Uchwaly kadencji 2011 - 2014

 Uchwała Nr XXIV/40/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 10 lutego 2014 roku 

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014. 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3426 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

§ 1 

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową w kwocie 14 680,00 złotych, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 ;

1. Dofinansowanie dożywienia uczniów ZKPiG nr 26 w Gdańsku przy ulicy VII Dwór 6. na pokrycie posiłków dla uczniów, w kwocie 2500 zł 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał;
PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców i organizacji na terenie Osiedla w zakresie edukacji i pomocy społecznej. Wymienione dziedziny życia naszego osiedla, Radni uznali za priorytetowe, a jednocześnie takie, które pozwolą zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności.
 

Uchwała Nr XXIV/41/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 10 lutego 2014 roku  

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014.  

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3426 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

§ 1 

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową w kwocie 14 680,00 złotych, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 ;

1. Organizacja rodzinnego festynu osiedlowego z okazji Dnia dziecka w roku 2014 z grillem i napojami chłodzącymi – kwota 3000 zł.

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał;
PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców w zakresie edukacji, sportu, wypoczynku, rekreacji, i integracji. Wymienione dziedziny życia naszego osiedla, Radni uznali za priorytetowe, a jednocześnie pozwolą zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności i zaowocują w przyszłych wyborach do Rad dzielnic.
 

Uchwała Nr XXIV/42/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 10 lutego 2014 roku  

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014. 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3426 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

§ 1 

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową w kwocie 14 680,00 złotych, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 ;

1. Organizacja wyjazdu integracyjnego mieszkańców z grzybobraniem, kwota 3250 zł

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał;
PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców w zakresie wypoczynku, rekreacji, i integracji. Wymienione dziedziny życia naszego osiedla, Radni uznali za priorytetowe, a jednocześnie pozwolą zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności i zaowocują w przyszłych wyborach do Rad dzielnic. 
 

Uchwała Nr XXIV/43/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 10 lutego 2014 roku  

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014. 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3426 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

§ 1

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową w kwocie 14 680,00 złotych, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 ;

1. Współ organizacja festynu z Parafią p/w Św. St. Kostki przy ul. Abrahama 38 w kwocie 1000 zł 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał;
PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

UZASADNIENIE

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców w zakresie edukacji, sportu, wypoczynku, i integracji. Wymienione dziedziny życia naszego osiedla, Radni uznali za priorytetowe, a jednocześnie pozwolą zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności i zaowocują w przyszłych wyborach do Rad dzielnic.
 
 

Uchwała Nr XXIV/44/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 10 lutego 2014 roku  

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3426 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

§ 1 

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową w kwocie 14 680,00 złotych, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 ;

1. Pomoc bytowa dla najuboższych rodzin z Osiedla VII Dwór i współorganizowanie wieczerzy wigilijnej 2014 roku, kwota 1000 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał;
PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców i organizację na terenie Osiedla w zakresie integracji i pomocy społecznej. Wymienione dziedziny życia naszego osiedla, Radni uznali za pożyteczne, a jednocześnie pozwolą zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności i zaowocują w przyszłych wyborach do Rad dzielnic
 

Uchwała Nr XXIV/45/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 10 lutego 2014 roku 

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014. 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3426 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

§ 1

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową w kwocie 14 680,00 złotych, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 ;

1. Pomoc bytowa dla najuboższych rodzin z Osiedla VII Dwór i paczek świątecznych w 2014 roku, kwota 2000 zł

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał;
PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców i organizację na terenie Osiedla w zakresie pomocy społecznej. Wymienioną dziedzinę życia naszego osiedla, z wieloletniego doświadczenia, Radni uznali za pożytecznie potrzebną, a jednocześnie pozwoli zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności i zaowocuje w przyszłych wyborach do Rad dzielnic.
 

Uchwała Nr XXIV/46/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 10 lutego 2014 roku 

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014. 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki-Migowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3426 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych. 

§ 1 

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową w kwocie 14 680,00 złotych, przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014 ;

1. Rezerwa finansowa na potrzeby, wynikłe w trakcie realizacji działalności statutowej Rady Osiedla VII Dwór w 2014 roku, kwota 1930,00zł) 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał;
PRZEWODNICZĄCY
RADY OSIEDLA VII DWÓR
 

UZASADNIENIE 

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców i organizacji na terenie Osiedla w zakresie kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji i pomocy społecznej. Wymienione dziedziny życia naszego osiedla, Radni uznali za priorytetowe, a jednocześnie takie, które pozwolą zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności.

  

Uchwała Nr XXV/47/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 13 marca 2014 roku

 

w sprawie uchylenia podjętych Uchwał Nr XXIV/40/14, Nr XXIV/41/14, Nr XXIV/42/14, Nr XXIV/43/14, Nr XXIV/44/14, Nr XXIV/45/14, Nr XXIV/46/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych
 

Na podstawie § 33 ust. 4 oraz § 33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3435 z dnia 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.
 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje:
 

§ 1
 

Uchyla się w całości następujące uchwały:
 

1. Uchwała Nr XXIV/40/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014
 

2. Uchwała Nr XXIV/41/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014
 

3. Uchwała Nr XXIV/42/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014
 

4. Uchwała Nr XXIV/43/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014
 

5. Uchwała Nr XXIV/44/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014
 

6. Uchwała Nr XXIV/45/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014
 

7. Uchwała Nr XXIV/46/14 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lutego 2014 roku - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

PRZEWODNICZĄCY

RADY OSIEDLA VII DWÓR
 


Uchwała Nr XXV/48/14
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 13 marca 2014 roku

 

W sprawie przeznaczenia środków finansowych na działalność statutową Rady Osiedla VII Dwór na rok 2014.

 

Na podstawie § 33 ust. 4 oraz § 33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164, poz.3435 z dnia 09.12.2011 r) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

§ 1
 

Przeznacza się środki finansowe pozostające w dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na działalność statutową przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2014

1. Dofinansowanie dożywienia uczniów ZKPiG nr 26 w Gdańsku przy ulicy VII Dwór 6 w kwocie 2500 zł na pokrycie posiłków dla uczniów

2. Organizacja rodzinnego festynu osiedlowego z okazji Dnia dziecka w roku 2014 , kwota 3000 zł – kiełbaski z grilla i zimne napoje

3. Współ organizacja festynu z Parafią p/w Św. St. Kostki przy ul. Abrahama 38 w kwocie 1000 zł.

4. Organizacja wyjazdu integracyjnego mieszkańców z grzybobraniem, kwota 3250 zł

5. Pomoc bytowa dla najuboższych rodzin z Osiedla VII Dwór i współorganizowanie wieczerzy wigilijnej 2014 roku, kwota 1000 zł

6. Pomoc bytowa dla najuboższych rodzin z Osiedla VII Dwór i paczek świątecznych w 2014 roku, kwota 2000 zł

§ 2  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Osiedla VII Dwór.

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady

Osiedla VII Dwór

UZASADNIENIE

Na podstawie §33 ust. 4 oraz §33 ust. 5 załącznika do uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla VII Dwór (Ogłoszony: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 164 poz.3435 z 2011-12-09) oraz uchwały Nr XLI/896/13 Rady Miasta Gdańska w sprawie wyodrębnienia na rok 2014 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych, Rada Osiedla VII Dwór w roku budżetowym 2014 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców i organizacji na terenie Osiedla w zakresie kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji i pomocy społecznej. Wymienione dziedziny życia naszego osiedla, Radni uznali za priorytetowe, a jednocześnie takie, które pozwolą zaistnieć Radzie Osiedla w świadomości lokalnej społeczności.


 

------ Zarząd Osiedla VII Dwór -----
Uchwala Nr XV/24/13


Rady Osiedla VII Dwór


z dnia 18 lutego 2013 rokuw sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 12 i § 33 pkt 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 20 U r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011) r.

 
 

Uchwała Nr XV/24/13 z dnia 18.02.2013 r została uchylona w całosci Uchwałą Nr XVI/25/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013r

------------------ *** -----------------
 

 

Uchwała Nr XVI/25/13

 Rady
Osiedla VII Dwór

 z
dnia 18 marca 2013r

 

w sprawie uchylenia w całości Uchwały Nr XV/24/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych


 

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:
 

§ 1 

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XV/24/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 14 928 zł przydzielone przez Rady Miasta Gdańska na 2013 rok.
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór

§ 3 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 
 
Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór

 

 

Uchwała Nr XVI/26/13

 Rady Osiedla VII Dwór

 
z dnia 18 marca 2013r


 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 14 928 zł przydzielone przez Rady Miasta Gdańska na rok 2013 do dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na następujące cele:


 

 1.  

  Zorganizowanie festynu osiedlowego - kwota 3 000 zł

 1.  

  Zakup ogrodzenia dla płazów (żaba trawna, ropucha szara, traszka) niezbędnych przedmiotów, potrzebnych do ich ochrony – 1 000 zł

 2.  

  Zakup domków dla nietoperzy w celu ich ochrony - kwota 500 zł

 3.  

  Zakup stałego łącza internetowego z routerem do biura Rady Osiedla i do nauki obsługi komputera z internetem dla mieszkańców osiedla - kwota 700 zł

 4.  

  Zakup artykułów plastycznych na zajęcia plastyczne dla dzieci organizowane przez Radę Osiedla - kwota 200 zł

 5.  

  Zakup stałego łącza internetowego do istniejącego już monitoringu osiedlowego oraz modyfikacja zasilania i konfiguracja z siecią internetową - kwota 3 000 zł

 6.  

  Zakup art. spożywczych i odzieży na paczki świąteczne dla najbardziej potrzebujących matek samotnie wychowujących dzieci, rodzin z dziećmi i starszych samotnych osób - kwota 2 000 zł .

 7.  

  Rezerwa, kwota – 4 528 zł

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór


§ 3


Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór


 

Uchwała Nr XVI/27/13

Rady Osiedla VII Dwór


z dnia 18 marca 2013 r.

 

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Osiedla VII Dwór
 

Na podstawie § 40 ust. 3 w związku z § 40 ust. 1 pkt. 3 Zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych stanowiących załącznik do Uchwały nr XLIX/1488/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (zmienionej uchwałami Nr V/118/2003 RMG z dnia 23 stycznia 2003 r., Nr VIII/191/2003 RMG z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr LI/1462/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r., Nr VII/89/11 RMG z dnia 17 lutego 2011 r.)
 

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnej Osiedla VII Dwór Marty Marzeny Kruszewskiej, na skutek utraty prawa wybieralności.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór

 

Uchwała Nr XVI/28/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 18 marca 2013 r.
  

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Osiedla VII Dwór
  

Na podstawie § 40 ust. 3 w związku z § 40 ust. 1 pkt. 3 Zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych stanowiących załącznik do Uchwały nr XLIX/1488/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (zmienionej uchwałami Nr V/118/2003 RMG z dnia 23 stycznia 2003 r., Nr VIII/191/2003 RMG z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr LI/1462/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r., Nr VII/89/11 RMG z dnia 17 lutego 2011 r.) 

uchwala się, co następuje:

§ 1 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu Radnego Osiedla VII Dwór Jakuba Łukasza Nowaka, na skutek utraty prawa wybieralności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący Rady Osiedla
VII DwórUchwała nr XVIII/29/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 23 maja 2013 roku 
  

w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór kadencji 2011 – 2014.  


Na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 164 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla

 

Zarządzeniem Nr 738/13
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 12 czerwcaa 2013r.


 

unieważnia Uchwałę Nr XVIII/29/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 23.05.2013r.

Niewaznienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Prezydent Miasta Gdańska

 


                                     ------------------ *** -----------------
 
 

 

Uchwała nr XVIII/30/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 23 maja 2013 rokuw sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór kadencji 2011 – 2014.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 164 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla w głosowaniu tajnym. 

 

 
Zarządzeniem Nr 739/13
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 12 czerwca 2013r.
 

unieważnia Uchwałę Nr XVIII/30/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 231.05.2013r.

Unieważnienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Prezydent Miasta Gdańska                                                    ------------------ *** -----------------

 

Uchwała nr XVIII/31/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 23 maja 2013 roku
 

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 164 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie w wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla.


 

 
Zarządzeniem Nr 740/13
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 12 czerwca 2013r.
 

unieważnia Uchwałę Nr XVIII/31/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 23.05.2013r.

Niewaznienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Prezydent Miasta Gdańska

------------------ *** -----------------

  

Uchwala Nr XX/32/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 12 września 2013 roku
 

 

w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór kadencji 2011 – 2014

Na podstawie § 13 ust. 3 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiący znacznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 164 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie odwołania Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla,
 

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala się, co następuje

§ 1
 

Na podstawie Uchwały Nr XVI/27/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Marty Marzeny Kruszewskiej, odwołuje się ją z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór kadencji 2011 -2014.

§ 2 

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór

 

Uchwała Nr XX/33/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 12 września 2013 roku
 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia glosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór, kadencji 2011 – 2014,
 

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 164 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia glosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla w głosowaniu tajnym.

 

§ 1

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala się, co następuje:

Stwierdza się, ze Rada Osiedla VII Dwór powołuje Komisje Skrutacyjna dla przeprowadzenia wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór, kadencji 2011 - 2014 w składzie:

Radny : Artur Łopatniuk - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej

Radna : Halina Niedźwiedzka - Członek Komisji Skrutacyjnej

Radny : Kazimierz Stencel - protokólant Komisji Skrutacyjne

 

§ 2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia
 

 

Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór


Uchwala nr XX/34/13

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór

Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIX/351/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011 opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 164 z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie w wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla.

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Stwierdza się, ze w miejsce odwołanej Uchwałą Nr XX/32/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 12 września 2013r, Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla Marty Kruszewskiej, została wybrana jednogłośnie w glosowaniu tajnym, Radna osiedla - WALTER Katarzyna.

 

§ 2

Integralną część uchwały stanowi załącznik nr 1 - Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej do wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór.

§ 3 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 

Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór
 

 


------------------ *** -----------------

 

Uchwała Nr XX/35/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 12 września 2013

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/24/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych


 

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia


Zarządzeniem Nr 1397/13
Prezydenta Miasta Gdańska
z dnia 10 październikaa 2013r.


 
unieważnia Uchwałę Nr XX/35/13  Rady Osiedla VII Dwór z dnia 12.09.2013r.
 

Unieważnienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Prezydent Miasta Gdańska


  

 

Uchwala Nr XXI/36/13

 

Rady Osiedla VII Dwór

 

z dnia 22 października 2013 roku


 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/26/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 


 

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 pazdziernika201l r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 201 lr)


Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje:

§1

W Uchwale Nr XVI/26/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza si$ następujące zmiany:

Uchyla się w całości dotychczasową w treść § 1, pkt 7, w brzmieniu „Rezerwa - kwota 4528 z l " i nadaje mu się; dwa nowe punkty o następującym brzmieniu:

 

8 Zakup czytników e-book, dla dzieci z Szkoły Podstawowej Nr 70 w Gdańsku , 80-301 Gdańsk ul. VII wór 7 - Kwota 3528 zł

9 Zakup Karmy i Karmników dla zimujących ptaków leśnych - Kwota 1000 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza si§ Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór.

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Osiedla VII Dwór

 

------------------ *** -----------------

 

Uchwała Nr XXII/37/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 21 listopada 2013 roku
 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/26/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)
 

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1 

 

W Uchwale Nr XVI/26/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza się, co następuje:

§ 2  

 

Uchyla się w całości treść dotychczasowego § 1, pkt 4, w brzmieniu „Zakup stałego łącza internetowego z routerem do biura Rady Osiedla i do nauki obsługi komputera z internetem dla mieszkańców osiedla - kwota 700 zł„ i w jego miejsce nadaje się nowe brzmienie - „Zakup słodyczy dla dzieci na Mikołajki-2013”

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 
------------------ *** -----------------

 

Uchwała Nr XXIII/38/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 30 listopada 2013 roku
  

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXII/37/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych
  

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1
 

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XXII/37/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych w kwocie 700 zł.

§ 2
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór


 
------------------ *** -----------------

 

Uchwała Nr XXIII/39/13
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 30 listopada 2013 roku
 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/26/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych


 

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:
 

§ 1
 

W Uchwale Nr XVI/26/13 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza się, co następuje:
 

Uchyla się w całości treść dotychczasowego § 1, pkt 4, w brzmieniu „Zakup stałego łącza internetowego z routerem do biura Rady Osiedla i do nauki obsługi komputera z internetem dla mieszkańców osiedla - kwota 700 zł„ i w jego miejsce nadaje się nowe brzmienie - „Zakup słodyczy dla dzieci na Mikołajki-2013 – kwota 700 zł” . 

§ 2
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..

 

Przewodniczący Rady Osiedla
VII Dwór
 
 
 
 


Uchwała Nr VIII/09/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

z dnia 20 lutego 2012 roku
 

 

W sprawie podejmowania uchwał inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć oraz współpracy z właściwymi zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych

 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 12 i § 27 pkt 7 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje

 

§ 1

Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych przez ul. Abrahama u wlotu w ulicę Paneckiego względnie chodnika do przejścia przy skrzyżowaniu ul. Abrahama z ul. Polanki 

 

§ 2

 

 Wykonania uchwały przekazać do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku

  

 

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór

 

 

=======Zarząd Osiedla VII Dwór =======

 

 

Uchwała Nr VIII/10/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

z dnia 20 lutego 2012 roku 

W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej i podjęcia uchwały do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy
 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 6 oraz § 14 ust. 2 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r. - W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej i podjęcia uchwały do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje 
 1.  

  Wykonanie progów zwalniających wyspowych w miejscu przejścia dla pieszych względnie wyniesione przejście dla pieszych na ul Abrahama róg ul. Norblina

 2.  

  Wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych przez ul. Piotra Norblina na ciągu chodników dla pieszych ul. Abrahama

Uchwała została podjęta w celu ujęcia jej do wykonania w planie budżetu Miasta na 2013r.
 

 

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór

 

 

=======Zarząd Osiedla VII Dwór ========

 Uchwała Nr VIII/11/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

 

z dnia 20 lutego 2012 roku


 

W sprawie podejmowania uchwał inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć oraz współpracy z właściwymi zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych
 

 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 12 i § 27 pkt 7 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r

 
Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje

§ 1 

 

Wykonanie żółtego światła pulsującego nad przejściem dla pieszych przez ul. Chełmońskiego róg ul. VII Dwór.

§ 2 

 

Wykonania uchwały przekazać do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.


 

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór

 
 

 

=======Zarząd Osiedla VII Dwór =========

 


 

Uchwała Nr VIII/12/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

z dnia 20 lutego 2012 roku

 

 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 12 i § 33 pkt 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r

 

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1 

 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 15 144 przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2011 do dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na następujące cele:

 1.  

  Na organizację i działalność Klubu SENIORA kwota 1 000

 2.  

  Zorganizowanie festynu parafialno-osiedlowego kwota 2 000

 3.  

  Zajęcia plastyczne dla dzieci kwota 1 000

 4.  

  Kronika osiedlowa kwota 1 000

 5.  

  MonitoringII etap monitoringu osiedlowego plus stałe łącz w celu funkcjonowania monitoringu kwota 6 000

 6.  

  Festyn sportowo rekreacyjny, zakup środków spożywczych i nagród oraz opłacenie zespołu muzycznego i grupy rekonstrukcyjnej kwota 2 000

 7.  

  Rezerwa kwota 2 144

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór

§3
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór 

=======Zarząd Osiedla VII Dwór ========

 

 


Uchwała Nr IX/13/12
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 17 maja 2012 roku

 

 

W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy


 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 6 i ust. 2 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r).
 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje

 

W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej i podjęcia uchwały do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy

 

 1.  

  naprawienie nawierzchni ulicy Paneckiego z wykonaniem odprowadzenia gromadzonych na niej wód deszczowych

   
 1.  

  obniżenie krawężników drogi na zjazdach z chodnika dla wózków w obrębie skrzyżowań ul. Krasnoludków i Bellinga z ul. Paneckiego


   

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór


 
 

=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========

Uchwała Nr IX/14/12
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 17 maja 2012 roku

 

W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 6 i ust. 2 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r).
 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje
 

W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej i podjęcia uchwały do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy:

 1. naprawienie nawierzchni ulicy Rodakowskiegonajgorszego odcinka od ul. Norblina do Transformatorowni 

 2. oznakowanie przejścia dla pieszych przez ulice Rodakowskiego w obrębie skrzyżowania z ulicą Norblina.

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór

 


=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========


 

Uchwała Nr IX/15/12
Rady Osiedla VII Dwór
z
dnia 17 maja 2012 roku

 

W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy :
 

 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 6 i ust. 2 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r).

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje

 

 W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej i podjęcia uchwały do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy:

 1.  

  naprawienie nawierzchni ulicy Michałowskiego ( cała )

 2.  

  oznakowanie przejść dla pieszych na wszystkich jezdniach w obrębie skrzyżowania ulicy Norblina z ul. Michałowskiego.

 3.  

  poszerzenie pasa z miejscami do parkowania pojazdów usytuowanego wzdłuż ulicy Michałowskiego

   

 

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór


========Zarząd Osiedla VII Dwór ========
 

Uchwała Nr IX/16//12
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 17 maja 2012 roku


W sprawie określenia priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej do ujęcia w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy:
 

 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 6 i ust. 2 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r).

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje 

 1. Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Abrahama na odcinku od ul. Paneckiego do ul. Polanki.
   

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór
 

========Zarząd Osiedla VII Dwór ========

 

 

 

Uchwała Nr X/17/12

 


Rady
Osiedla VII Dwór

 z
dnia 10 lipca 2012 r

 


w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Osiedla VII Dwór

 

Na podstawie § 40 ust. 3 w związku z § 40 ust. 1 pkt. 3 Zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych stanowiących załącznik do Uchwały nr XLIX/1488/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (zmienionej uchwałami Nr V/118/2003 RMG z dnia 23 stycznia 2003 r., Nr VIII/191/2003 RMG z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr LI/1462/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r., Nr VII/89/11 RMG z dnia 17 lutego 2011 r.

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Osiedla VII Dwór Marzeny Marii Sandach, na skutek utraty prawa wybieralności.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór

 

 

=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========


 

 

 

Uchwała Nr XI/18/12

 


Rady
Osiedla VII Dwórz
dnia 22 października 2012r

 

 

 

w sprawie wstąpienia radnego do Rady Osiedla VII Dwór

 

Na podstawie § 41 ust. 1 Zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych stanowiących załącznik do Uchwały nr XLIX/1488/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (zmienionej uchwałami Nr V/118/2003 RMG z dnia 23 stycznia 2003 r., Nr VIII/191/2003 RMG z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr LI/1462/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r., Nr VII/89/11 RMG z dnia 17 lutego 2011 r.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Stwierdza się, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnej Osiedla VII Dwór Marzeny Marii Sandach na jej miejsce wstępuje Lech Marian NOWICZ

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór

 


=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========
 
 

 

Uchwała Nr XI/19/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

z dnia 22 października 2012 roku
 

zmieniająca Uchwałę Nr VIII/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych
 

Na podstawie § 14 ust.1 pkt 12 i § 33 pkt 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 164, poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r
 

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr VIII/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza się następujące zmiany:
 

 1.  

  Uchyla się dotychczasową treść §1 pkt. 4 w brzmieniu:4. Kronika osiedlowa - kwota 1000 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:4. Zakup ławek dla mieszkańców osiedla i wykonanie piaskownicy dla dziecikwota 1000 .

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady
Osiedla VII Dwór

 

 

=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========

 

 

Uchwała Nr XII/20/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

 

z dnia 15 listopada 2012

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 


 

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)

 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje:

 

§ 1

 

W Uchwale Nr VIII/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza się następujące zmiany:

 

Uchyla się dotychczasową treść §1 pkt. 7 w brzmieniu „Rezerwa kwota 2144 zł” i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

 

8. Zakup jednej zewnętrznej gabloty ogłoszeniowej dla mieszkańców osiedla kwota 520 zł

 

9. Zakup paczek świątecznych dla najbiedniejszych rodzin z naszego osiedla kwota 1544 zł

 

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór.

 

§ 3

 


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Zastępca Przewodniczącego
Rady
Osiedla VII Dwór

 

=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========
 

 

 

Uchwała Nr XII/21/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

 

z dnia 15 listopada 2012


w sprawie uzupełnienia składu Komisji rewizyjnej do kontroli działalno
ści statutowej Zarządu Osiedla
 

Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r) oraz § 40 ust. 3 w związku z § 40 ust. 1 pkt. 3 Zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych stanowiących załącznik do Uchwały nr XLIX/1488/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rad jednostek pomocniczych (zmienionej uchwałami Nr V/118/2003 RMG z dnia 23 stycznia 2003 r., Nr VIII/191/2003 RMG z dnia 24 kwietnia 2003 r., Nr LI/1462/10 RMG z dnia 26 sierpnia 2010 r., Nr VII/89/11 RMG z dnia 17 lutego 2011 r.)
 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Po stwierdzeniu uchwałą Nr X/17/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 10 lipca 2012 r o wygaśnięciu mandatu Radnej Osiedla VII Dwór, na skutek utraty prawa wybieralności, odwołuje się z członka Komisji rewizyjnej Marzenę Marię Sandach,

 

§ 2

 

W jej miejsce do Komisji rewizyjnej został wybrany Radny osiedla Lech NOWICZ

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Osiedla VII Dwór
 

 

=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========


 

 

 

Uchwała Nr XII/22/12

 

Rady Osiedla VII Dwór

 

z dnia 27 listopada 2012

 


 

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 


 

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)

 


 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala co następuje:

 

§ 1

 


 

W Uchwale Nr VIII/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza się następujące zmiany:

 


 

Uchyla się dotychczasową treść §1 pkt. 5 w brzmieniu „ Monitoring-II etap monitoringu osiedlowego plus stale łącze w kwocie 6000 zł i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

 


 

pkt 5a „Monitoring-II etap monitoringu osiedlowego 4500 zł

 

pkt 5b „Kamery do III etapu monitoringu osiedlowego 1500 zł

 

§ 2

 


 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór
 

 

=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========

 

 

Uchwała Nr XIII/23/12
Rady Osiedla VII Dwór
z dnia 27 listopada 2012r


 

 

zmieniająca Uchwałę Nr XI/19/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 22 października 2012 roku

w sprawie przeznaczenia środków finansowych
 

 

Na podstawie §33 ust. 4 Statutu Osiedla VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIX/351/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 października 2011r (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego Nr 54 poz. 3435 z dnia 9 grudnia 2011r)


 

Rada Osiedla VII Dwór uchwala, co następuje:
 

§ 1


 

 

W Uchwale Nr VII1/12/12 Rady Osiedla VII Dwór z dnia 20 lutego 2012 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza się następujące zmiany:


 

 

Uchyla się. dotychczasową. treść §1 pkt. 4 w brzmieniu: .,4. Zakup ławek dla mieszkańców osiedla i wykonanie piaskownicy dla dzieci - kwota 1000 zł", i nadaje mu się nowe następujące brzmienie: .


 

Pkt. 4. „Wyposażenie Osiedlowego Klubu Seniora – kwotę 1000 zł.".
 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Osiedla VII Dwór
 

=========Zarząd Osiedla VII Dwór =========
 Uchwały podjęte przez Radę Osiedla VII Dwór
 

========================================================================

 

W dniu 24 maja 2011r o godz. 18:00 w nowym Ratuszu Rady Miejskiej w Gdańsku Przewodniczy R.M. przywitał wszystkich zgromadzonych Radnych jednostek pomocniczych (Rad osiedli i Rad Dzielnic) oraz dokonał wręczenia legitymacji Radnego. Po tej uroczystości w sali nr 003 w/w Ratusza nastąpiło zaprzysięrzenie Radnych a nastepnie Radna Okręgu Wyborczego nr 6 Osiedli VII Dwór, Oliwa, Osowa i Żabianka - Małgorzata Chmiel, o godzinie 20:00 dokonała otwarcia : 

 
I Sesji Rady Osiedla

 
Ad 1. Przedstawiono porządek obrad, który został poddany pod głosowanie. Za porządkiem obrad głosowało 15-tu nowo wybranych Radnych osiedla, w tym: Za – 15,  przeciw – 0,   wstrzymało się – 0
 
 
Ad 2. Ślubowanie - Ślubowanie złożyło 15-tu nowowybranych Radnych

 
 Uchwała Nr I/01/11

 
Ad 3. Powołano komisję skrutacyjną w składzie:
 
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Agnieszka Taba
 
Członek Komisji Skrutacyjnej - Andrzej Czapla 
Członek Komisji Skrutacyjnej - Artur Łopatniuk
Za komisją w/w składzie głosowano: Za – 13,  przeciw – 0, wstrzymało się - 2 Wybór członków Komisji Skrutacyjnej zatwierdzono Uchwałą Nr I/01/11 z dnia 24.05.11 r. za którą głosowało: Za – 15,   Przeciw – 0,   Wstrzymało się - 0. 
Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór przyjęto jednogłośnie

 
Uchwała Nr I/02/11
 

Ad 4. Zaproponowano kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór następujących radnych:
1/. Marta Bałachowska
2/. Tomasz Zajkowski
Każdy z kandydatów dokonał krótkiej prezentacji swojej osoby. Następnie dokonano tajnego głosowania, w którym wzięło udział 15-tu obecnych Radnych, i w głosowaniu tajnym poszczególni kandydaci otrzymali głosów ważnych:
Marta BałachowskaZa 6 głosów
Tomasz Zajkowski  - Za 9 radnych,  Przeciw - 0,  Wstrzymało sie  - 0.
Na Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór wybrano Tomasza Zajkowskiego, który otrzymał 9 ważnych głosów. Wybór Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór zatwierdzono Uchwałą Nr I/02/11 z dnia 24.05.11 r. za którą głosowało: Za – 15, Przeciw – 0, Wstrzymało się - 0.  
Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór przyjęto jednogłośnie.

 
Uchwała Nr I/03/11
 

Ad 5. Zaproponowano kandydata na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór radną:   Martę Bałachowską
Kandydatka w głosowaniu tajnym otrzymała następującą ilość ważnych głosów:
Za - 15 radnych.  przeciw - 0,  wstrzymało sie - 0.  Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór zatwierdzono Uchwałą  Nr I/03/11 z dnia 24.05.11 r., na którą głosowało:   Za – 15    przeciw – 0     wstrzymało się - 0.
Uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Osiedla VII Dwór przyjęto jednogłośnie.

 
Uchwała Nr I/04/11
 

Ad 6. Zaproponowano kandydata na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Osiedla VII Dwór radną: Beatę Łopatniuk
Kandydatka w głosowaniu tajnym otrzymała następującą ilość ważnych głosów:  Za – 15,   przeciw – 0,    wstrzymało się - 0.  Wybór Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla VII Dwór zatwierdzono Uchwałą  Nr I/4/11 z dnia 24.05.11 r., na którą głosowano; Za – 15,   przeciw – 0,  wstrzymało się – 0.
Uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla VII Dwór przyjęto jednogłośnie.

 
Uchwała Nr I/05/11
 

Ad 7.  Przewodnicząca Zarządu Osiedla VII Dwór, Beata Łopatniuk, zaproponowała kandydata na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla VII Dwór radnego
Kazimierza Stencel
Kandydat w głosowaniu tajnym otrzymał następującą ilość ważnych głosów:  Za – 15,    przeciw – 0,    wstrzymało się - 0.   Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla VII Dwór zatwierdzono Uchwałą Nr I/5/11 z dnia 24.05.11 r., na którą głosowano: Za – 15,  przeciw – 0,  wstrzymało się – 0.
Uchwałę w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Rady Osiedla VII Dwór przyjęto jednogłośnie.  

Ad. 8
Na zakończenie obrad wyznaczono termin II Sesji Rady osiedla VII Dwór bna dzień 29 maja 2011r. zakończono sesję w dniu 24 maja 2011r.
 

=======Zarząd Osiedla VII Dwór ========
 
 
Uchwała Nr III/06/11
 
Rady Osiedla VII Dwór z dnia 13.06.2011 roku
w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

 Na podstawie §23 ust. 4 i 5 załącznika do uchwały Nr XLIX/1489/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie określenia organizacji, zasad finansowania oraz zakresu działania jednostek pomocniczych Miasta Gdańska zm. uchwałą Nr V/119/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2003 roku, uchwałą Nr XVIII/529/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 16, poz. 328 z 2004 r.) oraz uchwały Nr LI/1461/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie wyodrębnienia na rok 2011 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych.

 
 
Na posiedzeniu III sesji Rady osiedla VII Dwór w dniu 13 czerwca 2011r obecnych było 14 radnych.

Rada Osiedla VII Dwór uchwaliła co nastepuje:
 

Przeznacza się środki finansowe w kwocie 10 187 zł przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na rok 2011 do dyspozycji Rady Osiedla VII Dwór na następujące cele:

 
1. Zakup kamer monitorujących ulice i zabudowy na osiedlu (Etap 1)
- kwotę 9 000 zł

 
2. Zorganizowanie festynu integracyjnego dla mieszkańców osiedla 
- kwotę 1 187 zł 

 
Za podziałem otrzymanych środków finansowych na działalność statutową w w w/wym. sposób głosowało 14 radnych,  przeciw - 0,   wstrzymało sie - 0.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla VII Dwór. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
=======Zarząd Osiedla VII Dwór =======

 
Wyciąg V sesji
w sprawie podjęcia

Uchwały nr V/07/11
 
Rady Osiedla VII Dwór
 
z dnia 30.09.2011 roku
 
 
 
 
 
Na podstawie § 14 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIX/1489/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 roku w sprawie określenia organizacji, zasad finansowania oraz zakresu działania jednostek pomocniczych Miasta Gdańska.
 
 
 
 
 
 
 
Rada Osiedla VII Dwór uchwala się, co następuje
 
§ 1
 
Stwierdza się, że Rada Osiedla VII Dwór powołuje Komisję rewizyjną do kontroli działalności statutowej Zarządu Osiedla VII Dwór kadencji 2011 – 2014.
 
 
 
§ 2
 
W skład Komisji rewizyjnej zostali wybrali:
 
 
 
1)      Radny Andrzej Klebba
 
 
 
2)      Radny Halina Niedźwiedzka
 
 
 
3)      Radny Marzena Sandach
 
  
 
§ 3
 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
=======Zarząd Osiedla VII Dwór ========
 

 
Uchwała nr VI / 08 / 11
 
Rady Osiedla VII Dwór
 
z dnia 21.11.11 roku
 
 
w sprawie pełnienia dyżurów przez Radnych Osiedla VII Dwór dla mieszkańców w każdą środę tygodnia w godzinach 17:00 - 19:00  w siedzibie przy ul. Abrahama 15 A

 
Zarządzeniem Nr 1784/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2011r. unieważnia Uchwałę Nr VI/08/11 Rady Osiedla z dnia 21.11.2011r.

Niewaznienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Prezydent Miasta Gdańska

z up.  Danuta Janczarek
Sekretarz Miasta Gdańska


 

--------- Zarzad Osiedla VII Dwór --------