I/2/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie wyboru Przewodniczącej Rady – Ewy Stelmasiewicz-Wegnerowskiej - przyjęto jednogłośnie.

W tym momencie nastąpiło przekazanie prowadzenia I sesji Rady Dzielnicy VII Dwór przez Radnego Miasta Gdańska nowo wybranej Przewodniczącej Rady – Ewie Stelmasiewicz-Wegnerowskiej.

Zgłoszenie wniosku;

Radny Barbara Kaczmarek zgłosiła wniosek, aby kandydaci przedstawiali się bo część Radnych nie zna się ze sobą. - Prowadzący poinformował, że proponuje złożenie wniosku w pkt 7 porządku obrad.

Ad. 4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady.

Radna Elżbieta Kwiatkowska wskazała kandydatkę – Krystynę Zarembę-Słomkę, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono i zamknięto listę.

Komisja wydała 15 kart do głosowania z z nazwiskiem kandydatki i jedną linijka pustą.

 1. Krystyna Zaremba-Słomka

 2. ________ _____________

Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna sporządził i odczytała protokół w którym stwierdzono, że wymieniona osoba otrzymała głosy;

 1. Krystyna Zaremba-Słomka – 14 głosów

 2. _______ _____________ – 0 głosy

Oddano głosów nieważnych – 1 głos

Na zastępcę Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór wybrano Krystynę Zarembę-Słomkę

Uchwałę Nr I/3/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór - Krystyny Zaremby-Słomka - podjęto jednogłośnie.

Ad. 5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór.

Radna Karolina Ustarbowska zgłosiła kandydaturę Kazimierza Stencla, który wyraził zgodę. Następnie radna Barbara Kaczmarek zgłosiła sama swoją kandydaturę. Więcej kandydatów nie zgłoszono i zamknięto listę.

Komisja wydała 15 kart do głosowania z następującymi nazwiskami;

 1. Kazimierz Stencel

 2. Barbara Kaczmarek

Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna odczytała protokół w którym stwierdzono, że wymienione osoby otrzymały głosy;

 1. Kazimierz Stencel – 11 głosy,

 2. Barbara Kaczmarek – 4 głosów.

Na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór wybrano Kazimierza Stencel.

Uchwałę Nr I/4/15 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór - Kazimierza Stencel - podjęto jednogłośnie.

Ad. 6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór.

Radna Barbara Kaczmarek zgłosiła na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu radnego Krzysztofa Perzyńskiego.

W następnej kolejności Przewodniczący Zarządu Kazimierz Stencel zgodnie z § 25 ust. 1 i 2 Statutu zgłosił na swojego zastępcę radego Bartłomieja Milanowskiego który wyraził zgodę i w tym celu złożył stosownie pisemny wniosek. Więcej kandydatów nie zgłoszono i zamknięto listę.

Komisja wydała 15 kart do głosowania z następującymi nazwiskami;

 1. Bartłomiej Milanowski

 2. ________ __________

Po głosowaniu tajnym Komisja Skrutacyjna sporządziła i odczytała protokół w którym stwierdzono, że Bartłomiej Milanowski otrzymał:

Za - 9 głosów, Przeciw – 3 głosy. bez dokonania wyboru – 3 karty.

Na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór wybrano Bartłomieja Milanowskiego.

Uchwałę Nr I/5/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór – Bartłomieja Milanowskiego – większością głosów.

Ad. 7. W wolne wnioski:

Na prośbę przewodniczącej rady rozdano radnym wnioski w celu określenia się, czy chcą otrzymywać zawiadomienia o zwołaniu kolejnych sesji wraz z porządkiem obrad i załącznikami drogą elektroniczną, czy korzystać z www Rady Dzielnicy oraz aby podali swoje adresy skrzynek e-mail oraz nr tel. komórkowych w celu zapewnienia kontaktu pomiędzy Radnymi.

Obecni na sali mieszkańcy oraz radna Barbara Kaczmarek i Joanna Trzaska zabrali głos w sprawie - ich zdaniem - nieprawidłowości podczas kampanii wyborczej do Rady Dzielnicy oraz zarzutów kryminalnych pod adresem Przewodniczącego Zarządu, Radnego Sławomira Jabłońskiego i Prezes SM VII Dwór i że zgłosili sprawę z art. 248 § kk (lecz nie określili organu, do którego złożyli zawiadomienie o przestępstwie).

Ad. 8. – Zakończenie obrad - Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zamknęła obrady I sesji o godz. 20:32.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

-------  ***  -------
 

 

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja