Archiwum Sesji 2011-2019

 Archiwum zawiadomienia o zwołaniu sesji wraz z porządkiem obrad.

Szanowni Mieszkańcy

Rada i Zarząd Dzielnicy VII Dwór uwzględniając Państwa uwagi i sugestie, oraz obowiązek wynikający z  § 13 ust. 9 Statutu Dzielnicy VII Dwór  będzie w tym miejscu umieszczać informację o zwołaniu najbliższej sesji Rady wraz z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad.


------ ***** ------ ------ ***** ------
 

 

Gdańsk, dnia 14 maja 2018 r.

Nasz znak: - ldz-62/2018/RDz.

Pani/Pan
Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i § 15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późniejszymi zmianami, zwołuję :

obrady XXXII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 22 maja 2018 roku (wyjątkowo we wtorek) o godz. 1800 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe :

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 • przyjęcie treści protokołu z XXXI sesji, (załącznik nr 1)

2. Sprawy Dzielnicy :

2.1. Zapoznanie Radnych z pismem Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z uchwałami RMG (załączniki nr 2 - 4 ).

2.2. Dyskusja nad uchwałami.

2.3. Podjęcie uchwały dot. zaopiniowania uchwały RMG – w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych o spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska w tym również dla dzielnicy VII Dwór - (załącznik nr 5 )

2.4. Podjęcie uchwały dot. zaopiniowania uchwały RMG – w sprawie zasad usytuowani  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska (załącznik nr 6).

3. Wolne wnioski.

4. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

------ ***** ------

Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2018 r.  

RD-43/201/RDz
                                                                       Pani/Pan
                                                                       Radna/y Dzielnicy VII Dwór 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i § 15 ust. 1 pkt. 15 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późniejszymi zmianami, zwołuję : 

obrady XXXI sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe : 

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 • przyjęcie treści protokołu z XXVIII sesji, (załącznik nr 1)

 

2. Sprawy Dzielnicy :

 

2.1. Zapoznanie Radnych z projektami dzielnicowymi złożonymi przez mieszkańców do

 

Budżetu Obywatelskiego 2019 zgłoszonymi w okresie 1-30 marca 2018. (załączniki nr 2 - 11 ).

 

2.2. Zapoznanie Radnych z projektami dzielnicowymi złożonymi przez mieszkańców do Budżetu

 

Obywatelskiego 2019 zgłoszonymi po dniu 30 marca 2018 tj 16.04.2018r.. (załącznik nr 12).

 

2.4. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia zgłoszonych projektów mieszkańców do Budżetu

 

Obywatelskiego 20119 - (załącznik nr 13). .

 

2.5. Podjęcie uchwały w sprawie odrzucenia zgłoszonych projektów mieszkańców do Budżetu

 

Obywatelskiego 20119 (załącznik nr 14).

 

3. Wolne wnioski.

 

4. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

 

 

 

------ *** ------

Gdańsk, dnia 19 lutego 2018 r.

RD-21/201/RDz
                                                                                                    Pani/Pan

 Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt. 2 i 6 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późniejszymi zmianami, zwołuję :

obrady XXX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 8 marca 2018 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe :

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

 • przyjęcie treści protokołu z XXVIII sesji, (załącznik nr 1)

2. Sprawy mieszkańców Dzielnicy :

2.1. Zapoznanie Radnych z otrzymanymi pismami mieszkańców w sprawie sprzeciwu poszerzenia ul. VII Dwór z listą podpisów mieszkańców.

2.2. Podjęcie uchwały w sprawie poszerzenia ulicy VII Dwór w Gdańsku i przywrócenia ruch    jednokierunkowego od bramy wjazdowej GSF do budynku ul. Chełmońskiego 7 (załącznik nr2).

3. Sprawy Rady :

3.1. Przedstawienie sprawozdania Rady Dzielnicy VII Dwór za rok 2017 – (referuje Beata Łopatniuk).

3.2. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dzielnicy VII Dwór za rok 2017 – (referuje Kazimierz Stencel)

3.3. Przyjęcie Sprawozdania Zarządu Dzielnicy VII Dwór za 2017 rok i podjęcie uchwały.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

_________
 

XXIX sesja

Gdańsk, dnia 28 grudnia 2017 r.

RD-157/2017/RDz                                                   

     Pani/Pan
                                       
Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie § 13 ust. 4 i 7 § 18 ust. 1 pkt 1) i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późniejszymi zmianami, zwołuję :

obrady XXIX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 18 stycznia 2018 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 • podziękowanie Radnym, za pomoc w organizacji i obsługi wigilii dla mieszkańców.

 • przedstawienia wniosku Zarządu Dzielnicy o zwołanie XXIX sesji Rady.

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. (załącznik nr 1)

 • przyjęcie treści protokołu z XXVIII sesji, (załącznik nr 2)

2. Budżet Rady Dzielnicy na rok 2018;

2. 1. Omówienie przez Zarząd Dzielnicy:

a) wyników konsultacji społecznych projektu budżetu Rady na 2018 r.

b) zapoznanie z treścią protokołu wyników konsultacji społecznych projektu budżetu Rady na 20118.

2. 2. Dyskusja nad ostatecznym kształtem budżetu Rady Dzielnicy na działalność statutową  w 2018r.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w roku 2018. (załącznik nr 3)

4. Sprawy Rady Dzielnicy

a) omówienie organizacji pikniku w dniu 9 czerwca 2018 r. na boisku GOKF.

b) przedstawienie wykonania przez Zarząd zadań w roku 2017 wynikających z podjętych uchwał przez Radę Dzielnicy w roku 2017.

5. Wolne wnioski.

6. Zakończenie obrad.
 

       Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

Uchwała Nr XXIX/35/18

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 18 stycznia 2018 roku

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w roku 2018.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, uchwala się co następuje :

§ 1 Środki finansowe przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową Rady Dzielnicy w roku 2016 w kwocie 16 920,00 złotych przeznaczyć na ;

 1. Wyjazdy integracyjno-edukacyjne mieszkańców – kwota _________ zł.

 1. Organizacja dwóch pikników w ramach Dni sąsiadów - kwota _________ zł.

 1. Organizacja wigilii dla mieszkańców w grudnia 2018 r - kwota ________ zł.

 1. Zakup 4 kamer Turbo HD i modernizacja monitoringu w dzielnicy – kwota 4250 zł.

 1. Organizacja 9 czerwca 2018 r „Pikniku rodzinnego” wspólnie z WGK – kwota 1 500 zł.

 1. Zakup paczek świątecznych dla mieszkańców dzielnicy – __________ zł.

 1. Zakup dwóch stołów cateringowych składanych na pikniki – kwota _________ zł.

 1. Rezerwa 850 zł. (0 głosów).

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy VII Dwór.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_________

                                                                                                       Gdańsk, dnia 14 listopada 2017 r.
 
RD-138/2017/RDz

 

Pani/Pan
                            Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) i § 15 ust. 1 pkt Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późniejszymi zmianami, zwołuję :

obrady XXVIII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

 • przyjęcie treści protokołu z XXVI sesji, (załączono do zawiadomienia z 31.10.2017r.)

 • przyjęcie treści protokołu z XXVII sesji (załącznik nr 1).

2. Sprawy Rady i Dzielnicy;

2. 1. Omówienie Rozpatrzenie wniosku popartego przez 24 mieszkańców dot. ustawienie TOI- TOI w rejonie boiska tenisowego przy ul. Michałowskiego (załączono do zawiadomienia z 31.10.2017r.).

a) dyskusja,

b) - podjęcie decyzji.

2. 2. Omówienie wniosku mieszkańców dzielnicy złożonego w dniu 9 listopada 2017r na ręce Przewodniczącej Rady przez Z-cę Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy - Tomasza Zajkowskiego – dot. wydzielenia wybiegu dla psów w rejonie plaży zielonej (załącznik nr 2)

a) dyskusja,

b) podjęcie decyzji.

3. Zgłaszanie przez Radnych projektów zadań do budżetu Rady Dzielnicy na rok 2018 i sporządzenie listy projektów do Budżetu rady na rok 2018, która będzie poddana pod konsultację

4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad przedstawiony projektem do budżetu Rady Dzielnicy na rok 2018.

5. Omówienie nowych zasad zawiadamiania Radnych o terminie sesji oraz sposób przekazywani materiałów związanych z porządkiem obrad (§ 13 ust. 7, 8 i 10 Statutu) – (załącznik nr 3).

a) dyskusja

b) podjęcie decyzji.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.

 Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk 

Załącznik:

-  P r o j e k t  -

Uchwała nr XXVIII/34/2017
Rady Dzielnicy VI Dwór
z dnia 23 listopada 2017 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2018 rok.

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust.3 i 7 Statutu jednostki pomocniczej – VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późn. zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1 Poddaje konsultacji projekt budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2018 rok.

§ 2 Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 04 grudnia do 18 grudnia 2017 r. za pośrednictwem internetu na stronie Rady Dzielnicy VII Dwór oddając głos na 3 wybrane zadania.

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do rozmieszczenia informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej, w gablotach dzielnicowych i w klatkach schodowych na terenie dzielnicy.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

__________

 

_________

 

                                                                                                            Gdańsk, dnia 31 października 2017 roku     RD-132/2017/RDz

 

                                                                     Pani/Pan

                                                                     Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) i § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późniejszymi zmianami, zwołuję :

obrady XXVII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 9 listopada 2017 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

 • przyjęcie treści protokołu z XXIV sesji (załącznik nr 1).

2. Omówienie przebiegu posiedzenia KZP RMG na której był rozpatrywany projekt uchwały BRG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza, Macierzy, Krasnoludków i Paneckiego w mieście Gdańsku - dyskusja

3. Przedstawienie informacji dot organizacji pikniku rodzinnego Rady Dzielnicy VII Dwór przy współudziale Wydziału Gospodarki Komunalnej 9 czerwca 2018r. w ramach edukacji dot. segregacji odpadów w gospodarstwie domowym;

a) wybór miejsca na piknik i organizację imprezy - dyskusja

b) ustalenie kwoty przeznaczonej na piknik.

4. Rozpatrzenie wniosku popartego przez 24 mieszkańców dot. ustawienie TOI-TOI przy boisku

tenisowym przy ul. Michałowskiego lub zastosowanie innego rozwiązania - podjęcie decyzji (załącznik nr 2).

5. Sprawy Rady i dzielnicy.

 • Zgłaszanie najpotrzebniejszych projektów / zadań dla mieszkańców i dzielnicy niezbędnych do ujęcia w projekcie budżetu Rady Dzielnicy na rok 2018. - dyskusja,

 • Ustalenie listy projektów do umieszczenia na wykazie poddanym pod konsultację

  społeczną ( § 15 ust. 1 pkt. i § 34 ust. 7 Statutu Dzielnicy).
 • Ustalenie daty wigilii dla mieszkańców i sposób jej organizacji oraz uzupełnienie wykazu osób potrzebujących (dot. ilości paczek świątecznych), które zakupi Rada w Grudniu 2017r. - dyskusja.

 • Zgłaszanie innych wniosków - dyskusja.

5. Zakończenie obrad.

       Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk 

_________ 

Gdańsk, dnia 13 września 2017 roku

RD-100/2017/RDz                                                  
                                                                                              Pani/Pan
                                                                                              Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1) i § 15 ust. 1 pkt 25 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późniejszymi zmianami, zwołuję :

obrady XXVI sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 21 września 2017 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15a z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum,

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

 • przyjęcie treści protokołu z XXIV sesji  (załącznik nr 1).

2. Omówienie projektu uchwały BRG w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Oliwa Górna rejon ulic Wita Stwosza, Macierzy, Krasnoludków i Paneckiego w mieście Gdańsku (załącznik nr 2).

a) - dyskusja

3. Omówienie przedstawionych projektów chwały dot. stanowiska Rady Dzielnicy VII Dwór (załącznik nr 3, nr 4 + informacja Przewodniczącego Zarządu – załącznik nr 5 )

4. Sprawy Rady i dzielnicy.

 •  Informacja dot. festynu parafialnego, który odbył się 9.09.2017r. i podziękowanie Radnym, którzy jako parafianie pomagali podczas festynu – przedstawi Przewodnicząca Rady.

 • Stanowisko Rady w sprawie koszenia i utrzymania skarpy przy ul. Michałowskiego nad miejscami postojowymi (sprawa z sesji kwietniowej w 2017r.).

 • Dyskusja.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zakończenie obrad.

        Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

  _________
 

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2017 roku

RD-88/2017/RDz

              Pani/Pan

                                                                             Radna/y Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 1 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł u j ę

obrady XXV sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 4 września 2017 roku (poniedziałek) o godz. 1800 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a, z następującym porządkiem:

 1. Sprawy statutowe:

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.

 • przedstawienie i przyjęcie porządku obrad,

 • przyjęcie treści protokołu z XXIV sesji,

2. Informacja Zarządu Dzielnicy przedstawi:

a) - aktualny stan realizacji zadań wynikających z Uchwały Nr XX/26/17 z dnia 9 mara 2017r i Nr XXIII/30/17 z dnia 20 kwietnia 2017r w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w roku 2017,

b) - zapoznanie Radnych z aktualną sytuacją dzielnicowego monitoringu wizyjnego w rejonie  ul. Norblina 23.

c) - propozycja Zarządu w sprawie przeznaczenia środków finansowych stanowiących rezerwę w 2017 roku - w kwocie 1.200 zł.

3. Uchwały w sprawie:

 1. Przeznaczenia środków finansowych stanowiących rezerwę finansową w roku 2017 - w kwocie 1.200 zł na zakup nowego rejestratora (§ 34 ust. 3 Statutu).

            Referuje w imieniu Zarządu - Kazimierz Stencel.

 1. Dyskusja nad projektem uchwały.

 1. Podjęcie uchwały (załącznik nr 1)

 1. Sprawy Rady i dzielnicy.

 • Zapoznanie obecnych z odpowiedzią Wojewody pomorskiego na pismo mieszkańców z prośbą o unieważnienie Uchwały RMG - w sprawie zagospodarowania działek na skarpie przy ul. Orłowskiego / Norblina i dyskusja.

 • Zapoznanie Radnych z aktualnym stanem realizacji zagospodarowania stref buforowych wg projektów BRG z 2015 roku i dyskusja.

 • Dofinansowanie organizacji festynu parafialnego.

 • Pomoc Rady Dzielnicy VII Dwór w organizacji festynu parafialnego w dniu 9.09.2017r.

 • Dyskusja.

5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

_________
 

 Gdańsk, dnia 12 czerwca 2017 roku

RD.61/2017/ZD

Pani/Pan

                                                                     Radna/y Dzielnicy VII Dwór

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i § 15 ust. 1 pkt 10 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami.

z w o ł  u j ę

obrady XXIV sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 22 czerwca 2017 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a, z następującym porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji i stwierdzenie kworum

 • przedstawienie porządku obrad,

 • przyjęcie treści protokołu z XXIII sesji,

2. Stanowisko Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór w 2016 roku – protokół odczyta i uwagi referuje Przewodniczący KR.

3. Uchwała w sprawie:

 1. Projekt uchwały w sprawie zgłoszenia wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska. (§ 15 ust. 1, pkt 15) Statutu dzielnicy- Referuje w imieniu Zarządu - Kazimierz Stencel

 1. Podjęcie uchwały (załącznik nr 1)

 1. Zapoznanie obecnych z sytuacją zagospodarowania działek na skarpie przy ul. Orłowskiego i Norblina – wysłuchania w tym temacie uwag i wniosków oraz podjęcie decyzji – jakie stanowisku ma zająć Rada Dzielnicy w tej sprawie.

 1. Sprawy Rady i dzielnicy.

 • Realizacja wykonania zadań przez Zarząd na dzień 22.06.2017r. wynikających z podjętych uchwał Nr XX/26/17 i nr XXIII/30/17 Rady Dzielnicy VII Dwór - Przedstawi; Kazimierz Stencel.

 • Dyskusja .

 5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

 

Załącznik:

Uchwała Nr XXIV/31/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 22 czerwca 2017 roku

W sprawie: zgłoszenia wniosków do sporządzanego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w zakresie obejmujący teren dzielnicy VII Dworu.

Na podstawie § 18 ust. 1 i § 15 ust. 1 pkt 10 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami, uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy VII Dwór zgłasza do Studium następujące wnioski:

 1. Objęcie ochroną istniejących terenów zielonych (lasów, skwerów, łąk i historycznych zielonych dolin) które stanowią o walorach zdrowotnych, rekreacyjnych i krajobrazowo-przyrodniczych dzielnicy. Tereny te są szczególnie zagrożone ze strony potencjalnych, jak i już działających deweloperów. Chodzi tu zwłaszcza o las od strony południowej, zachodniej i północnej naszej dzielnicy, historyczne tereny jak; Wzgórza morenowe tzw. Lagry przy ul. Michałowskiego, Dolinę Samborowo i Zieloną Dolinę przy ul. Abrahama.

 1. Objecie ochroną obiektów zabytkowych zespołu dworskiego z XVII w. VI Dworu przy ul. Abrahama.

 1. Sporządzenie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla obszarów nie objętych takimi planami i stworzenia całościowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy VII Dwór.

 1. Potraktowanie terenu Dzielnicy VII Dwór jako całość w sporządzonym Studium. Przyporządkowanie części obszaru Dzielnicy VII Dwór do Oliwy a części obszaru do Strzyży wprowadza naszych mieszkańców w błąd. i znacznie utrudnia monitorowanie zmian zachodzących w planowaniu zagospodarowania przestrzennego.

 1. Zwiększenie obszarów monitoringiem miejskim zwłaszcza terenów chronionych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

__________________


Uzasadnienie
 

Rada Dzielnicy VII Dwór uważa, że sprawy są istotne dla jakości życia w dzielnicy. Nasze postulaty formułujemy na podstawie wniosków mieszkańców, a także danych statystycznych dotyczących gęstości zaludnienia naszej dzielnicy na tle innych dzielnic dzielnic Gdańska.

 

Wnioskodawcy: lista Radnych Dzielnicy VII Dwór w załączeniu.
 

____________________ _________

 

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2017 roku

RD.45/2017/ZD

Pani/Pa Radna/y
Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 1 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami

z w o ł u j ę

obrady XXIII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 20 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a, z następującym porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji,

 1. Uchwały w sprawie:

Referuje w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VII Dwór

  1. zmiana kwoty w treści § pkt. 3 Uchwały Nr XX/26/17 Rady Dzielnicy VII Dwór

  1. dopisanie punktu 10 o treści „zakup dwóch monitorów do dzielnicowego monitoringu wizyjnego

  1. dopisanie punktu 11 o treści „zakup grilla ogrodowego, węgla i brykietu oraz 60 kijków do pieczenia kiełbasek nad ogniskiem, (załacznik nr 2);

 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

________

Gdańsk, dnia 12 kwietnia 2017 roku

RDz.28.03.2017/BŁ    

                                         Pani/Pan Radna/y
Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie art. 18 ust. 1 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Nowy Port (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zmianami

z w o ł u j ę

obrady XXII sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w dniu 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godz. 1800 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a, z następującym porządkiem:

 1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji,

 1. Uchwały w sprawie:

Referuje w imieniu wnioskodawcy:

Kazimierz Stencel – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy VII Dwór

  1. zmiana kwoty w treści § pkt. 3 Uchwały Nr XX/26/17 Rady Dzielnicy VII Dwór

  1. dopisanie punktu 10 o treści „zakup dwóch monitorów do dzielnicowego monitoringu wizyjnego

  1. dopisanie punktu 11 o treści „zakup grilla ogrodowego, węgla i brykietu oraz 60 kijków do pieczenia kiełbasek nad ogniskiem, (załacznik nr 2);

 1. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

-----------

Gdańsk dnia 10 marca 2017 r.

Panie i Panowie
Radni Dzielnicy VII Dwór

Zawiadomienie

Zgodnie z § 18 ust. 1, § 14 ust. 1, § 15 ust. 1 pkt 5, 6, 10 Statutu Dzielnicy VII Dwór, zwołuje się XXI sesję Rady w dniu 17 marca 2017 roku, godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a i proponuje się następujący porządek obrad;

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Omówienie projektu uchwały sprzeciwu mieszkańców wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego (nr. ew. 0262).

 6. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego (nr. ew. 0262).

 7. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem nowego Zastępcy Przewodniczącej Rady.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem nowego Zastępcy Przewodniczącej Rady.

 9. Zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącej Rady.

 10. Głosowanie na kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 12. Sprawy dzielnicy :

 13. Wolne wnioski ;

 14. Zakończenie sesji.

W załączniki:

 • Protokół z obrad XX sesji Rady.

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego Z-cy Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

 • Projekt uchwały w sprawie sprawie poparcia sprzeciwu mieszkańców wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego (nr. ew. 0262).

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

-----------

Gdańsk dnia 20 lutego 2017 r.

Panie i Panowie
Radni Dzielnicy VII Dwór


Zawiadomienie

 

Zgodnie z § 18 ust. 1, § 13 ust. 7, § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór, zwołuje XX sesję Rady w dniu 9 marca 2017 roku, godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a i proponuje się następujący porządek obrad;

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 1. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 1. Omówienie złożonej rezygnacji przez Radna Elżbietę Kwiatkowską z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad przyjęciem rezygnacji przez Radna Elżbietę Kwiatkowską z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór i wyboru nowego Zastępcy Przewodniczącej Rady.

 1. Głosowanie nad nad przyjęciem rezygnacji przez Radna Elżbietę Kwiatkowską z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji Radnej Elżbiety Kwiatkowskiej z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór

 1. Zgłaszanie kandydatów na Zastępcę Przewodniczącej Rady.

 1. Głosowanie na kandydatów na Zastępcę Przewodniczącego Rady.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Sprawy dzielnicy :
  Omówienie przebiegu głosowania nad projektami do budżetu Rady na rok 2017 podczas konsultacji społecznej. (K. Stencel).

 • Omówienie projektu budżetu Rady Dzielnicy na 2017 i dyskusja w celu ostatecznego podziału środków finansowych do podjęcia uchwały.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy VII Dwór na rok 2017.

 1. Wolne wnioski ;

 1. Zakończenie sesji.

W załączniki:

 • Protokół z obrad XIX sesji Rady.

 • Kopia rezygnacji Elżbiety Kwiatkowskiej z funkcji Z-cy Przewodniczącej Rady.

 • Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

 • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Z-cy Przewodniczącej Rady.

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego Z-cy Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

 • Projekt budżetu Rady dzielnicy na 2017 rok po konsultacji społecznej.

 • Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Dzielnicy VII Dwór na rok 2017.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

-----------

Gdańsk dnia 24 stycznia 2017 r.
 

Panie i Panowie
Radni Dzielnicy VII Dwór
 

Zawiadomienie  

Zgodnie z § 18 ust. 3 w zw. z § 13 ust. 7 Statutu Dzielnicy VII Dwór, zwołuje XIX sesję Rady w dniu 1 lutego 2017 roku, godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a , której termin został ustalony na ostatniej na sesji Rady.

Proponuje się następujący porządek obrad; 

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy. 

 1. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 1. Przyjęcie porządku obrad. 

 1. Przyjęcie dwóch protokołów z części I i z części II XVII sesji Rady Dzielnicy (pkt 4 porządku obrad z XVIII sesji został przeniesiony na kolejną sesję - omówi K. Stencel).

 1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.

 1. Omówienie wniosku o odwołanie Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór. 

 1. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad odwołaniem Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.  

 1. Głosowanie nad odwołaniem Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 1. Prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 1. Głosowanie na kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 1. Sprawy dzielnicy : 

 • Przedstawienie zgłoszonych projektów do budżetu Rady Dzielnicy na 2017, (K. Stencel) i dyskusja w celu sporządzenia końcowego projektu budżetu w celu poddania go pod konsultacje społeczne.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad proponowanym budżetem Rady Dzielnicy na rok 2017.

 • Zapoznanie Radnych z grafikiem dyżurów w I-szym półroczu 2017 r.

 • Zapoznanie z terminarzem sesji Rady Dzielnicy w 2017 roku.

 1. Wolne wnioski ;

 1. Zakończenie sesji.  

W załączniki:

 • Protokół z obrad XVIII sesji Rady

 • Kopia wniosku o odwołanie Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady.

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Dzielnicy.

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

 • Projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznej nad projektem budżetu Rady Dzielnicy na rok 2017 r.

 • Lista zgłoszonych propozycji do budżetu Rady na 2017 do konsultacji społecznej.

 • Potwierdzenie o prawomocności zwołanej XVIII sesji.

Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Elżbieta Kwiatkowska 

----- *-----

Gdańsk dnia 24 stycznia 2017 r.

Panie i Panowie
Radni Dzielnicy VII Dwór

Zawiadomienie

Zgodnie z § 18 ust. 3 w zw. z § 13 ust. 7 Statutu Dzielnicy VII Dwór, zwołuje XIX sesję Rady w dniu 1 lutego 2017 roku, godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15a , której termin został ustalony na ostatniej na sesji Rady.

Proponuje się następujący porządek obrad;

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 1. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie dwóch protokołów z części I i z części II XVII sesji Rady Dzielnicy (pkt 4 porządku obrad z XVIII sesji został przeniesiony na kolejną sesję - omówi K. Stencel).

 1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.

 1. Omówienie wniosku o odwołanie Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Wybór komisji skrutacyjnej w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad odwołaniem Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Głosowanie nad odwołaniem Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 1. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 1. Prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 1. Głosowanie na kandydatów na Przewodniczącego Rady.

 1. Sprawy dzielnicy :

 • Przedstawienie zgłoszonych projektów do budżetu Rady Dzielnicy na 2017, (K. Stencel) i dyskusja w celu sporządzenia końcowego projektu budżetu w celu poddania go pod konsultacje społeczne.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad proponowanym budżetem Rady Dzielnicy na rok 2017.

 • Zapoznanie Radnych z grafikiem dyżurów w I-szym półroczu 2017 r.

 • Zapoznanie z terminarzem sesji Rady Dzielnicy w 2017 roku.

 1. Wolne wnioski ;

 1. Zakończenie sesji.

W załączniki:

 • Protokół z obrad XVIII sesji Rady

 • Kopia wniosku o odwołanie Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady.

 • Projekt uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Dzielnicy.

 • Projekt uchwały w sprawie wyboru nowego Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

 • Projekt uchwały w sprawie konsultacji społecznej nad projektem budżetu Rady Dzielnicy na rok 2017 r.

 • Lista zgłoszonych propozycji do budżetu Rady na 2017 do konsultacji społecznej.

Załączniki:


 

 - P R O J E K T -

Uchwała Nr XIX/21/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania Barbary Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

Na podstawie §14 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1 Odwołuje się Radną dzielnicy Barbarę Kaczmarek z funkcji Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

-----------

 

- P R O J E K T -

Uchwała Nr XIX/22/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm., uchwala, co następuje:

§ 1 Stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Dzielnicy VII Dwór wybrana została w głosowaniu tajnym Pani ____________________________________ .

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-----------

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Rada Dzielnicy VII Dwór przedstawia mieszkańcom do konsultacji społecznej propozycje zgłoszone przez Radnych i Mieszkańców do ujęcia w budżecie i realizacji w br. ze środków finansowych w kwocie 17.495,00 zł, otrzymanych z Urzędu Miasta Gdańska na 2017 rok.

1 Naprawa i koszty utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 – kwota 1800 zł.

2. Zakup 6-ciu słupków i tablic administracyjnych z nazwą VIIDWÓR –  kwota 3.000 zł.

3. Pomoc bytowa dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych – kwota 3.000 zł.

4. Organizacja pikniku dzielnicowego dla mieszkańców – kwota 3.000 zł.

5. Wyjazd integracyjny mieszkańców i zwiedzanie ciekawych miejsc – kwota 2.995 zł.

6. Organizacja wigilii dla mieszkańców – kwota 1200 zł.

7. Dofinansowanie festynu parafialnego – kwota 1500 zł.

8. Konkurs dzielnicowy konkursu na „Najpiękniej ukwiecony balkon i ogródek przydomowy” – kwota 1.000 zł.

Kto może głosować ;

Każdy pełnoletni mieszkaniec posiadający prawo wyborcze i który jest zameldowany na pobyt stały w Dzielnicy VII Dwór.

Jak głosować ;

Głosujemy internetowo na stronie www.radadzielnicyviidwor.pl.tl „Budżet 2017”, wybieramy trzy propozycje z spośród 8-miu projektów z listy i wpisujemy ich numery w pole „Twoja wiadomość” np.; „głosuje na nr projektu 12, 15, 16” a następnie należy kliknąć „wyślij wiadomość”. Po wysłaniu oddanych głosów pokaże się napis „Dziękujemy za głosowanie na budżetu Rady Dzielnicy 2017r.”

Termin głosowania upływa w dniu 15 lutego 2017 r.

Dodatkowe informacje;

Projekty, które uzyskają największą ilość głosów i zmieszczą się w limicie kwoty 17.495,00 zł. - zostaną ujęte w uchwale i poddane pod glosowanie przez Radnych dzielnicy.

-----------

- P R O J E K T -

Uchwała nr XIX/23/2017
Rady Dzielnicy VI Dwór
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2017 rok.

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust.3 i 7 Statutu jednostki pomocniczej – VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późn. zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1 Poddaje konsultacji społecznej przedsięwzięcia inicjatywne dla dzielnicy zgłoszone przez Radnych i mieszkańców do budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na rok 2017 rok.

§ 2 Głosowanie nad zgłoszonymi projektami do budżetu Rady na 2017 r., odbywać się będzie za pośrednictwem internetu na stronie Rady Dzielnicy VII Dwór oddając głos na 3 wybrane projekty.

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do rozmieszczenia informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej, w gablotach i klatkach schodowych na terenie dzielnicy.

§ 4 Termin głosowanie nad przedłożonymi projektami inicjatyw społecznych upływa 15 lutego 2017 r.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

----- ***  -----
 

Data: Niedziela, 8 Stycznia 2017 r. godz. 22:35

Nadawca:   Barbara Kaczmarek
Odbiorcy:   Radni Dzielnicy VII Dwór
Temat:       przesuniecie terminu sesji Rady Dzielnicy

Szanowni Radni najbliższa sesja, zwołana na dzień 11 stycznia 2017r. została przeniesiona na dzień 18 stycznia 2017r.. Godzina oraz porządek obrad pozostaje bez zmian.

Barbara Kaczmarek przewodnicząca Rady Dzielnicy.

------ *** ------

Data: Środa, 18 Stycznia 2017 r.  godz.  15:34

Nadawca:   Barbara Kaczmarek
Odbiorcy:   Radni Dzielnicy VII Dwór

Temat:        odwołanie sesji

Szanowni Radni Dzielnicy, odwołuje dzisiejsza sesje ze względu na moja chorobę, silne przeziębienie i gorączka.
Pozdrawiam i życzę zdrowia. O nowym terminie sesji powiadomię w trybie dotychczasowym.

Barbara Kaczmarek

Gdańsk dnia 4 stycznia 2017 r.

Panie i Panowie
             
Radni Dzielnicy VII Dwór

Zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zwołuje XVIII sesję Rady na dzień 11 stycznia 2017 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15A z następującym porządkiem obrad;

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołów z XVII sesji Rady Dzielnicy.

 1. Informacja o rozpoznaniu przez Prezydenta Miasta Gdańska, zgłoszonych w Uchwale Rady Dzielnicy Nr XVII/19/16 uwag do projektu planu zmiany zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego, zawartych.

 1. Omówienie zagadnień dotyczących planowanej przez Radę Dzielnicy Strzyża inwestycji na terenach zielonych w naszej dzielnicy ( korzenie). Podjęcie uchwały. 

 1. Sprawy Rady Dzielnicy.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zakończenie obrad i zamknięcie XVIII sesji.

W załączeniu:

 1. projekt uchwały zgłoszony przez Kazimierza Stencel.

Ewentualne uwagi do protokołów proszę przygotować na piśmie, które zostanie odczytane na sesji i dołączone do protokołu.    

Przewodnicząca
 Rady Dzielnicy VII Dwór
Barbara Kaczmarek

 

- PROJEKT -

UHWAŁA NR XVIII/20/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia ..............  2017 roku

w sprawie zagospodarowanie terenu leśnego na działce nr 405/4 w obr. nr 29 w Gdańsku

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 Statutu jednostki pomocniczej – Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz 2022 z dnia 30 maja 2014 roku) z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na działce nr 405/4 w obrębie nr 29 w Gdańsku, zlokalizowanej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, nie wyraża się zgody na dalsze zagospodarowanie terenu, wycinki

krzewów i drzew oraz niszczenie naturalnego środowiska borsuków i płazów.

§ 2. Mapa graficzna stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Gdańsk dnia 12 października 2016 r.

                                       Panie i Panowie 
                                                     
Radni Dzielnicy VII Dwór

Zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zwołuje XVII sesję Rady na dzień 26 października 2016 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15A  z następującym porządkiem obrad;

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 1. Przyjęcie protokołów z XVI sesji Rady Dzielnicy.

 1. a) Informacja o przebiegu dyskusji publicznej ( wyznaczonej na dzień 24 bm. gdz. 17oo) w Biurze Rozwoju Gdańska nad przyjętym w projekcie, planem zmiany zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego.

b) Dyskusja.

 1. Sprawy Rady Dzielnicy.

1) Dyskusja nad wnioskiem o odwołanie Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy.

2) Opinia Komisji Rewizyjnej.

3) Wypowiedź Przewodniczącego Zarządu.

4) Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

5) Przeprowadzenie tajnego głosowania.

      7. Podjęcie uchwały Nr XVII / 19/ 16 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 26 października 2016r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy VII Dwór.
      8. Wolne wnioski

      9. Zakończenie obrad i zamknięcie XVII sesji.

W załączeniu:

 1. projekt uchwały Nr XVII /19/16 .

 2. protokół z XVI sesji.

Ewentualne uwagi do protokołu proszę przygotować na piśmie, które zostanie odczytane na sesji i dołączone do protokołu.

Członkom Komisji Rewizyjnej przypominam o zobowiązaniu wynikającym z przepisów §23. ust. 2. statutu.

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór
Barbara Kaczmare
kUchwała nr XVII/ /16

Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 26 października 2016r

w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku.

Na podstawie § 23 ust.1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1 .

Rozpoznając wniosek o odwołanie Kazimierza Stencla z funkcji Przewodniczącego Zarządu Rady Dzielnicy VII Dwór w głosowaniu tajnym

za odwołaniem Kazimierza Stencla głosowało …...............radnych,

przeciwko odwołaniu głosowało …......... radnych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

            Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Barbara Kaczmarek


----- *-----

Gdańsk dnia 15 września 2016 r. 

          Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zwołuje XVI sesję Rady na dzień 22 września 2016 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15A z następującym porządkiem obrad;

Porządek obrad ;

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów:
  a) z XIV sesji Rady Dzielnicy.

  b) z XV sesji Rady Dzielnicy.
 5. Sprawy Rady Dzielnicy.
 6. Wolne wnioski.Zakończenie obrad i zamknięcie XVI sesji.

Z uwagi na charakter sesji, która będzie dotyczyła wewnętrznych spraw naszej Rady, w sesji uczestniczyć mogą wyłącznie Radni.

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór  
Barbara Kaczmarek 

 

----- *-----

Sesja Rady odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2016r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15A, I piętro.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Dyskusja nad Zmienionym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie Zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 6. Sprawy Rady Dzielnicy.

 7. Wolne wnioski.

 8. Zakończenie obrad i zamknięcie XV sesji.


W załączeniu projekt uchwały.

Uchwała nr XV/18 /16
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 18 sierpnia 2016r

w sprawie zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 14 w zw. z § 4 ust.1 pkt 3) i 5) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje :

§ 1

Po szczegółowej analizie otrzymanej dokumentacji nt. załączonego zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz konsultacjach z mieszkańcami, Rada Dzielnicy podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uchwale nr XIV/16/16 z dnia 13 czerwca 2016r. o  poniższej treści;

  „ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje nieodwracalne ujemne skutki dla środowiska co należy rozumieć, że doprowadzi do całkowitej zagłady bytujących tam, prawnie chronionych, gatunków: ropuchy szarej , jeża wschodniego i nietoperzy jak również znacznie pogorszy jakość życia mieszkańców”.

 Jednocześnie poszerza bytujące w tym środowisku, prawnie chronione gatunki płazów o żabę trawną i traszkę zwyczajną oraz będącą pod ochroną konwalię majową.

§ 2

Realizacja zmienionego projektu miejscowego planu określonego w § 1 będzie sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa zapisanymi w licznych ustawach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

 ----- *-----

Sesja Rady odbędzie się w dniu 13 czerwca 2016r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15A, I piętro. 

Gdańsk dnia 31maja 2016 r.

Panie i Panowie
            Radni Dzielnicy VII Dwór

Zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zwołuje XIV sesje Rady na dzień 08. czerwca 2016 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15A z następującym porządkiem obrad;

Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Przyjecie porządku obrad.

4. Podjecie uchwały w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic A. Orłowskiego, P. Norblina.

5. Podjecie uchwały w sprawie remontu ulicy Paneckiego.

6. Podsumowanie przebiegu Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

7. Zagadnienia przeniesione poprzedniej sesji:

a) zatwierdzenie protokołu z XII sesji,

bj wybór komisji do przeprowadzenia konkursu o „ Najładniej ukwiecony balkon i najbardziej zadbany ogrodem/skwer".

8. Sprawy Rady Dzielnicy.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad i zamkniecie XIV sesji.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

Załącznika w postaci uchwały brak.

----- *-----
 

 Sesja Rady odbędzie się w dniu 8 czerwca 2016r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15A, I piętro. 

Gdańsk dnia 31maja 2016 r.

Panie i Panowie
             
Radni Dzielnicy VII Dwór

 

Zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zwołuje XIV sesję Rady na dzień 08. czerwca 2016 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15A z następującym porządkiem obrad;

Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Zatwierdzenie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic P. Orłowskiego, P. Norblina i P. Michałowskiego.

5. Podjęcie uchwały w sprawie remontu ulicy Paneckiego.

6. Podsumowanie przebiegu Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka.

7. Zagadnienia przeniesione z poprzedniej sesji:

a) zatwierdzenie protokołu z XII sesji,

b) wybór komisji do przeprowadzenia konkursu o „Najładniej ukwiecony balkon i najbardziej zadbany ogródek/skwer”.

8. Sprawy Rady Dzielnicy.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad i zamknięcie XIV sesji.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

Uchwała nr ....... /16

Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 8 czerwca 2016r

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór rejon ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku.

Na podstawie par 15 ust. 1 pkt 14) w zw. z par. 4 ust.1 pkt 3) i 5) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały nrLII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

par. 1

Po konsultacjach z mieszkańcami i analizie całokształtu sprawy należy uznać, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje nieodwracalne ujemne skutki dla środowiska jak również znacznie pogorszy jakość życia mieszkańców.

par.2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

----- * -----
 

Sesja Rady odbędzie się w dniu 24 maja 2016r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15A, I piętro. 

Gdańsk dnia 18 maja 2016 r.

Panie i Panowie 
            
Radni Dzielnicy VII Dwór


Zawiadomienie

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zwołuje XIII sesję Rady na dzień 24 maja 2016 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15A   z następującym porządkiem obrad;

 1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

 2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

 3. Zatwierdzenie protokołu obrad poprzedniej sesji.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Zajęcie stanowiska w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic P. Norblina i A. Michałowskiego.

 6. Sprawy Rady Dzielnicy:
  a). omówienie przygotowań do Festynu Rodzinnego,
  b). wybór komisji do przeprowadzenia konkursu o „Najładniej ukwiecony balkon i najbardziej zadbany ogródek/skwer”

 1. Zakończenie obrad i zamknięcie XIII sesji.

  Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór


----- * -----
 

Sesja Rady odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2016r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady przy ul. Abrahama 15A, I piętro. 

Gdańsk dnia 15, kwietnia 2016 r.

Panie i Panowie
                                                                                                    
Radni Dzielnicy VII Dwór
 

Zawiadomienie

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy VII Dwór zwołuje XII sesje Rady na dzień 27 kwietnia 2016 roku na godz. 18:00 w siedzibie Rady ul. Abrahama 15A z następującym porządkiem obrad;

1. Otwarcie sesji Rady Dzielnicy.

2. Stwierdzenie prawomocności sesji.

3. Zatwierdzenie protokołu obrad poprzedniej sesji.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie projektu uchwały dotyczącej zadań dla Dzielnicy, które powinny być ujęte w budżecie Miasta Gdańska do realizacji w roku 2017.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zadań dla Dzielnicy, które zostaną zgłoszone do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska do realizacji w roku 2017.

7. Przedstawienie wniosku o odwołanie przewodniczącej Rady Dzielnicy.

8. Przyjęcie wniosku.

9. Podolanie komisji skrutacyjnej.

10. Glosowanie nad wnioskiem o odwołanie przewodniczącej Rady Dzielnicy.

11. Sprawy Rady Dzielnicy.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad XII sesji.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
 

W załączeniu:
Projekt uchwały dotyczącej zadań dla Dzielnicy które powinny być ujęte w budżecie Miasta Gdańska do realizacji w roku 2017.

- P R O J E K T -

Uchwała Nr XII/15/16
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2017

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 9 i ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego, załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r.) z późniejszymi zmianami.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

Określa się priorytetowe zadania dla Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok :

 1. Uporządkowanie terenu po wyburzeniu pomnika Janka Krasickiego przy ul. Chełmońskiego w obrębie geodezyjnym nr 29, działka nr 301/9 oraz naprawienie skarpy w celu przykrycia i zabezpieczenia korzeni drzew, zasiana trawy, przeniesienie dwóch ławek betonowych na pas zielony pod drzewa pomiędzy dwoma placami z miejscami postojowymi oraz rozebranie parkanu od strony ul. Chełmońskiego, wypoziomowanie terenu i wykonanie z kostki brukowej na powierzchni 237 m2 łącznie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wykonanie na skarpie schodów o dł. 2,0 i szer.1,5m, prowadzących do ustawionych pojemników selektywnej segregacji odpadów wtórnych. załącznik Nr 1.

 1. Poszerzenie ulicy Michałowskiego na odcinku od ul. P. Norblina do ul. VII Dwór (obręb nr 29, działka 291 i 283/3) i wykonanie nowej drogi wzdłuż nasypu PKM na odcinku od ul. VII Dwór do ul. Polanki (działka 323/2) w celu połączenia ul. Michałowskiego z ul. Polanki. (Wykonanie nowej drogi od ul. VII Dwór do ul. Polanki udrożni ruch drogowy na ul. Polanki, Chełmońskiego oraz w rejonie Gdańskiej Szkoły Floretu w godzinach szczytu i w dniach imprez sportowych na terenie GSF. Znacząco poprawi płynność ruchu na ul. Polanki z kierunku Wrzeszcza do Oliwa i rozładuje korki na skrzyżowaniu ulic Polanki z ul. Chełmońskiego oraz umożliwi bezpieczny dojazd dzieci jadących z Wrzeszcza, Moreny, Niedźwiednika, Zaspy do Zespołu Kształcenie Podstawowego i Gimnazjalnego o profilu sportowym przy Gdańskiej Szkole Floretu na ulicy VII Dwór). załącznik Nr 2.

 1. Remont nawierzchni całej ulicy Michałowskiego od ulicy VII Dwór do pętli przy budynku nr 47 i 50. (W dniu 17 maja 2012 roku Rady Osiedla VII Dwór podjęła Uchwałę Nr IX/15/12 z zapisem w § 1 pkt. 1 - „Naprawa nawierzchni całej ul. Michałowskiego”. Zadanie zostało zgłoszone do Bazy Projektów Inwestycyjnych i nie zostało zrealizowane). Naprawa nawierzchni całej ulicy umożliwi przedłużenie linii autobusowej 149 dla mieszkańców z najwyżej usytuowanych budynków w dzielnicy. załącznik Nr 3.

 1. Wykonanie instalacji odwadniającej na całej ulicy Paneckiego i wymiana nawierzchni jezdni i chodników na całej szerokości i długości 316 mb z wydzieleniem strefy dla pieszych po jednej stronie ulicy przy zachowaniu dotychczasowego ruchu jednokierunkowego. (W dniu 17 maja 2012 roku Rady Osiedla VII Dwór podjęła Uchwałę Nr IX/13/12 z zapisem w § 1 pkt. 1 - „Naprawa nawierzchni ul. Paneckiego wraz z wykonaniem odwodnienia”. Zadanie zostało zgłoszone do Bazy Projektów Inwestycyjnych i nie zostało zrealizowane). Obecnie mieszkańcy z ulic Paneckiego, Bellinga, Krasnoludków i Kurzyńskiego po opadach deszczu brodzą w kałużach i są ustawicznie wystawieni na ochlapanie przez przejeżdżające samochody. załącznik Nr 4.

 1. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Abrahama na odcinku od ul. Polanki do parkingu pod lasem, o długości 669 mb oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (obręb nr 12, działka nr 531/2, nr 587 i działka nr 590). załącznik Nr 5

 1. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Piotra Norblina (obręb nr 29, działka nr 207) - prawa strona, na odcinku od ul. Abrahama do wjazdu na teren posesji nr 25 o długości 142 mb. – oraz wymiana nawierzchni chodnika - lewa strona na odcinku od ul. Abrahama do posesji Norblina nr 28 (Apteka) i na przedłużeniu ułożenie nowego chodnika na odcinku od Apteki do transformatorowni z jednoczesnym dostosowaniem obu chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych. (Ulica Piotra Norblina dla mieszkańców jest jedną z trzech głównych dróg prowadzących z Osiedla do kościoła). załącznik Nr 6.

 1. Wykonanie jednego chodnika z kostki brukowej na ul. Gryglewskiego na odcinku od ul. Siemiradzkiego do ul. Chełmońskiego. (Ulica Gryglewskiego jest drogą gminną i służy mieszkańcom dzielnicy m.in. jako dojście do tramwaju i PKM Strzyża. Miejscami ulica nie posiada w ogóle chodnika a po opadach deszczu zamienia się w rzeczkę). załącznik Nr 7.

 1. Wykonanie nowej drogi z kostki brukowej o długości 110 mb i szer. 8 m. z wydzielonym pasem na miejsca postojowe przed strefą buforową Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (obręb nr 12, działka nr 583 i 584/1). Nowo wybudowany odcinek ulicy Doroszewskiego umożliwi wjazd i wyjazd mieszkańcom od ul. Abrahama Wykonanie nowych miejsc postojowy dodatkowo poprawi bezpieczeństwo na tym obszarze, zaś miejsca te będą służyły mieszkańcom Dzielnicy VII Dwór, tudzież osobom przyjezdnym.. załącznik Nr 8.

 1. Wykonanie 12 nowych miejsc postojowych z kostki brukowej wzdłuż ul. Abrahama na wysokości kortów tenisowych (obr. nr 12, działka nr 584/2). Od kilkudziesięciu lat działka jest nie wykorzystana, zaniedbana, nie strzyżona trawa i systematycznie zaśmiecana i straszy swoim widokiem. Wykonanie nowych miejsc postojowych powiększy liczbę miejsc i poprawi bezpieczeństwo w strefie zamieszkania). załącznik Nr 9.

 1. Naprawa schodów usytuowanych w strefie buforowej wejść do TPK przy ul. P. Norblina róg ul. Orłowskiego (obr. nr 29, działka nr 274 i 272/1) i wykonanie po pośrodku poręczy na całej ich długości. Wskazane jest wykonanie obok schodów podjazdu i zjazdu dla matek z wózkami dziecięcymi. (Wymienione schody prowadzą z osiedla przez strefę buforową do TPK i na plac z urządzeniami do ćwiczeń i rehabilitacji na wolnym powietrzu zamontowanych na działce nr 405/4 w obrębie nr 29. Z istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że wymienione schody są umieszczone w projekcie MPZP i nie wymagają naniesienia zmian). załącznik Nr 10.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

----- * -----
 

UWAGA

Każda uchwała która została poddana pod głosowanie, po doręczeniu dokumentu do BRMG zostaje ujęta w zakładce Uchwały kadencji 2015-2019.

----- *-----


Terminarz planowanych sesji Rady Dzielnicy w II-gim półroczu 2016 r., nie został przyjęty, w związku z tym zawiadomienia będą umieszczane każdorazowo co najmniej na 4 dni przed każdą sesją.

----- *-----


Terminarz Sesji Rady Dzielnicy VII Dwór

 • VII Sesja zostanie zwołana na dzień 13 stycznia 2016 r., godz. 18:00.

----- * -----

 • VIII Sesja zostanie zwołana na dzień 10 lutego 2016 r., godz. 18:00.

----- *-----

 • IX Sesja zostanie zwołana na dzień 13 kwietnia 2016r., godz. 18:00.

----- * -----

 • X Sesja zostanie zwołana na dzień 18 maja 2016 r., godz. 18:00 (związana z festynem z okazji Dnia Dziecka).

----- *-----

Porządek obrad i projekty uchwał będą doręczane Państwu przed każdą Sesją w trybie dotychczasowym.

W przypadku konieczności mogą być zwoływane Sesje nadzwyczajne.

Terminarz sesji zatwierdziła
Przewodnicząca Rady Dzielnicy


 


Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja