Uchwały kadencji 2019 - 2024


 ----------- ****** ----------

  ----------- ****** ----------

XXVI Sesja

Uchwała Nr XXVI / 46 / 23

Rady Dzielnicy VI Dwór

z dnia 28 listopada 2023r.

 

 

w sprawie konsultacji projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy na 2024 rok.

 

 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust. 7 Statutu jednostki pomocniczej VII Dwór, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późniejszymi zmianami uchwala, co następuje:

 

§ 1 Ogłasza się konsultacje z mieszkańcami Dzielnicy w terminie 4 - 18 grudnia 2023r w celu

składanie projektów do budżetu dzielnicy na 2024 rok.

 

§ 2 Składanie projektów przeprowadzone będzie metodą elektroniczną w za pośrednictwem strony

internetowej Rady Dzielnicy VII Dwór.

 

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy VII Dwór do rozmieszczenia informacji o konsultacjach

społecznych i zgłaszaniu przez mieszkańców projektów do budżetu dzielnicy na stronie

internetowej i Facebooku Rady Dzielnicy oraz w gablotach dzielnicowych.

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


 

 

 

 

 

 

 ----------- ****** ---------- 

XXIV Sesja----------- ****** ----------

XXIII Sesja
 

 ----------- ****** ----------


XXII Sesja


 


                                                                           ----------- ****** ----------

XXI Sesja

----------- ****** ----------

XX Sesja 

----------- ****** ----------

XIX Sesja

----------- ****** ----------

XVIII Sesja


 

----------- ****** ----------


XVI SesjaXV SesjaSesja XIV

Sesja XIII

Uchwała Nr XII / 31 / 21
Rady Dzielnicy
VII Dwór
z dnia 2
5 lutego 2021 roku
 

w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia /przedsięwzięć z zakresu rozwoju infrastruktury.
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 w związku z § 34 ust. 4 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami,uchwala się co następuje:
 

§ 1

 

Rada Dzielnicy VII Dwór wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 24 529,00 przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, budowę trybun przy boisku ul. Michałowskiego.
 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podęcia.

 

Przewodniczący

R
ady Dzielnicy VII Dwór

 


 

Uchwała Nr XIII /31/21

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 25 lutego 2021 roku

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w 2021 roku.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. Zmianami oraz Uchwały Nr XXVl/702/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.08.2020 r w sprawie wyodrębnienia na rok 2021 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, uchwala się co następuje :

§ 1 Środki finansowe przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową Rady Dzielnicy w roku 2021 w kwocie 57 726,00 złotych przeznaczyć na ;

 1. Budowa trybun przy boisku osiedlowym ul. Michałowskiego – kwota 35 500 zł

 1. Zakup i ustawienie 8 ławek z oparciem – kwota 8 000 zł.

 1. Spotkanie wigilijne z kolędowaniem dla mieszkańców – kwota 3 200 zł.

 1. Utrzymanie monitoringu dzielnicowego ul. Abrahama 15a – kwota 600 zł.

 1. Zakup 1-tablicy ogłoszeń ogólnodostępnej dla mieszkańców – kwota 1 800 zł.

 1. Rezerwa - kwota 8 626,00 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy VII Dwór.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący

Rady Dzielnicy VII Dwór

 

Sesja XII

Uchwała nr XII / 30 / 20
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 28 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2020r.

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, i Uchwały Nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, uchwala się co następuje :

 

W uchwale Nr VII / 18 / 20 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 23 stycznia 2020 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1 W § 1 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: „Zakup i montaż 4 ławek z oparciem - kwota 3 567 zł”,

§ 2 W § 1 pkt. 8 otrzymuje brzmienie: „Rezerwa - kwota 24 529 zł.” .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Dzielnicy VII Dwór.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

 

Uzasadnienie

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz.Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. Zmianami oraz Uchwały Nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, Rada Dzielnicy VII Dwór postanowiła, niewykorzystane środki finansowe po zakupie 4-ławek w kwocie 1 433 zł przeznaczyć na rezerwę celową z myślą wykorzystania ich na inwestycje w roku 2021

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór


Sesja XI

Sesja X


Sesja IX

Uchwała nr IX / 25 / 20
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 7 maja 2020 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2020r.

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, i Uchwały Nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, uchwala się co następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr VII / 18 / 20 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 23 stycznia 2020 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w 2020 roku w § 1 uchyla się:

pkt. 2. Wycieczka krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców 5 200 zł.

pkt. 3. Festyny rodzinne z placami zabaw - kwota 15 000 zł.

pkt. 6. Marsze z instruktorem dla seniorów z kijkami nordic walking – kwota 700 zł.

 

§ 2 W § 1 pkt 8 zmienia się „Rezerwa kwota 3 196 zł” i nadaje mu się nowe brzmienie „Rezerwa

- kwota 23 096 zł” .

 

§ 3. W § 1 dodaje się pkt. 9 o treści: „Utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizyjnego ul.

Abrahama 15a” - kwota 1 000 zł.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Dzielnicy VII Dwór.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór
Sławomir Jabłoński

 

Uzasadnienie

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. Zmianami oraz Uchwały Nr XIII/279/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019r w sprawie wyodrębnienia na rok 2020 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, Rada Dzielnicy VII Dwór postanowiła z uwagi na panującą pandemię choroby zakaźnej (korona wirus) uchylić organizację wycieczek, festynów i nauki chodzenia z kijkami Nordic Walking a zaoszczędzone środki finansowe przeznaczyć na projekty twarde w 2021 roku i na utrzymanie w 2020 r. monitoringu dzielnicowego przy ul. Abrahama 15a.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór
Sławomir Jabłoński

 

 

 


Sesja VIII
Sesja VII

------- ***  -------


------- ***  -------------- ***  -------

Sesja VI 
 

Uchwała nr VI / 17 / 19

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 6 listopada 2019 r.

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2020 rok.

 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust.3 i 7 Statutu jednostki pomocniczej – VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późniejszymi zmianami uchwala, co następuje:

 

§ 1 Poddaje konsultacji projekt budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2020 rok.

§ 2 Głosowanie zostanie przeprowadzone w okresie od 2 do 16 grudnia 2019 r. za pośrednictwem internetu na stronie Rady Dzielnicy VII Dwór oddając głos na 3 wybrane zadania.

§ 3 Mieszkańcy nie posiadający komputera mogą głosować w siedzibie Rady Dzielnicy VII Dwór ul. Abrahama 15A podczas dyżurów dla mieszkańców.

§ 4 Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do rozmieszczenia informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej i Facebooku Rady Dzielnicy oraz w gablotach dzielnicowych.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzilenicy  VII Dwór

 


------- ***  -------

Sesja V

Uchwała nr V / 16 / 19

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2019r.

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, i Uchwały Nr LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018r w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, uchwala się co następuje :

 

§ 1. W uchwale Nr III/9/19 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową w roku 2019 r., zmienia się w ten sposób, że w § 1 pkt. 8 „Rezerwa kwota 21 608 zł” i nadaje mu się nowe brzmienie „Rezerwa kwota 20 308 zł”:

 

§ 2. W § 1 dodaje się pkt. 9 o treści: „Utrzymanie i konserwacja trzech dzielnicowych monitoringów

wizualnych” - kwota 1 300,00 zł.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Dzielnicy VII Dwór.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie

Monitoringi dzielnicowe zostały zainstalowany etapami na przestrzeni lat 2012-2015. Okres gwarancji i rękojmi minął a dla prawidłowego działania urządzeń i kamer rejestrujących wymagany jest systematyczny nadzór i konserwacja sprzętu oraz kamer.

      Przewodnicząca 
Rady Dzielnicy VII Dwór
Ewa Stelmasiewicz-Wegnerowska
 

Sesja IV

------- ***  -------

Uchwały Nr IV / 15 / 19
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 10 czerwca 2019 roku

 

w sprawie:  zgłoszenia wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 0262 przy ul. Aleksandra Orłowskiego i Piotra Norblina w Gdańsku

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, uchwala się co następuje :

 

§ 1 Rada Dzielnicy VII Dwór wnosi o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0262 przy ul. Polanki nr 88 z działkami nr 272/5, nr 277/2, nr 278, nr 279 w rejonie ul. Aleksandra Orłowskiego i Michałowskiego w Gdańsku
 

§ 2 „Za” uchwałą głosowało 11, „Przeciw” - 0 , „Wstrzymało się” - 1.

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy.

 

§ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Krystyna Zaremba-Słomka------- ***  -------

Uchwały Nr IV / 14 / 19
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 10 czerwca 2019 roku

 

w sprawie:  inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, uchwala się co następuje :

 

§ 1 Rada Dzielnicy VII Dwór pozytywnie opiniuje wszystkie zgłoszone inicjatywy ogólnomiejskie przez mieszkańców Gdańska zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020 – wg otrzymanego wykazu.

 

§ 2 „Za” uchwałą głosowało 7, „Przeciw” - 0 , „Wstrzymało się” - 5.

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Krystyna Zaremba-Słomka

 

UZASADNIENIE

 

Kryterium oceny, według którego Radni opiniowali zgłoszone przez mieszkańców Gdańska projekty ogólnomiejskie do Budżetu Obywatelskiego 2020, to inwestycja w rozwój miasta, ochronę zwierząt i środowisko, w rozwój kultury i sportu oraz istniejącej infrastruktury a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców.

 

        Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Krystyna Zaremba-Słomka


------- ***  -------

Uchwały Nr IV / 13 / 19
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 10 czerwca 2019 roku

 

w sprawie:  inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, uchwala się co następuje :
 

§ 1 Rada Dzielnicy VII Dwór pozytywnie opiniuje następujące inicjatywy lokalne mieszkańców zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020.

 1. Modernizacji siłowni przy ul. Michałowskiego 52 w Gdańsku” - za kwotę 89 500 zł, na który
  głosowało: Za – 10, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 2.

 2. Naprawa alejki leśnej gruntowej i ustawienie 8 ławek parkowych z oparciem” - za kwotę 42000 zł,
  na który głosowało: Za – 9, Przeciw – 2, Wstrzymało się – 1.

 3. Zajęcia sportowe pod chmurką” Treningi Aktywizujące OPEN i Nordic Walking – VII Dwór (60
   

  spotkań po 1,5 godziny) – za kwotę 10 400 zł., na który głosowało: Za – 9, Przeciw – 2, 


  Wstrzymało się – 1.

 4. Wykonanie nowych miejsc postojowych z płyty MEBA o powierzchni 350 m2 pomiędzy ulicami


  Abrahama i Doroszewskiego – za kwotę 120 tys. zł., na który głosowało: Za – 7, Przeciw – 3, 


  Wstrzymało się – 2.

 5. Las dostępny: dzieci” - Leśne miejsce odpoczynku i zabawy – za kwotę 14 800 zł., na który
   

  głosowało: Za – 11, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1.

 6. Rodzinna Gra Terenowa VII Dwór - zabawa na orientację” - za kwotę 5 900 zł., na który


  głosowało: Za – 10, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 2.

 7. Ogrodzony plac zabaw dla dzieci pomiędzy blokami ul. Gryglewskiego 8-10 – za kwotę 85 467 zł.,


  na który głosowało: Za – 9, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 1.

 

§ 2 Rada Dzielnicy VII Dwór negatywnie opiniuje następujące inicjatywy lokalne mieszkańców zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2020.

 1. Kontynuacja projektu z Budżetu Obywatelskiego 2018 i 2019 "Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem wraz z utworzeniem parkingu przy Szkole Podstawowej nr 70" – za kwotę 206 tys. zł.

 2. Modernizacja ulicy Piotra Michałowskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Piotra Norblina do


  Pętli przy Michałowskiego 50 - za kwotę
  350 - 400 tyś. Złotych. - Odrzucony, nie dostarczono
   

  wniosku w wersji papierowej.
  - Nie głosowano.

 3. Wykonanie ciągu pieszego stanowiącego łącznik pomiędzy ulicami Abrahama i Gryglewskiego za
   

  kwotę
  15 500 zł, na który głosowało: Za – 0, Przeciw – 0, Wstrzymało się – 12.

 4. Pies też człowiek!” - wykonanie ogrodzonego wybiegu dla psów z ławkami i koszami przy ul.


  Doroszewskiego – za kwotę 80 tys. zł.,
  na który głosowało: Za – 0, Przeciw – 1, Wstrzymało się –
   

  3.

 


 

 

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

        Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Krystyna Zaremba-Słomka

 

UZASADNIENIE

 

 Kryterium oceny, według którego Radni opiniowali zgłoszone przez mieszkańców projekty do Budżetu Obywatelskiego 2020, to inwestycja w rozwój dzielnicy oraz istniejącej infrastruktury a tym samym podniesienie komfortu życia mieszkańców.

Projekt - Kontynuacja projektu wybranego w drodze głosowania w ramach BO2018: "Modernizacja ul. Michałowskiego do ronda pod lasem wraz z utworzeniem parkingu przy Szkole Podstawowej nr 70" – za kwotę 206 tys. zł. został negatywnie opiniowany, ponieważ całkowity koszt projektu dziesięciokrotnie przewyższa kwotę przydzieloną dzielnicy VII Dwór. Zgłoszony projekt zgodnie z Regulaminem BO2018 mógł być realizowany w ciągu dwóch lat w 2018 - 2019.

 

        Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Krystyna Zaremba-Słomka

 

------- ***  -------

Uchwała Nr IV / 12 / 19
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 10 czerwca 2019 roku

 

w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 4 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, uchwala się co następuje :

 

§ 1 Rada Dzielnicy VII Dwór pozytywnie opiniuje projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży jak i poza miejscem sprzedaży dla terenu miasta Gdańska.

§ 2 Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Krystyna Zaremba-Słomka

------- ***  -------

Sesja III

Uchwała Nr III / 11 / 19
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 27 maja 2019 roku

 

w sprawie: określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2020.

 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 9 i ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego, załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r.) z późniejszymi zmianami, uchwala co następuje:

§ 1 Określa się priorytetowe zadania dla Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2020 rok :

 1. Wykonanie chodnika dla pieszych przy ul. Chełmońskiego (prawa strona) na odcinku od ul. Gryglewskiego do ul. Siemiradzkiego – obręb nr 29 działka nr 301/7, oraz poszerzenie chodnika (prawa strona) do 1-1,2 metra na odcinku od posesji ul. Chełmońskiego 14 do ul. Piotra Norblina – załącznik 1. Wykonanie brakującego chodnika przyczyni się znacznie do poprawy bezpieczeństwa dzieci na trasie do szkoły. Natomiast poszerzenie chodnika w górnej części ul. Chełmońskiego poprawi bezpieczeństwo matek z wózkami i małymi dziećmi, które na wskutek wąskiego i zarośniętego chodnika zmuszeni są poruszać po ulicy.

 1. Remont chodnika przy ulicy Drożyny w obrębie nr 29, działka nr 60/2 na odcinku od ulicy Polanki i połączenie z nowym chodnikiem usadowionym wzdłuż nasypu PKM. – załącznik 2. Naprawa 60-letniego chodnika poprawi bezpieczeństwo pieszych na trasie do tramwaju i PKM oraz estetykę infrastruktury w tej okolicy.

 1. Remont nawierzchni chodników po obu stronach ul. Polanki od mostu PKM do ul. Macierzy Szkolnej w obrębie nr 12, działka nr 426/ i nr 614 oraz w obrębie nr 29 działka nr 89/2 i nr 89/7 – załącznik 3. Chodniki przy ul. Polanki na w/wym. odcinku zostały wykonane w połowie 60-lat ub. Płyty chodnikowe krzywe, połamane, wystające i miejscami zapadnięte. Remont nawierzchni chodników poprawi infrastrukturę i estetykę dzielnicy bezpieczeństwo dzieci i osób starszych i schorowanych.

 1. Remont nawierzchni i poszerzenie chodnika przy ul. Rodakowskiego (lewa strona), obręb nr 29, działka nr 344, na odcinku od ul. Piotra Norblina do posesji ul. Rodakowskiego 1 z jednoczesnym przystosowaniem krawężników do zjazdów dla osób niepełnosprawnych – załącznik 4. Ulica Rodakowskiego na tym odcinku posiada tylko jeden chodnik i w przypadku pojawienia się na chodniku wózka z dzieckiem piesi zmuszeni są wchodzić na jezdnię. Poszerzenie chodnika znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych.

 1. Wykonanie brakującego chodnika przy ul. Abrahama – prawa strona, obręb nr 12, działka nr 532/2 na odcinku na ul. Polanki do nieruchomości przy ul. Abrahama nr 40 i połączenie z chodnikiem wykonanym w ramach BO-2017 – załącznik 5. Przy ul. Abrahama jest ułożony chodnik po obu stronach ulicy, lecz w jednym miejscu od Polanki do posesji nr 40 z niewiadomych przyczyn jest brak chodnika. W porach deszczowych mieszkańcy idący do kościoła brodzą po błocie lub przechodzą przez ulicę w miejscu do tego niewyznaczonym. Uzupełnienie brakującego chodnika poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i estetykę dzielnicy.

 1. Wykonanie parkingu dla pojazdów osobowych i autokarów na poboczu obok Gdańskiej Szkoły Szermierki u zbiegu ulic VII Dwór i ul. Polanki w obrębie nr 29, działka nr 301/7 - załącznik 6. Działka od 1965 r. ub wieku stoi niezagospodarowana. Podczas organizowanych zawodów sportowych okręgowych i ogólnopolskich w Gdańskiej szkole szermierki przyjeżdżające autokary nie mają miejsca na zaparkowanie. W porze deszczowej zawodnicy wysiadający z samochodów i autokarów zaparkowanych na poboczu brodzą i ciągną wózki ze sprzętem po błocie dlatego wykonanie parkingu uważa się za zasadne.

§ 2 Załączniki stanowią integralną część uchwały.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

_______________________

 

------- ***  -------

UCHWAŁA NR III / 10 / 19
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 27 maja 2019 roku

 

w sprawie uporządkowania terenu na działce nr 324 w obr. nr 29 obok nasypu PKM przy ul. Polanki w Gdańsku.

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 Statutu Jednostki Pomocniczej VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz 2022 z dnia 30 maja 2014 roku) z późn. zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Dzielnicy wnosi o likwidację wysypiska nietypowych odpadów na działce nr 324 usadowionej w obrębie nr 29 w Gdańsku przy ul. Polanki obok nasypu PKM.

§ 2. Rada wnosi o uporządkowanie działki nr 324 w obrębie nr 29 w Gdańsku przez dzierżawcę w terminie do końca lipca 2019r.

§ 3. Mapa graficzna stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

______________________

 

Uzasadnienie

 W miesiącu marcu 2018r. Wydział Skarbu na wniosek Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska bez dokonania analizy i zasięgnięcia opinii BRG, podpisał umowę z wykonawcą sieci kanalizacji deszczowej EUROVIA POLSKA SA na składowanie materiałów budowlanych w postaci rur kanalizacyjnych w obrębie nr 12, działka nr 589 chronionej prawem - historycznej Dolinie Zielone przy ul. Abrahama 31 w Gdańsku. Po interwencji mieszkańców i Rady Dzielnicy VII Dwór oraz Telewizji TVP3 okazało się że EUROVIA POLSKA SA wykonuje sieć instalacji deszczowe na terenie starej Oliwy i po nagłośnieniu sprawy w czerwcu 2018 r, EUROVIA POLSKA SA składowisko rur przeniosła w inne miejsce na terenie naszej dzielnicy.

W trakcie protestów mieszkańców i Rady Dzielnicy VII Dwór, w dniach 15 i 20 marca 2018 r, Przewodniczący Zarządu Dzielnicy pisemnie wskazał Wydziałowi Skarbu dwie puste działki gminne na składowisko tj. przy ul. Polanki 53 i Wita Stwosza teren po OKAZIE z bardzo dogodnym wyjazdem i ogrodzone. Wydział Skarbu nie uwzględnił wskazanych lokalizacji i czerwcu 2018 r. przekazał EUROVII POLSKA SA działkę nr 324 usadowionej w obrębie nr 29 w Gdańsku przy ul. Polanki obok nasypu PKM na składowanie materiałów budowlanych w postaci rur i innych materiałów instalacyjnych. Na otrzymaną działkę, EUROVIA zaczęła zwozić ziemie, popioły lub cement, gruz, kamienie, bryły betonowe itp. Nigdy w tym miejscu nie były składowane materiały potrzebne do budowy sieci instalacji deszczowej jak rury czy kręgi studzienne.

Na tego typu składowisko odpadów różnego niewiadomego pochodzenia o różnym stopniu skażenia gleby wyznaczone bezpośrednio na zapleczu szkoły i w bliskości domków jednorodzinnych ze studniami - nie ma zgody mieszkańców i Rady Dzielnicy VII Dwór.

W celu zatrzymania dalszej degradacji środowiska naturalnego, decyzja Rady Dzielnicy VII Dwór „o likwidacji wysypiska i uporządkowaniu działki nr 324 w trybie pilnym” - jest zasadna.

------- ***  -------

Uchwała Nr III / 9 / 19
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 27 maja 2019 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność

statutową w roku 2019.
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, i Uchwały Nr LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018r w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, uchwala się co następuje :

§ 1 Środki finansowe przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową Rady Dzielnicy w roku 2019 w kwocie 59 958,00 złotych przeznaczyć na ;

 1. Organizacja „Pikników rodzinnych” i „Dni sąsiadów” - kwota 12 000 zł.

 1. Wycieczki krajoznawczo-edukacyjne dla mieszkańców dzielnicy 3 600 zł.

 1. Zakup trzech gablot informacyjnych wolno-stojących - kwota 7 5000 zł.

 1. Zakup i montaż 4 ławek z oparciem - kwota 8000 zł.

 1. Paczki świąteczne dla potrzebujących mieszkańców dzielnicy – kwota 3 600 zł.

 1. Spotkanie wigilijne z kolędowaniem dla mieszkańców - kwota 3 000 zł.

 1. Zakup siatki do tenisa ziemnego na boisku osiedlowym 650 zł.

 1. Rezerwa kwota 21 608 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy VII Dwór.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 8 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. Zmianami oraz Uchwały Nr LVII/1735/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2018r w sprawie wyodrębnienia na rok 2019 środków finansowych na działalności statutową jednostek pomocniczych, Rada Dzielnicy VII Dwór w roku budżetowym 2019 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców dzielnicy w zakresie; poprawy bezpieczeństwa i rozwoju infrastruktury, edukacji i kultury, integracji i wypoczynku oraz pomocy społecznej, Organizowanie pikników w ramach Dni sąsiedzkich będzie sprzyjało wielopokoleniowej integracji mieszkańców dzielnicy, natomiast sfinansowanie wyjazdów pogłębi wiedzę krajoznawczą i historyczną o ciekawych miejsca w Polsce.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych uznano za priorytetowe te dziedziny życia, które otrzymały największe poparcie mieszkańców i które pozwolą zaistnieć Radzie Dzielnicy w świadomości lokalnej społeczności.

________________

------- ***  -------


  

 

Sesja II


Sesja I


Uchwała Nr I / 1 / 15.

Rady Dzielnicy VII Dwór VII

z dnia 15 lipca 2015 roku
 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Zarządu Dzielnicy VII Dwór kadencji 2015-2019.

 

Na podstawie §16 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późń. zm.)

 

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Zastępy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu oraz

 

Członków Zarządu Dzielnicy VII Dwór kadencji 2019-2024 w składzie:

 

1. Radny Sławomir Jabłoński

2. Radny Mateusz Pryczyniec

3. Radna Joanna Trzaska

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Prowadzący obrady
Radny Miasta Gdańska
Dawid Krupej


 

--------- Zarząd Dzielnicy VII Dwór --------

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja