Uchwały kadencji 2015-2019

I   Sesja inauguracyjna

Uchwała Nr I / 1 / 15.
Rady Dzielnicy VII Dwór VII
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad wyborem Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz członków Zarządu Dzielnicy VII Dwór kadencji 2015-2019.

Na podstawie §16 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późń. zm.)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego
i Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór oraz Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Członków Zarządu Dzielnicy VII Dwór kadencji 2015-2019
w składzie:

 1. Radny Sławomir Jabłoński

 2. Radny Tomasz Gaffke

 3. Radna Lena Leszkiewicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodnicząca obrad
Radna Miasta Gdańska
Małgorzata Chmiel

 

------  ***  ------

Uchwała Nr I / 2 / 15
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że Przewodniczącym Rady Dzielnicy VII Dwór w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów Za - 10, Przeciw - 4, wybrana została Pani Barbara Kaczmarek .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         Przewodnicząca obrad
Radna Miasta Gdańska
Małgorzata Chmiel

 

------  ***  ------

Uchwała Nr I / 3 / 15
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że Zastępcą Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów Za - 12, Przeciw - 2, wybrana została Pani Elżbieta Kwiatkowska

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

------  ***  ------

Uchwała Nr I / 4 / 15
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie §22 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że Przewodniczącym Zarządu Dzielnicy VII Dwór w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów Za - 11,  Przeciw - 3, wybrany został Pan Kazimierz Stencel

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

------  ***  ------

Uchwała Nr I / 5 / 15
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie §25 ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że Zastępcą Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów Za - 12 i bez dokonania wyboru 2, wybrany został w Pan Tomasz Zajkowski

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

------  ***  ------

Uchwała Nr I / 6 / 15
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie poszerzenia składu Zarządu Dzielnicy VII Dwór.

Na podstawie §21 ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że na wniosek Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy VII Dwór poszerza się skład Zarządu o jednego członka Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

------  ***  ------

Uchwała Nr I / 7 / 15
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 15 lipca 2015 roku

w sprawie wyboru członka Zarządu Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie §25 ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm.)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że członkiem Zarządu Dzielnicy VII Dwór w głosowaniu tajnym stosunkiem głosów Za - 13 i bez dokonania wyboru 2,  wybrany został Pan Krzysztof Perzyński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

------  ***  ------

II Sesja - nie podejmowano uchwał.

------  ***  ------

III Sesja

Uchwała Nr III/9/2015

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 5 sierpnia 2014 roku


w sprawie małego placu zabaw w terenie leśnym (działka 405/4 obręb 29).

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 i 15 Statutu jednostki pomocniczej – Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. z późn. zmianami) w związku z Zarządzeniem Nr 1004/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków otwartego konkursu ofert na realizację zadania Miasta Gdańska w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2015”, w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i rehabilitacji oraz integracji społecznej wśród dzieci lub młodzieży, wspieranie rozwoju lokalnego pt: „Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska”

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Wobec inicjatywy dotyczącej utworzenia małego placu zabaw w formie siłowni plenerowej (zewnętrznej) na fragmencie działki nr 405/4 obręb 29 w Gdańsku oznaczonym kolorem żółtym w załączniku graficznym do niniejszej uchwały pozytywnie opiniujemy lokalizację i celowość budowy na przedmiotowym terenie placu zabaw w ramach konkursu na „Utworzenie małego placu zabaw na terenie Miasta Gdańska”.

§ 2

Jednocześnie deklarujemy współpracę z Stowarzyszeniem „FORUM RAD DZIELNIC”, dla realizacji zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór

------  ***  ------

IV Sesja

UCHWAŁA NR IV/10/15


Rady Dzielnicy VII Dwór


z dnia 25 sierpnia 2015r.w sprawie podziału środków finansowych przekazanych z budżetu Miasta Gdańska na rok 2015r. na działalność statutową Dzielnicy VII Dwór.


Na podstawie § 15 ust.1 pkt 21), stosownie do treści § 34 ust.1 pkt 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30. 05.2014r. , poz.2022 z póź. zm.) w zw. z Uchwałą NR LVI/1317/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2014r.w sprawie wyodrębnienia na rok 2015 środków finansowych na działalność statutową jednostek pomocniczych ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 28 sierpnia 2014 poz…Nie znam numeru wpisu

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

1. Ustala się po konsultacjach z mieszkańcami, podział środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy

VII Dwór w roku 2015r w kwocie 17.955 złotych na następujące przedsięwzięcia:

 1. Dofinansowanie posiłków dla uczniów Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 26 ul. VII Dwór 6. - kwota 2000 zł.

 2. Zorganizowanie paczek świątecznych w 2015 roku – kwota 2000 zł.

 3. Sfinansowanie pomocy dydaktycznych dla uczniów z Zespołu Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych nr 26 ul. VII Dwór 6. - kwota 1500 zł.

 4. Organizacja wieczerzy wigilijnej w 2015 roku - kwota 1000 zł.

 5. Sfinansowanie 10 sterylizacji wolno żyjących kotek na kwotę 1200 zł.

 6. Organizacja wyjazdu rekreacyjnego dla mieszkańców autokarem - kwota 1300 zł.

 7. Zakup ogrodzenia dla kocich dwóch stołówek w pobliżu nasypu PKM – kwota 1000 zł.

 8. Zakup czarnego słonecznika i karmy na zimę dla dziko bytujących i zimujących ptaków leśnych – kwota 500 zł.

 9. Utworzenie kroniki dzielnicy VII Dwór począwszy od 1959 roku – kwota 500 zł.

 10. Organizacja festynu Dzielnicowego - kwota 3205 zł.

 11. Organizacja spotkań z ludźmi Nauki, Kultury, Sztuki, Sportu w 2015 r – kwota1000 zł.

2. Pozostaje rezerwa w kwocie 2750 złotych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy VII Dwór.

 § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

------  ***  ------

 

UCHWAŁA NR IV/11/15


Rady Dzielnicy VII Dwórz dnia 25 sierpnia 2015r.

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Dzielnicy VII Dwór w Gdańsku

Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30. 05.2014r. poz. 2022 z póź. zm.) .

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu Dzielnicy VII Dwór - kadencji 2015-2019 w składzie;

Lena Leszkiewicz

Bartłomiej Milanowski

Danuta Trybułowska

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór

------  ***  ------


Sesja V

Uchwała Nr V/12/15
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 15 października 2015

 

o zmianie Uchwały Nr IV/10/15 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych

 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 21), Statutu Dzielnicy VII Dwór, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30. 05.2014r. , poz.2022 z póź. zm.)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

Do podjętej Uchwały Nr IV/10/15 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych wprowadza się następujące zmiany:

 1. Uchyla się treść § 1 ust.1. pkt 7) w części dotyczącej „ kwota – 1.000zł.”

Treść § 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie; „Zakup ogrodzenia dla kocich dwóch stołówek w pobliżu nasypu PKM – kwota 1.500 zł”.

 1. Uchyla się w całości § 1 ust.1. pkt 9 ) w brzmieniu;

           ,,Utworzenie kroniki dzielnicy VII Dwór począwszy od 1959 roku – kwota 500 zł.”

 1. Uchyla się w całości § 1 ust.1 pkt 11) w brzmieniu;

„Organizacja spotkań z ludźmi Nauki, Kultury, Sztuki, Sportu w 2015 r – kwota 1000 zł.

4.  Uchyla się dotychczasową treść § 1 ust.2 w brzmieniu; „Rezerwa w kwocie 2.750 zł.”

Treść § 1 ust.2 otrzymuje brzmienie; „Zakup i montaż trzech kamer, rejestratora przy ul. Abrahama 15A - kwota 3.750 zł”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy VII Dwór.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór 

 

------  ***  ------

Sesja VI - nie podejmowano uchwał.

------  ***  ------

Sesja VII - nie podejmowano uchwał.

------  ***  ------

Sesja VIII

UCHWAŁA NR VIII/13/2016
Rady Dzielnicy VI Dwór
z dnia 10 lutego 2016 roku

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2016 rok

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust.3 Statutu jednostki pomocniczej – Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późn. zmianami)

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy VII Dwór poddaje konsultacji społecznej przedsięwzięcia inicjatywne dla dzielnicy zgłoszone przez mieszkańców do budżetu Dzielnicy na rok 2016 rok.

§ 2

Głosowanie nad zgłoszonymi projektami do budżetu Rady na 2016 r., odbywa się formularzu z wykazem wszystkich zgłoszonych wniosków, dostępnym w wyznaczonych punktach na terenie dzielnicy; Administracja SM VII Dwór ul. Rodakowskiego 3A, Kiosk warzywny CYTRUS ul. Chełmońskiego oraz w siedzibie Rady Dzielnicy ul. Abrahama 15A i składać do skrzynek kontraktowych dla mieszkańców, umieszczonych przy gablotach ul. Michałowskiego, ul. Chełmońskiego i ul. Abrahama 15A, lub za pośrednictwem formularza „Kontakt” na stronie internetowej Rady Dzielnicy VII Dwór.

§ 3

Termin głosowanie nad przedłożonymi projektami inicjatyw społecznych upływa 20 lutego 2016 r.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Dzielnicy VII Dwór

------  ***  ------

IX Sesja - nie podejmowano uchwał.
 

------  ***  ------ 

Sesja X
 

Uchwała Nr X/14/ 16
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy na działalność statutową w roku 2016

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 19 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje

§ 1

Środki finansowe przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową Rady Dzielnicy w roku 2016 w kwocie 17 765,00 złotych przeznaczyć na;

1. Utrzymanie dzielnicowych monitoringów – kwota 750,00 zł.

2. Zorganizowanie wieczerzy wigilijnej w 2016 r. dla najuboższych rodzin i mieszkańców oraz osób samotnych z dzielnicy - kwota 2.000,00 zł.

3. Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka – kwota 5.000,00 zł.

4. Pomoc bytowa dla najuboższych rodzin naszej dzielnicy i zakup paczek świątecznych w 2016 roku – kwota 3.000,00 zł.

5. Dofinansowanie festynu parafialno-osiedlowego we wrześniu 2016 r. – kwota 1.500,00 zł.

6. Wyjazd rekreacyjny dla mieszkańców - kwota 1.200,00 zł.

7. Wycieczka mieszkańców w okresie letnim - kwota 1.910,00 zł.

8. Dofinansowanie zakupu regulowanych ławek i krzeseł dla Zespołu Kształcenia Podstawowego i   Gimnazjalnego nr 26 - kwota 2.000,00 zł.

9. Zakup upominków dla mieszkańców za najładniej ukwiecony balkon i najbardziej zadbany ogródek / skwer - kwota – 405,00 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy VII Dwór.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY DZIELNICY VII DWÓR

 

------  ***  ------

XI Sesja - nie podejmowano uchwał.

------  ***  ------

Sesja XII

Uchwała Nr XII/15/16
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 27 kwietnia 2016 roku

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2017

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 9 i ust. 2 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego, załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 2022 z dnia 30 maja 2014r.) z późniejszymi zmianami.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

Określa się priorytetowe zadania dla Dzielnicy VII Dwór z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na 2017 rok :

 1. Uporządkowanie terenu po wyburzeniu pomnika Janka Krasickiego przy ul. Chełmońskiego w obrębie geodezyjnym nr 29, działka nr 301/9 oraz naprawienie skarpy w celu przykrycia i zabezpieczenia korzeni drzew, zasiana trawy, przeniesienie dwóch ławek betonowych na pas zielony pod drzewa pomiędzy dwoma placami z miejscami postojowymi oraz rozebranie parkanu od strony ul. Chełmońskiego, wypoziomowanie terenu i wykonanie z kostki brukowej na powierzchni 237 m2 łącznie 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Wykonanie na skarpie schodów o dł. 2,0 i szer.1,5m, prowadzących do ustawionych pojemników selektywnej segregacji odpadów wtórnych. załącznik Nr 1.

 1. Poszerzenie ulicy Michałowskiego na odcinku od ul. P. Norblina do ul. VII Dwór (obręb nr 29, działka 291 i 283/3) i wykonanie nowej drogi wzdłuż nasypu PKM na odcinku od ul. VII Dwór do ul. Polanki (działka 323/2) w celu połączenia ul. Michałowskiego z ul. Polanki. (Wykonanie nowej drogi od ul. VII Dwór do ul. Polanki udrożni ruch drogowy na ul. Polanki, Chełmońskiego oraz w rejonie Gdańskiej Szkoły Floretu w godzinach szczytu i w dniach imprez sportowych na terenie GSF. Znacząco poprawi płynność ruchu na ul. Polanki z kierunku Wrzeszcza do Oliwa i rozładuje korki na skrzyżowaniu ulic Polanki z ul. Chełmońskiego oraz umożliwi bezpieczny dojazd dzieci jadących z Wrzeszcza, Moreny, Niedźwiednika, Zaspy do Zespołu Kształcenie Podstawowego i Gimnazjalnego o profilu sportowym przy Gdańskiej Szkole Floretu na ulicy VII Dwór). załącznik Nr 2.

 1. Remont nawierzchni całej ulicy Michałowskiego od ulicy VII Dwór do pętli przy budynku nr 47 i 50. (W dniu 17 maja 2012 roku Rady Osiedla VII Dwór podjęła Uchwałę Nr IX/15/12 z zapisem w § 1 pkt. 1 - „Naprawa nawierzchni całej ul. Michałowskiego”. Zadanie zostało zgłoszone do Bazy Projektów Inwestycyjnych i nie zostało zrealizowane). Naprawa nawierzchni całej ulicy umożliwi przedłużenie linii autobusowej 149 dla mieszkańców z najwyżej usytuowanych budynków w dzielnicy. załącznik Nr 3.

 1. Wykonanie instalacji odwadniającej na całej ulicy Paneckiego i wymiana nawierzchni jezdni i chodników na całej szerokości i długości 316 mb z wydzieleniem strefy dla pieszych po jednej stronie ulicy przy zachowaniu dotychczasowego ruchu jednokierunkowego. (W dniu 17 maja 2012 roku Rady Osiedla VII Dwór podjęła Uchwałę Nr IX/13/12 z zapisem w § 1 pkt. 1 - „Naprawa nawierzchni ul. Paneckiego wraz z wykonaniem odwodnienia”. Zadanie zostało zgłoszone do Bazy Projektów Inwestycyjnych i nie zostało zrealizowane). Obecnie mieszkańcy z ulic Paneckiego, Bellinga, Krasnoludków i Kurzyńskiego po opadach deszczu brodzą w kałużach i są ustawicznie wystawieni na ochlapanie przez przejeżdżające samochody. załącznik Nr 4.

 1. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Abrahama na odcinku od ul. Polanki do parkingu pod lasem, o długości 669 mb oraz dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych (obręb nr 12, działka nr 531/2, nr 587 i działka nr 590). załącznik Nr 5

 1. Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Piotra Norblina (obręb nr 29, działka nr 207) - prawa strona, na odcinku od ul. Abrahama do wjazdu na teren posesji nr 25 o długości 142 mb. – oraz wymiana nawierzchni chodnika - lewa strona na odcinku od ul. Abrahama do posesji Norblina nr 28 (Apteka) i na przedłużeniu ułożenie nowego chodnika na odcinku od Apteki do transformatorowni z jednoczesnym dostosowaniem obu chodników do potrzeb osób niepełnosprawnych. (Ulica Piotra Norblina dla mieszkańców jest jedną z trzech głównych dróg prowadzących z Osiedla do kościoła). załącznik Nr 6.

 1. Wykonanie jednego chodnika z kostki brukowej na ul. Gryglewskiego na odcinku od ul. Siemiradzkiego do ul. Chełmońskiego. (Ulica Gryglewskiego jest drogą gminną i służy mieszkańcom dzielnicy m.in. jako dojście do tramwaju i PKM Strzyża. Miejscami ulica nie posiada w ogóle chodnika a po opadach deszczu zamienia się w rzeczkę). załącznik Nr 7.

 1. Wykonanie nowej drogi z kostki brukowej o długości 110 mb i szer. 8 m. z wydzielonym pasem na miejsca postojowe przed strefą buforową Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (obręb nr 12, działka nr 583 i 584/1). Nowo wybudowany odcinek ulicy Doroszewskiego umożliwi wjazd i wyjazd mieszkańcom od ul. Abrahama Wykonanie nowych miejsc postojowy dodatkowo poprawi bezpieczeństwo na tym obszarze, zaś miejsca te będą służyły mieszkańcom Dzielnicy VII Dwór, tudzież osobom przyjezdnym.. załącznik Nr 8.

 1. Wykonanie 12 nowych miejsc postojowych z kostki brukowej wzdłuż ul. Abrahama na wysokości kortów tenisowych (obr. nr 12, działka nr 584/2). Od kilkudziesięciu lat działka jest nie wykorzystana, zaniedbana, nie strzyżona trawa i systematycznie zaśmiecana i straszy swoim widokiem. Wykonanie nowych miejsc postojowych powiększy liczbę miejsc i poprawi bezpieczeństwo w strefie zamieszkania). załącznik Nr 9.

 1. Naprawa schodów usytuowanych w strefie buforowej wejść do TPK przy ul. P. Norblina róg ul. Orłowskiego (obr. nr 29, działka nr 274 i 272/1) i wykonanie po pośrodku poręczy na całej ich długości. Wskazane jest wykonanie obok schodów podjazdu i zjazdu dla matek z wózkami dziecięcymi. (Wymienione schody prowadzą z osiedla przez strefę buforową do TPK i na plac z urządzeniami do ćwiczeń i rehabilitacji na wolnym powietrzu zamontowanych na działce nr 405/4 w obrębie nr 29. Z istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że wymienione schody są umieszczone w projekcie MPZP i nie wymagają naniesienia zmian). załącznik Nr 10.

§ 2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwó

------  ***  ------

XIII Sesja - nie podejmowano uchwał.

------  ***  ------ 

Sesja XIV

Uchwała nr XV /16 / 16

Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 13 czerwca 2016r
 

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór rejon ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku.

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 14 w zw. z § 4 ust.1 pkt 3) i 5) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

Po konsultacjach z mieszkańcami i analizie całokształtu sprawy należy uznać, że zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje nieodwracalne ujemne skutki dla środowiska co należy rozumieć, że doprowadzi do całkowitej zagłady bytujących tam, prawnie chronionych, gatunków: ropuchy szarej , jeża wschodniego i nietoperzy jak również znacznie pogorszy jakość życia mieszkańców.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest uzasadnienie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
 

UZASADNIENIE

Mieszkańcy naszej Dzielnicy zwrócili się do Rady Dzielnicy z prośbą o pomoc i wsparcie w staraniach o uniemożliwienie wprowadzenia zmian do planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego.

Radni po szczegółowym rozpoznaniu zagadnienia ustalili co następuje;

Na mocy uchwały Nr XIV/375/15 RMG z dnia 24.09.2015r. o przystąpieniu do sporządzenia planu, dla rejonu ulic P. Norblina i A. Orłowskiego został opracowany plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.   
Projekt niniejszego planu został wyłożony do publicznego wglądu. Po zapoznaniu się z proponowanymi rozwiązaniami należy stwierdzić, iż ustalenia w nim zawarte nie uwzględniają podstawowego zagadnienia jakim jest fakt bytowania w tym rejonie prawnie chronionych gatunków : ropuchy szarej, jeża wschodniego i nietoperzy oraz zainwentaryzowania tego siedliska jako gatunku chronionego w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Ropucha szara zimuje na skarpie, określonej w planie jako „teren zieleni nieurządzonej”, pozostałą część roku przebywa nad stawkiem w którym składa skrzek. Stawek znajduje się poniżej skarpy, przy ul. Piotra Michałowskiego.
Mieszkańcy naszej dzielnicy każdego roku, w okresie migracji ropuchy szarej ( wiosną do stawku i jesienią na zimowisko na skarpę), przenoszą przez ulicę Michałowskiego dziesiątki ropuch , chroniąc je przed rozjechaniem. Działalność ta została doceniona przez Miasto Gdańsk, które dofinansowało zakup specjalistycznego sprzętu.
Innym zagadnieniem , jest problemem, braku ekspertyzy co do stabilności skarpy , która w obowiązującym planie jest elementem krawędzi lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Rejon ten nie jest przeznaczony pod zabudowę. Ponadto teren u podnóża skarpy na którym posadowiono budynki mieszkalne Spółdzielni Mieszkaniowej VII Dwór posiada liczne wody podskórne i cieki wodne. Niestabilny grunt ma wpływa na pękanie ścian szczytowych budynków, zbudowanych z bardzo kruchego pianobetonu.

Jakakolwiek zmiana w tym rejonie doprowadzi do całkowitej zagłady bytujących tam, prawnie chronionych, gatunków jak również zagrozi stateczności krawędzi lasu i skarpy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

 
------  ***  ------ 

Uchwała nr XIV / 17 /16

Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 13 czerwca 2016r

 

w sprawie remontu ulicy dr Władysława Paneckiego

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 14) w zw. z § 4 ust.1 pkt 3) i 6) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwała


nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz.Urz. Woj.


Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.


 

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców istnieje pilna potrzeba wykonania remontu ulicy Władysława 

Paneckiego z jednoczesnym doprowadzeniem kanalizacji deszczowej.

§ 2

Integralną częścią niniejszej uchwały jest uzasadnienie wraz z fotografiami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca

Rady Dzielnicy VII Dwór

 

UZASADNIENIE

Rada Dzielnicy VII Dwór w imieniu mieszkańców oraz w trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo, wnioskuje o pilny remont ulicy Władysława Paneckiego z jednoczesnym doprowadzeniem kanalizacji deszczowej.

Stan techniczny ulicy Paneckiego od wielu lat stanowił zagrożenie dla zdrowia przechodniów jak również dla kierowców i ich pojazdów.

Obecny stan techniczny ulicy jest katastrofalny, bowiem płyty chodnikowe jak i płyty YOMB są zwietrzałe nie przylegają do podłoża co powoduje ich chybotliwość. Krawężniki są w stanie szczątkowym i nie są zabezpieczeniem dla przechodniów. Przemieszczanie się przechodniów po tej ulicy stanowi stałe zagrożenie dla ich bezpieczeństwa. Zagrożenie to zwiększa się w odniesieniu do osób starszych, niepełnosprawnych i matek z dziećmi.

Dodatkowo, po robotach ziemnych przeprowadzonych na tej ulicy w 2015r na rzecz Saur-Neptun, doszło do sytuacji, w której po każdych opadach deszczu cała ulica stanowi jedną wielką kałużę w której muszą brodzić przechodnie i przejeżdżać samochody.

Aktualny stan techniczny ulicy obrazują załączone na 5 kartach fotografie ulicy.

Rada Dzielnicy podnosi, iż wygląd ulicy W. Paneckiego nie jest dobrą wizytówką dla Naszego Miasta Gdańska ponieważ sąsiaduje z Meczetem i kampusem Uniwersytetu Gdańskiego . Sąsiedztwo to powoduje, że w piątek każdego tygodnia do Meczetu przybywają Muzułmanie z różnych krajów , natomiast w okresie wakacji w akademikach kampusu mieszkają liczne grupy zagranicznych turystów, które aby skorzystać z komunikacji miejskiej , muszą przejść ulicę W. Paneckiego.  

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór
 

 

 Sesja XV

Projekt uchwały nr XV/18/16 był czytany na XV sesji do którego Radni wnieśli poprawki (zaznaczone na czerwono) a następnie został poddany pod głosowanie przez 9-ciu obecnych Radnych. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Uchwała nr XV/18 /16
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 18 sierpnia 2016r
 

w sprawie zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 14 w zw. z § 4 ust.1 pkt 3) i 5) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje :

§ 1

Po szczegółowej analizie otrzymanej dokumentacji nt. załączonego zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz konsultacjach z mieszkańcami, Rada Dzielnicy podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uchwale nr XIV/16/16 z dnia 13 czerwca 2016r. o poniższej treści;

„ zmiana planu zagospodarowania przestrzennego spowoduje nieodwracalne ujemne skutki dla środowiska co należy rozumieć, że doprowadzi do całkowitej zagłady bytujących tam, prawnie chronionych, gatunków: ropuchy szarej , jeża wschodniego i nietoperzy jak również znacznie pogorszy jakość życia mieszkańców”.


Jednocześnie poszerza krąg zagrożonych w tym środowisku, prawnie chronionych gatunków płazów o żabę trawną i traszkę zwyczajną, ropuchę pasiastą oraz będące pod ochroną owady w tym trzmieli.

 

§ 2

Realizacja zmienionego projektu miejscowego planu określonego w § 1 będzie sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa zapisanymi w licznych ustawach.

§ 3
 

Pismo mieszkańców VII Dwór.

 

§ 4
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Barbara Kaczmarek

 

Proszę zwrócić uwagę na dwie uchwały o różnej treści ale o tym samym numerze i z tego samego dnia, z tym wyjątkiem, że uchwała zamieszczona powyżej została podjęta przez Radnych zgodnie ze Statutem, a uchwała zamieszczona poniżej, której Radni nie widzieli na oczy, została  dostarczona przez Przewodniczącą Rady Dzielnicy do Rady Miasta Gdańska, twierdząc, że nic się stało i postąpiła zgodnie z prawem. Tą uchwałę Pan Prezydenta Miasta Gdańska unieważnił.

------  ***  ------ 
 

Uchwała nr XV / 18 /16
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 18 sierpnia 2016r
 

w sprawie: Zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 14 w zw. z § 4 ust.1 pkt 3) i 5) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:          

§ 1

Po szczegółowej analizie dokumentacji dot. Zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz konsultacjach z mieszkańcami, Rada Dzielnicy podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uchwale nr XIV/16/16 z dnia 13 czerwca 2016r. oraz w całości popiera stanowisko mieszkańców przedstawione w § 2.

` § 2  

Mieszkańcy Dzielnicy VII Dwór wyrażają sprzeciw wobec zmiany planu zagospodarowania nr 0262 dla działki 278. Zdaniem zarówno mieszkańców jak i specjalistów ochrony środowiska, realizacja planowanej inwestycji, spowoduje nieodwracalne szkody w Dzielnicy, a w szczególności w części zasiedlonej przez chronione gatunki zwierząt na obszarze ich bytowania, zimowania i migracji.
Jakakolwiek ingerencja w ukształtowany przez wiele dziesięcioleci specyficzny i unikalny ekosystem obszaru, na którym współistnieją tereny zabudowy mieszkalnej (wraz z usługową i użyteczności publicznej), zieleni, rekreacyjne oraz strefa przejściowa pomiędzy obszarem zurbanizowanym a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym (TPK), na którą składają się między innymi ogrody, działki, zieleń (częściowo) nieurządzona, łąki i zagajniki zniszczy ten ekosystem nieodwracalnie.
Obszar ten, którego w części dotyczy plan zagospodarowania wraz z działką nr 278, charakteryzuje się zrównoważoną koegzystencją zamieszkujących lub przebywających osób oraz flory i fauny. Jest unikatowym, zróżnicowanym ekosystemem, pełniącym dodatkowo funkcję zabezpieczającą przed zalaniem wodą – opady deszczowe wsiąkają w ziemię. Niedawna powódź pokazała jasno jakie są konsekwencje niszczenia zróżnicowanej flory. Mieszkańcy doceniają te szczególne walory naturalne Dzielnicy zlokalizowane na skraju TPK w otoczeniu wzgórz i dolin morenowych.
Mieszkańcy Dzielnicy, świadomi walorów ekosystemu w którym żyją, a także aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie są zdumieni otrzymaną „ Prognozą oddziaływania na środowisko(…)”, która winna stanowić ważny, podstawowy dokument do należytego opracowania zmiany planu zagospodarowania działki nr 278 u zbiegu ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego. Otrzymana Prognoza wbrew nazwie w istocie nie posiada walorów prognozy, bowiem w żaden sposób nie wskazuje rzeczywistych skutków wprowadzonych zmian w środowisku. Natomiast cechuje się licznymi brakami, niedomówieniami i pominięciami przy jednoczesnym zamieszczeniu spraw zupełnie nie związanych z tym zagadnieniem.
Mieszkańcy wskazują następujące uchybienia Prognozy

1. Proga nie uwzględnia rzeczywistego stanu środowiska przyrodniczego, którego dotyczy , a o którym informacje przekazali mieszkańcy na etapie konsultacji społecznej w trakcie trwania procedury legislacyjnej zmian do planu, informacji „.. zwracamy uwagę że na terenie objętym planem znajdują się zimowiska znacznej części populacji jednego z gatunków i wszelkie działania podjęte na tym terenie związane z zabudową doprowadzą do bezpowrotnego ich zniszczenia bez możliwości podjęcia jakichkolwiek działań kompensacyjnych bądź minimalizujących…”

Prognoza wskazuje jedynie na istnienie szlaku migracyjnego płazów, pomijając inne ważne cechy siedliska: jak; całoroczne bytowanie, dojrzewanie osobników młodych, zimowanie i żerowanie płazów na analizowanym obszarze. Autorzy słusznie jednak zauważają, że „…Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu siedliska leśnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zaniechaniu uprawy ogrodów działkowych teren ten posiada korzystne warunki dla bytowania, żerowania i migracji zwierząt. Obszar projektu planu to miejsce wiosennej i jesiennej migracji płazów z rejonu lasów TPK do stawu na terenie ogródków działkowych przy ul. Michałowskiego…”. Stwierdzenie to w części jest błędne, ponieważ uprawa ogródków została zaniechana tylko w części wschodniej działki. Natomiast mało intensywna uprawa ogrodowa w części zachodniej w istocie sprzyja bytowaniu i żerowaniu zwierząt.
2. W Prognozie przytoczono zapis; ” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wszystkie krajowe gatunki płazów objęte są ochroną i wymagają ochrony czynnej. Najważniejsze obostrzenia związane z ochroną płazów to: zakaz ich zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania i przetrzymywania, zakaz niszczenia ich jaj (skrzeku), postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk i ostoi (także zimowisk), umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca…”.
Natomiast pominięto pełne brzmienie ppkt. 7 , zabrania się… 7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,... co sugeruje umyślne ukrycie istotnych zakazów prawnych dotyczących ekosystemu.
3. Nieprawdziwe jest twierdzenie zawarte w Prognozie, że „…Realizacja zapisów projektu planu skutkować będzie przekształceniem szaty roślinnej, a proces budowy obiektów kubaturowych i dróg wiązał się będzie z częściową wycinką drzew i krzewów oraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń roślinności…”. bowiem w rzeczywistości, realizacja inwestycji nie będzie skutkować przekształceniem szaty roślinnej, a jej zniszczeniem i introdukcją innej roślinności, poprzez wybudowanie na tym obszarze obiektów kubaturowych i dróg oraz obiektów małej architektury. 
 
4. Oderwane od rzeczywistości i naiwne jest zastrzeżenie warunku, który dopuszcza przeprowadzenie inwestycji : „..Prace budowlane muszą odbywać się w sposób nie wpływający negatywnie na gatunki chronione…”., Powyższy zapis warunkujący proces inwestycyjny jest absolutnie niemożliwy do spełnienia. Roboty związane z uzbrojeniem terenu, jego przygotowaniem pod budowę, a także ruch ciężkich pojazdów i maszyn budowlanych, dokonają trwałego zniszczenia siedlisk, obszaru wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania bardzo licznej populacji kilkunastu gatunków płazów chronionych bytujących na tym obszarze.

Doświadczenie życiowe i nawet pobieżna świadomość w zakresie prowadzenia robót budowlanych wskazuje, że nie istnieją żadne sposoby realizacji inwestycji, które nie spowodowałyby zniszczenia roślinności i siedlisk na terenie prowadzonej inwestycji.
 5. Dowodem na zupełną nieznajomość biologii płazów jest zapis Prognozy : „…Celem zminimalizowania potencjalnych szkód w środowisku roboty ziemne w obszarze projektu planu zaleca się prowadzić poza sezonem migracji płazów…”. Skarpa, która jest przedmiotem zmiany planu jest nie tylko terenem migracji płazów ale również miejscem , gdzie płazy te żyją, tj. zimują, żerują i dojrzewają płciowo poza momentem kiedy migrują do stawu w celu złożenia skrzeku . Po złożeniu skrzeku wracają na skarpę aby ponownie zakopać się w ziemi. Większość populacji zamieszkuje skarpę, a migracja w celu złożenia skrzeku jest tylko jednym z elementów egzystencji płazów, niedojrzałe osobniki nie opuszczają skarpy przez 3-4 lata.
6. Mieszkańcy akceptują wyrażone w Prognozie stanowisko o możliwości " rozszerzenia na cały obszar projektu planu…OSTAB-u”. Zdaniem mieszkańców teren ten spełnia założenia przewidziane dla terenów mieszczących się w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie, ponieważ OSTAB to ciągła struktura przestrzenna wiążąca najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniających ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi
OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej.
 Pragniemy wyraźnie podkreślić, że dla terenów włączonych do OSTAB określono w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego specjalne zasady zagospodarowania, z których każda, wyklucza możliwość włączenia analizowanego terenu do zakładanych zmian, a w szczególności;

 • wykluczenie możliwości lokalizowania w obrębie systemu funkcji o silnym oddziaływaniu na środowisko (przemysł, intensywna zabudowa mieszkaniowa, wysokowydajne rolnictwo),
 • podtrzymywanie obecnego użytkowania terenów, zgodnie z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak np. zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy, wody otwarte, ogrody działkowe, tereny usług, nauki, oświaty, kultury, zdrowia, rekreacji z dużą ilością zieleni, zwłaszcza wysokiej (minimum 50% powierzchni działki zajęte przez tereny aktywne biologicznie), tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (tereny aktywne biologicznie na co najmniej 70% powierzchni działki)

 • w przypadkach, kiedy wyżej wskazane udziały terenów aktywnych biologicznie na włączonych do systemu terenach już zainwestowanych są mniejsze, dążenie do ich powiększenia przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych, przeznaczanie niezagospodarowanych terenów w obrębie systemu przede wszystkim na wyżej wymienione funkcje (preferowana urządzona zieleń publiczna i tereny rekreacyjne), przywracanie naturalnego stanu strukturom przyrodniczym i eliminowanie barier antropogenicznych, zachowanie dużych udziałów powierzchni aktywnych biologicznie oraz odpowiednie kształtowanie układów zabudowy na terenach zainwestowania (usługi, mieszkalnictwo) ograniczanie przerywania ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej oraz minimalizowanie nieuchronnych kolizji (np. przez prowadzenie dróg po estakadach, stosowanie odpowiednio dużych przepustów itp.

 • Realizacja zmienionego planu zagospodarowania, spowoduje utratę wszelkich zakładanych wartości, które powinien posiadać OSTAB; spowoduje powstanie bariery ekologicznej uniemożliwiającej funkcjonowanie jednego z najbogatszych stanowisk płazich w mieście, co jest sprzeczne z przyjętymi założeniami systemu
 
7. W Prognozie zacytowano ustalenia z realizacji projektu czynnej ochrony płazów przed kolizjami z samochodami, który był realizowany na analizowanym obszarze. Autorzy Prognozy, powołując się na rezultaty tego projektu, słusznie twierdzą, że przyczyną śmiertelności płazów jest ruch samochodowy na ciągach komunikacyjnych nie zaś zabudowa mieszkaniowa. W żaden sposób nie analizują jednak, w jakim stopniu rozbudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w obrębie planu wpłynie na miejscową populację płazów. Brak takiej analizy stanowi istotne uchybienie Prognozy.
8. Prognozie słusznie ujęto, że płazy migrując do stanowiska rozrodczego omijają tereny zabudowane zlokalizowane wzdłuż ulicy Orłowskiego. Sytuacja taka spowodowana jest powstaniem barier architektonicznych uniemożliwiających swobodną migrację płazów. Obecnie blisko 80% płazów migruje jedynym wolnym od zabudowy fragmentem – przewidzianym w obrębie tegoż planu do zabudowy, w tym do budowy kolejnych ciągów komunikacyjnych, które obecnie (co dostrzegają autorzy Prognozy) już stanowią poważne obciążenie siedliska. Prognoza w żadnym elemencie nie wyjaśnia w jakim stopniu planowana zabudowa wpłynie na pogorszenie parametrów siedliska gatunków chronionych.
9. Autorzy Prognozy kalkulują, że …pozostawienie dużej powierzchni biologicznie czynnej oraz odpowiednie zagospodarowanie działek budowlanych umożliwi migrację i bytowanie płazów w tym rejonie…”, Jednakże, nigdzie nie znajdujemy konkretnych zapisów, jak to odpowiednie zagospodarowanie działek budowlanych ma wyglądać i jakie działania minimalizujące, bądź rozwiązania architektoniczne, mają, pomimo zabudowy, umożliwić bytowanie i migrację płazów w rejonie.
Należy podkreślić, że Prognoza w całości pomija fakt, że teren objęty planowaną zmianą zagospodarowania jest również siedliskiem chronionych gatunków owadów (jak: trzmieli , biegaczy), które w znakomity sposób wykorzystują różnorodność roślinną do pobierania pożytków i zapylania. Autorom nie powinny być obce doniesienia ostatnich lat o negatywnym wpływie kurczenia się obszarów łąk na ich populację.
10. Dodatkowo zwracamy uwagę że zabieg zabezpieczenia „…dużej powierzchni biologicznie czynnej…” nie jest elementem, który jakkolwiek zabezpieczy i umożliwi bytowanie płazów w rejonie. Tak jak zauważyli autorzy opracowania (w bezpośrednim sąsiedztwie działki istnieje zabudowa jednorodzinna), która w granicach zabudowy w 60-70% pokryta jest zielenią biologicznie czynną, co jednak w żaden sposób nie powoduje, że obszar ten jest zasiedlony przez płazy, a wręcz przeciwnie – co również zauważają autorzy – płazy posesje te omijają
Istotnym przykładem dewastacji środowiska przyrodniczego jest budowa linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która przecięła szlak migracyjny płazów i zniszczyła miejsca zimowania. Po wybudowaniu i pokryciu roślinnością około 80% powierzchni nasypu, płazy nie zasiedliły obszaru, jak również od 3 lat nie obserwuje się migrujących z tamtego kierunku płazów, pomimo zachowania powierzchni biologicznie czynnej. Ten przykład powinien wskazać oczywiste, jednak pominięte w Prognozie, skutki nadmiernego przekształcenia obszarów siedlisk zwierząt.
11. Gołosłowny w Prognozie jest zapis jest zapis wskazujący, że „…wprowadzono do wszystkich kart terenów informacje o występowaniu trasy migracyjnej płazów oraz zalecenia odnośnie sposobu zagospodarowania działek budowlanych w związku z trasą migracyjną…”, bowiem w żadnym miejscu Prognozy nie znajdujemy zaleceń odnośnie sposobów zagospodarowania działek budowlanych uwzględniających bytowanie i migrację płazów.Dodatkowo zwracamy uwagę, że takie zalecenia w żaden sposób nie gwarantują ich wprowadzenia i przestrzegania przez kolejnych właścicieli działek, a tym samym utrzymania środowiska przyrodniczego, które jest siedliskiem tysięcy osobników gatunków chronionych.
12.W Prognozie wskazano, że „…Celem minimalizacji strat środowiska przyrodniczego w ramach rekompensaty wprowadzono następujące zapisy:
 • wprowadzono zieleń krajobrazowo-ekologiczną we wschodniej części projektu planu (teren 003–Z64);

 • utrzymano minimum 70 % powierzchni biologicznie czynnej na terenie mieszkaniowym;

 • ustalono min. 50 % powierzchni biologicznie czynnej w terenie ciągu pieszego 006-KX;

 • ograniczono intensywność zabudowy dla działek budowlanych;

 • wprowadzono do wszystkich kart terenów informacje o występowaniu trasy migracyjnej płazów oraz zalecenia odnośnie sposobu zagospodarowania działek budowlanych w związku z trasą migracyjną.

 • rozszerzono Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie na cały obszar projektu planu (osnowa przyrodnicza miasta);

zalecono w terenach komunikacji 004-KD80 i 005-KDW przeznaczenie na zieleń wszystkich powierzchni nie przeznaczonych dla ruchu…”

W ocenie mieszkańców przytoczone wyżej postulaty są czystą utopią nie mającą żadnego odniesienia do rzeczywistości, zatem stanowią kolejną próbę ukrycia lub rozmycia problematyki ochrony środowiska i pominięcie przepisów prawnych.Podnosimy, że zagadnienie rekompensaty - biorąc pod uwagę ogólnodostępne źródła wiedzy, należy rozumieć jako wyrównanie strat, szkód, wszelkich braków spowodowanych zmianami, natomiast rekompensatę przyrodniczą należy rozumieć jako "zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych".

W odniesieniu do świata żywego na naszym terenie nie istnieje żadna możliwość jakiejkolwiek rekompensaty przyrodniczej .

Mając na uwadze powyższe, mieszkańcy Dzielnicy VII Dwór z całym przekonaniem oświadczają, że wnioski płynące z Prognozy stoją w całkowitej sprzeczności ze stanem faktycznym terenu, którego dotyczą. Nadto w ocenie mieszkańców przedłożona Prognoza nie posiada waloru prognozy przewidzianej przez przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podsumowując, należy ocenić, że przedłożona Prognoza sporządzona z naruszeniem w/w ustaw nie może być podstawą do opracowania zmiany plany zagospodarowania .

Rozważając zaś skutki ewentualnej realizacji planu nr 0262, mieszkańcy oświadczają, że była by to całkowita zagłada bytujących na tym terenie chronionych gatunków zwierząt.

Obecnie teren ten jest siedliskiem populacji ponad 10 tysięcy prawnie chronionych płazów : ropucha szara, ropucha paskówka, żaba wodna, traszka, jeże oraz licznych owadów w tym : trzmieli, biegaczy i innych.

§ 3

Realizacja zmienionego projektu miejscowego planu określonego w § 1 będzie sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa zapisanymi w licznych ustawach

§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

  Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór
Barbara Kaczmarek

Przeczytaniu Zarządzenia Prezydenta Miasta chyba nikt się nie dziwi decyzji Prezydenta, bo to nie była uchwała tylko jakiś bełkot, który przynosi Radzie Dzielnicy VII Dwór hańbę i poniżenie.

------  ***  ------ 
 

Sesja XVI

Zarządzenie Nr 1460/16 Prezydenta Miasta Gdańska umieszczono w dniu 23 września 2016r 


 

Sesja XVII

Uchwała nr XVII /19 /16

Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 9 listopada 2016r

w sprawie: Zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 14 w zw. z § 4 ust.1 pkt 3) i 5) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 r., poz.2022) z późn. zm.

Rada Dzielnicy VII Dwór uchwala co następuje:

§ 1

Po szczegółowej analizie dokumentacji dot. Zmienionego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego w mieście Gdańsku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 30 września 2016r. oraz dyskusji publicznej odbytej w dniu 24 października 2016r. w Biurze Rozwoju Gdańska Rada Dzielnicy przedstawia aktualne stanowisko w niniejszej sprawie.

` § 2

 Potwierdzamy sprzeciw mieszkańców Dzielnicy VII Dwór wobec zmiany planu zagospodarowania nr 0262 dla działki 278. Zdaniem zarówno mieszkańców jak i specjalistów ochrony środowiska, realizacja planowanej inwestycji, spowoduje nieodwracalne szkody w Dzielnicy, a w szczególności w części zasiedlonej przez chronione gatunki zwierząt na obszarze ich bytowania, zimowania i migracji.

Jakakolwiek ingerencja w ukształtowany przez wiele dziesięcioleci specyficzny i unikalny ekosystem obszaru, na którym współistnieją tereny zabudowy mieszkalnej (wraz z usługową i użyteczności publicznej), zieleni, rekreacyjne oraz strefa przejściowa pomiędzy obszarem zurbanizowanym a Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym (TPK), na którą składają się między innymi ogrody, działki, zieleń (częściowo) nieurządzona, łąki i zagajniki zniszczy ten ekosystem nieodwracalnie.

Obszar ten, którego w części dotyczy plan zagospodarowania wraz z działką nr 278, charakteryzuje się zrównoważoną koegzystencją zamieszkujących lub przebywających osób oraz flory i fauny. Jest unikatowym, zróżnicowanym ekosystemem, pełniącym dodatkowo funkcję zabezpieczającą przed zalaniem wodą – opady deszczowe wsiąkają w ziemię. Niedawna powódź pokazała jasno jakie są konsekwencje niszczenia zróżnicowanej flory. Mieszkańcy doceniają te szczególne walory naturalne Dzielnicy zlokalizowane na skraju TPK w otoczeniu wzgórz i dolin morenowych.

Mieszkańcy Dzielnicy, świadomi walorów ekosystemu w którym żyją, a także aktualnych regulacji prawnych w tym zakresie są zdumieni otrzymaną „ Prognozą oddziaływania na środowisko(…)”, która winna stanowić ważny, podstawowy dokument do należytego opracowania zmiany planu zagospodarowania działki nr 278 u zbiegu ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego. Otrzymana Prognoza wbrew nazwie w istocie nie posiada walorów prognozy, bowiem w żaden sposób nie wskazuje rzeczywistych skutków wprowadzonych zmian w środowisku. Natomiast cechuje się licznymi brakami, niedomówieniami i pominięciami przy jednoczesnym zamieszczeniu spraw zupełnie nie związanych z tym zagadnieniem.

Wskazujemy następujące uchybienia Prognozy:

 1.Prognoza nie uwzględnia rzeczywistego stanu środowiska przyrodniczego, którego dotyczy , a o którym informacje przekazali mieszkańcy na etapie konsultacji społecznej w trakcie trwania procedury legislacyjnej zmian do planu, informacji „.. zwracamy uwagę że na terenie objętym planem znajdują się zimowiska znacznej części populacji jednego z gatunków i wszelkie działania podjęte na tym terenie związane z zabudową doprowadzą do bezpowrotnego ich zniszczenia bez możliwości podjęcia jakichkolwiek działań kompensacyjnych bądź minimalizujących…”

     Prognoza wskazuje jedynie na istnienie szlaku migracyjnego płazów, pomijając inne ważne cechy siedliska: jak; całoroczne bytowanie,dojrzewanie osobników młodych, zimowanie i żerowanie płazów na analizowanym obszarze.


 

Autorzy słusznie jednak zauważają, że „…Dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu siedliska leśnego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz zaniechaniu uprawy ogrodów działkowych teren ten posiada korzystne warunki dla bytowania, żerowania i migracji zwierząt. Obszar projektu planu to miejsce wiosennej i jesiennej migracji płazów z rejonu lasów TPK do stawu na terenie ogródków działkowych przy ul. Michałowskiego…”. Stwierdzenie to w części jest błędne, ponieważ uprawa ogródków została zaniechana tylko w części wschodniej działki. Natomiast mało intensywna uprawa ogrodowa w części zachodniej w istocie sprzyja bytowaniu i żerowaniu zwierząt.

2. W Prognozie przytoczono zapis; ” Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt wszystkie krajowe gatunki płazów objęte są ochroną i wymagają ochrony czynnej. Najważniejsze obostrzenia związane z ochroną płazów to: zakaz ich zabijania, okaleczania, chwytania, transportu, pozyskiwania i przetrzymywania, zakaz niszczenia ich jaj (skrzeku), postaci młodocianych i form rozwojowych, niszczenia ich siedlisk i ostoi (także zimowisk), umyślnego płoszenia i niepokojenia, przemieszczania ich z miejsc regularnego przebywania w inne miejsca…”.

Natomiast pominięto pełne brzmienie ppkt. 7 , zabrania się… 7) niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania,... co sugeruje umyślne ukrycie istotnych zakazów prawnych dotyczących ekosystemu.

3. Nieprawdziwe jest twierdzenie zawarte w Prognozie, że „…Realizacja zapisów projektu planu skutkować będzie przekształceniem szaty roślinnej, a proces budowy obiektów kubaturowych i dróg wiązał by się z częściową wycinką drzew i krzewów oraz z wprowadzeniem nowych nasadzeń roślinności…”. bowiem w rzeczywistości, realizacja inwestycji nie będzie skutkować przekształceniem szaty roślinnej, a jej zniszczeniem i introdukcją innej roślinności, poprzez wybudowanie na tym obszarze obiektów kubaturowych i dróg oraz obiektów małej architektury.

4. Oderwane od rzeczywistości i naiwne jest zastrzeżenie warunku, który dopuszcza przeprowadzenie inwestycji : „..Prace budowlane muszą odbywać się w sposób nie wpływający negatywnie na gatunki chronione…”., Powyższy zapis warunkujący proces inwestycyjny jest absolutnie niemożliwy do spełnienia. Roboty związane z uzbrojeniem terenu, jego przygotowaniem pod budowę, a także ruch ciężkich pojazdów i maszyn budowlanych, dokonają trwałego zniszczenia siedlisk, obszaru wychowu młodych, odpoczynku, migracji i żerowania bardzo licznej populacji kilkunastu gatunków płazów chronionych bytujących na tym obszarze.

Doświadczenie życiowe i nawet pobieżna świadomość w zakresie prowadzenia robót budowlanych wskazuje, że nie istnieją żadne sposoby realizacji inwestycji, które nie spowodowałyby zniszczenia roślinności i siedlisk na terenie prowadzonej inwestycji.

 5. Dowodem na zupełną nieznajomość biologii płazów jest zapis Prognozy : „…Celem zminimalizowania potencjalnych szkód w środowisku roboty ziemne w obszarze projektu planu zaleca się prowadzić poza sezonem migracji płazów…”,

 Skarpa, która jest przedmiotem zmiany planu jest nie tylko terenem migracji płazów ale również miejscem , gdzie płazy te żyją, tj. zimują, żerują i dojrzewają płciowo poza momentem kiedy migrują do stawu w celu złożenia skrzeku . Po złożeniu skrzeku wracają na skarpę aby ponownie zakopać się w ziemi. Większość populacji zamieszkuje skarpę, a migracja w celu złożenia skrzeku jest tylko jednym z elementów egzystencji płazów, niedojrzałe osobniki nie opuszczają skarpy przez 3-4 lata.

 6. Akceptujemy wyrażone w Prognozie stanowisko o możliwości " rozszerzenia na cały obszar projektu planu…OSTAB-u”. Naszym zdaniem teren ten spełnia założenia przewidziane dla terenów mieszczących się w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie, ponieważ OSTAB to ciągła struktura przestrzenna wiążąca najbardziej wartościowe, różnorodne tereny zieleni i fragmenty terenów otwartych (w tym wód powierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie, a także zapewniających ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi.

OSTAB składa się z podstawowych elementów strukturalnych i ciągów łączących, które zapewniają zachowanie w jego obrębie ekologicznych reguł ciągłości w czasie i przestrzeni oraz różnorodności biologicznej.

Pragniemy wyraźnie podkreślić, że dla terenów włączonych do OSTAB określono w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego specjalne zasady zagospodarowania, z których każda, wyklucza możliwość włączenia analizowanego terenu do zakładanych zmian, a w szczególności:

 • wykluczenie możliwości lokalizowania w obrębie systemu funkcji o silnym oddziaływaniu na środowisko (przemysł, intensywna zabudowa mieszkaniowa, wysokowydajne rolnictwo),

 • podtrzymywanie obecnego użytkowania terenów, zgodnie z pełnionymi przez system funkcjami ekologicznymi, jak np. zieleń miejska o charakterze publicznym, lasy, wody otwarte, ogrody działkowe, tereny usług, nauki, oświaty, kultury, zdrowia, rekreacji z dużą ilością zieleni, zwłaszcza wysokiej (minimum 50% powierzchni działki zajęte przez tereny aktywne biologicznie), tereny wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności (tereny aktywne biologicznie na co najmniej 70% powierzchni działki)

 • w przypadkach, kiedy wyżej wskazane udziały terenów aktywnych biologicznie na włączonych do systemu terenach już zainwestowanych są mniejsze, dążenie do ich powiększenia przy okazji działań porządkowych lub modernizacyjnych, przeznaczanie niezagospodarowanych terenów w obrębie systemu przede wszystkim na wyżej wymienione funkcje (preferowana urządzona zieleń publiczna i tereny rekreacyjne), przywracanie naturalnego stanu strukturom przyrodniczym i eliminowanie barier antropogenicznych, zachowanie dużych udziałów powierzchni aktywnych biologicznie oraz odpowiednie kształtowanie układów zabudowy na terenach zainwestowania (usługi, mieszkalnictwo)

 • ograniczanie przerywania ciągów powiązań ekologicznych elementami infrastruktury technicznej oraz minimalizowanie nieuchronnych kolizji (np. przez prowadzenie dróg po estakadach, stosowanie odpowiednio dużych przepustów itp.

Realizacja zmienionego planu zagospodarowania, spowoduje utratę wszelkich zakładanych wartości, które powinien posiadać OSTAB; spowoduje powstanie bariery ekologicznej uniemożliwiającej funkcjonowanie jednego z najbogatszych stanowisk płazich w mieście, co jest sprzeczne z przyjętymi założeniami systemu.

7.W Prognozie zacytowano ustalenia z realizacji projektu czynnej ochrony płazów przed kolizjami z samochodami, który był realizowany na analizowanym obszarze. Autorzy Prognozy, powołując się na rezultaty tego projektu, słusznie twierdzą, że przyczyną śmiertelności płazów jest ruch samochodowy na ciągach komunikacyjnych nie zaś zabudowa mieszkaniowa. W żaden sposób nie analizują jednak, w jakim stopniu rozbudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w obrębie planu wpłynie na miejscową populację płazów. Brak takiej analizy stanowi istotne uchybienie Prognozy

8. Prognozie słusznie ujęto, że płazy migrując do stanowiska rozrodczego omijają tereny zabudowane zlokalizowane wzdłuż ulicy Orłowskiego. Sytuacja taka spowodowana jest powstaniem barier architektonicznych uniemożliwiających swobodną migrację płazów. Obecnie blisko 80% płazów migruje jedynym wolnym od zabudowy fragmentem – przewidzianym w obrębie tegoż planu do zabudowy, w tym do budowy kolejnych ciągów komunikacyjnych, które obecnie (co dostrzegają autorzy Prognozy) już stanowią poważne obciążenie siedliska. Prognoza w żadnym elemencie nie wyjaśnia w jakim stopniu planowana zabudowa wpłynie na pogorszenie parametrów siedliska gatunków chronionych.

9. Autorzy Prognozy kalkulują, że …pozostawienie dużej powierzchni biologicznie czynnej oraz odpowiednie zagospodarowanie działek budowlanych umożliwi migrację i bytowanie płazów w tym rejonie…”, Jednakże, nigdzie nie znajdujemy konkretnych zapisów, jak to odpowiednie zagospodarowanie działek budowlanych ma wyglądać i jakie działania minimalizujące, bądź rozwiązania architektoniczne, mają, pomimo zabudowy, umożliwić bytowanie i migrację płazów w rejonie.

 Należy podkreślić, że Prognoza w całości pomija fakt, że teren objęty planowaną zmianą zagospodarowania jest również siedliskiem chronionych gatunków owadów (jak: trzmieli , biegaczy), które w znakomity sposób wykorzystują różnorodność roślinną do pobierania pożytków i zapylania. Autorom nie powinny być obce doniesienia ostatnich lat o negatywnym wpływie kurczenia się obszarów łąk na ich populację.

10. Dodatkowo zwracamy uwagę że zabieg zabezpieczenia „…dużej powierzchni biologicznie czynnej…” nie jest elementem, który jakkolwiek zabezpieczy i umożliwi bytowanie płazów w rejonie. Tak jak zauważyli autorzy opracowania (w bezpośrednim sąsiedztwie działki istnieje zabudowa jednorodzinna), która w granicach zabudowy w 60-70% pokryta jest zielenią biologicznie czynną, co jednak w żaden sposób nie powoduje, że obszar ten jest zasiedlony przez płazy, a wręcz przeciwnie – co również zauważają autorzy – płazy posesje te omijają.

Istotnym przykładem dewastacji środowiska przyrodniczego jest budowa linii kolejowej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, która przecięła szlak migracyjny płazów i zniszczyła miejsca zimowania. Po wybudowaniu i pokryciu roślinnością około 80% powierzchni nasypu, płazy nie zasiedliły obszaru, jak również od 3 lat nie obserwuje się migrujących z tamtego kierunku płazów, pomimo zachowania powierzchni biologicznie czynnej. Ten przykład powinien wskazać oczywiste, jednak pominięte w Prognozie, skutki nadmiernego przekształcenia obszarów siedlisk zwierząt.

11. Gołosłowny w Prognozie jest zapis wskazujący, że „…wprowadzono do wszystkich kart terenów informacje o występowaniu trasy migracyjnej płazów oraz zalecenia odnośnie sposobu zagospodarowania działek budowlanych w związku z trasą migracyjną…”, bowiem w żadnym miejscu Prognozy nie znajdujemy zaleceń odnośnie sposobów zagospodarowania działek budowlanych uwzględniających bytowanie i migrację płazów.

 Dodatkowo zwracamy uwagę, że takie zalecenia w żaden sposób nie gwarantują ich wprowadzenia i przestrzegania przez kolejnych właścicieli działek, a tym samym utrzymania środowiska przyrodniczego, które jest siedliskiem tysięcy osobników gatunków chronionych.

12.W Prognozie wskazano, że „…Celem minimalizacji strat środowiska przyrodniczego w ramach rekompensaty wprowadzono następujące zapisy:

 • wprowadzono zieleń krajobrazowo-ekologiczną we wschodniej części projektu planu (teren 003–Z64);

 • utrzymano powierzchnię biologicznie czynną na terenie mieszkaniowym;

 • ustalono powierzchnię biologicznie czynną w terenie ciągu pieszego 006-KX;

 • ograniczono intensywność zabudowy dla działek budowlanych;

 • wprowadzono do wszystkich kart terenów informacje o występowaniu trasy migracyjnej płazów oraz zalecenia odnośnie sposobu zagospodarowania działek budowlanych w związku z trasą migracyjną.

 • rozszerzono Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie na cały obszar projektu planu (osnowa przyrodnicza miasta);

 • zalecono w terenach komunikacji 004-KD80 i 005-KDW przeznaczenie na zieleń wszystkich powierzchni nie przeznaczonych dla ruchu…”

W ocenie Radnych przytoczone wyżej postulaty są czystą utopią nie mającą żadnego odniesienia do rzeczywistości, zatem stanowią kolejną próbę ukrycia lub rozmycia problematyki ochrony środowiska i pominięcie przepisów prawnych.

Podnosimy, że zagadnienie rekompensaty - biorąc pod uwagę ogólnodostępne źródła wiedzy, należy rozumieć jako wyrównanie strat, szkód, wszelkich braków spowodowanych zmianami, natomiast rekompensatę przyrodniczą należy rozumieć jako "zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowania walorów krajobrazowych".

W odniesieniu do świata żywego na naszym terenie nie istnieje żadna możliwość jakiejkolwiek rekompensaty przyrodniczej .

      Mając na uwadze powyższe, jako mieszkańcy i radni Dzielnicy VII Dwór z całym przekonaniem oświadczamy, że wnioski płynące z Prognozy stoją w całkowitej sprzeczności ze stanem faktycznym terenu, którego dotyczą. Nadto w ocenie mieszkańców przedłożona Prognoza nie posiada waloru prognozy przewidzianej przez przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

             Podsumowując, należy ocenić, że przedłożona Prognoza sporządzona z naruszeniem w/w ustaw nie może być podstawą do opracowania zmiany plany zagospodarowania .

Rozważając zaś skutki ewentualnej realizacji planu nr 0262, mieszkańcy oświadczają,

że była by to całkowita zagłada bytujących na tym terenie chronionych gatunków zwierząt.

Obecnie teren ten jest siedliskiem populacji ponad 10 tysięcy prawnie chronionych płazów : ropucha szara, ropucha paskówka, żaba wodna, traszka, jeże oraz licznych owadów w tym : trzmieli, biegaczy i innych.

          Rozważając zapisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zawartości „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańsk” zgłaszamy dodatkowe następujące zastrzeżenia; 

 1.  W rejonie styku ulic Orłowskiego i Norblina podczas intensywnych opadów permanentnie występuje problem z odprowadzaniem wód opadowych z ulicy Orłowskiego jak i leżących przy niej posesji przez studzienkę znajdującą się przy domu Norblina 1: woda opadowa, przelewając się na zakręcie ulicy, spływa chodnikiem wzdłuż bloku Norblina 12, powodując jego degradację. Wielokrotnie prowadzone prace zwiększające drożność studzienki nie dały nigdy spodziewanych rezultatów, co wskazywałoby na istnienie niedrożności lub zbyt małej przepustowości kanalizacji deszczowej pod ul. Norblina. Nie wydaje się możliwe, aby został nałożony na potencjalnego inwestora obowiązek przebudowy dużej części kanalizacji deszczowej w celu uporządkowania gospodarki wodami opadowymi w tym rejonie ze względu na zbyt wysokie nakłady. Chłonność skarpy jest obecnie wysoka i wystarczająca na tyle, że podczas mających miejsce w ostatnich latach powodziach w Gdańsku cała woda opadowa wsiąkła w skarpę. Można to wykazać absolutnym brakiem jakiejkolwiek erozji skarpy podczas intensywnych i nawalnych opadów.

 2. Należy zwrócić uwagę, że istniejące bloki czteropiętrowe przy ul. Norblina i ul. Michałowskiego wykazują znaczną wrażliwość na drgania. Budynki te zostały wykonane w latach 60-tych ubiegłego wieku z pianobetonu, tzw. kacze pióro. Jest to konstrukcja wrażliwa na wstrząsy. Dowodem są rysy powstałe podczas wykonywania bruzd pod nową instalację elektryczną w istniejących budynkach. Nawet użycie lekkich elektronarzędzi powodowało przesunięcia płyt. Jest pewne, że prowadzenie w bezpośrednim pobliżu tych budynków prac wymagających użycia ciężkiego sprzętu (koparki, wibromłoty, spychacze, dźwigi, ciężki transport kołowy podczas budowy) naruszy konstrukcję budynków, a w ekstremalnych przypadkach może spowodować nieodwracalne naruszenie konstrukcji, zagrażające bezpieczeństwu mieszkańców.

 3. Projektowana na terenie działki skromna zabudowa mieszkalna z samej definicji świadczy o znikomych walorach ekonomicznych przestrzeni (pkt. 6). Nie wydaje się, aby nieruchomość gruntowa przeznaczona pod zabudowę była bardzo cenna, stąd można wnioskować, że głównym beneficjentem przeznaczenia jej pod zabudowę byłby deweloper, a nie gmina. W konsekwencji, w przypadku jej sprzedaży lub innego obrotu, nastąpiłaby nierównowaga interesów stron publicznego i prywatnego (art. 3).

 4. Przyjęcie projektu nie ma uzasadnienia prawem własności (pkt. 7), w szczególności korzystania z tego prawa przez osobę, której dotyczy postanowienie sądu o zasiedzeniu, w zakresie prawa do służebności drogi koniecznej. Z orzecznictwa wynika bowiem, że ustanowienie służebności drogi koniecznej nie może być przyczyną (jedną z przyczyn) uchwalenia lub zmiany planu, gdyż są to kwestie unormowane w różnych ustawach. Na marginesie należy stwierdzić, że odpowiednia droga konieczna istnieje już teraz, ponieważ "odpowiedniość" drogi należy rozumieć w kontekście używania nieruchomości zasiedzianej. Sama nieruchomość nie posiada w sobie drogi, ani nie jest przystosowana do jakiegokolwiek ruchu lub parkowania pojazdów, nie jest też polem, do którego trzeba dojechać w celu wykonania koniecznych prac. Jeśli występuje konieczność dojazdu do bloku Norblina 12, to wykorzystuje się w tym celu chodnik wystarczająco szeroki na samochód osobowy lub średni dostawczy, czy też karetkę; podobnie, dojazd taki jest również możliwy do nieruchomości zasiedzianej.

 5. Projekt zagospodarowania nie zaspokaja potrzeb interesu publicznego (pkt. 9). Przeciwnie, interes publiczny, wyrażany na spotkaniach, konsultacjach czy w mediach, sprzyja zachowaniu status quo. Organ uchwalając plan powinien wszakże zważyć „interes publiczny i 2 interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.” (art. 3)

 6. Ponadto, nie zachodzą żadne przesłanki wymienione w art. 4 ust 1-3 ( 1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego; 2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu; 3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów;). W przypadku przesłanki opisanej w pkt. 4, należy dążyć do lokalizowania nowej zabudowy

"a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadnicze" oraz

 "b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy".

Pomimo że skarpa leży w bezpośredniej bliskości osiedla, to jej odrębność jest bardzo wyraźnie zaznaczona ukształtowaniem terenu oraz brakiem jakiejkolwiek infrastruktury technicznej i komunalnej. Niewątpliwie, doprowadzenie wody, kanalizacji, gazu i elektryczności będzie musiało spowodować istotną ingerencję budowlaną dużej części pobliskiego terenu osiedla VII Dwór.

 1.  „Studium uwarunkowań…”, będące podstawą do sporządzenia projektu planu, wyraźnie wskazuje, że „Podstawową zasadą planistyczną na obszarze tej dzielnicy [Oliwa] jest zachowanie jej dotychczasowego charakteru wyróżniającego się zróżnicowaniem funkcjonalnym i fizjonomicznym. Na obszarze Oliwy są rozdysponowane prawie wszystkie tereny nadające się pod zainwestowanie miejskie. Istniejące osiedla mieszkaniowe (Wejhera, Żabianka, Przymorze Duże i Małe, rejon ulicy Czyżewskiego, VII Dwór) traktuje się jako tereny ukształtowane, gdzie funkcja mieszkaniowa winna być chroniona.” (str. 93-94, pkt. 12.2.3) oraz „Zainwestowanie dzielnicy i jej intensywność decydują o braku możliwości wprowadzenia radykalnych zmian w zagospodarowaniu. Znaczące możliwości rozwoju funkcji mieszkaniowej wyczerpały realizacje rozpoczęte na początku lat 70. XX w. i kontynuowane do dzisiaj. Występujące niewielkie tereny wolne nie będą wpływały na znaczące powiększenie zasobów mieszkaniowych.” (str. 28, pkt. 2.2.3).

 Wobec braku racjonalnych i ustawowych przesłanek projektu zmiany planu zagospodarowania wskazujemy, że najlepszym i satysfakcjonującym lokalną społeczność rozwiązaniem byłoby odstąpienie od projektowanej zmiany planu zagospodarowania dla tej działki. Pozostawienie jej w obecnym kształcie byłoby również cenne dla zachowania kondycji środowiska naturalnego tego i pobliskiego terenu, o czym była mowa w poprzednich uwagach.

§ 3

            Realizacja zmienionego projektu miejscowego planu określonego w § 1 będzie sprzeczna z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa zapisanymi w licznych ustawach.

§ 4

          Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Barbara Kaczmarek


------  ***  ------
 

Zarząd Dzielnicy VII Dwór - 2017 rok

Sesja XVIII

UHWAŁA NR XVIII/20/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 18 stycznia 2017 roku

w sprawie zagospodarowanie terenu leśnego na działce nr 405/4 w obr. nr 29 w Gdańsku


Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 Statutu jednostki pomocniczej – Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz 2022 z dnia 30 maja 2014 roku) z późn. zmianami) uchwala, co następuje:

§ 1. Na działce nr 405/4 w obrębie nr 29 w Gdańsku, zlokalizowanej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, nie wyraża się zgody na dalsze zagospodarowanie terenu, wycinkę krzewów i drzew oraz niszczenie naturalnego środowiska borsuków i płazów.

§ 2. Mapa graficzna stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
Elżbieta Kwiatkowska

------  ***  ------ 

Sesja XIX 

Uchwała Nr XIX/21/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór oraz wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór.

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późń. zm.) uchwala się co następuje ;

§ 1 Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia odwołania Przewodniczącego i Rady Dzielnicy VII Dwór oraz wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór w składzie:
 

1.  Radny Artur Łopatniuk

2.  Radny Sławomir Jabłoński

3.  Radny Tomasz Zajkowski
 

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

        Zastępca Przewodniczące
Rady Dzielnicy VII Dwór

Uzasadnienie

Komisja Skrutacyjna została powołana na XIX sesji Rady Dzielnicy VII Dwór w celu przeprowadzenia głosowania nad odwołaniem obecnej Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór Barbary Kaczmarek i przeprowadzenia wyboru nowego Przewodniczącego Rady Dzielnicy dla uzdrowienia sytuacji wewnątrz Rady, organizacji pracy Rady i przestrzegania Statutu oraz prawidłowości podejmowania uchwał.

        Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór
------  ***  ------
 
 

Uchwała Nr XIX/22/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie odwołania Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór Barbary Kaczmarek.
 

Na podstawie §14 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zm.) uchwala się co następuje:


§ 1 Odwołuje się Przewodniczącą Rady Dzielnicy VII Dwór Barbarę Kaczmarek.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

Uzasadnienie

Za dotychczasową pracę i nieprzestrzeganie przepisów Statutu dzielnicy, Przewodnicząca Rady została trzykrotnie pisemnie upomniana przez Dyrektora Biura Rady Miasta Gdańska i raz przez Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeniem Nr 1460/16 z dnia 20 września 2016 roku.

W obecnej sytuacji, gdzie na mocy § 35 ust. 3 Statutu Dzielnicy V I I Dwór .„W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska może rozwiązać Rade Dzielnicy VII Dwór”, zmiana Przewodniczącego Rady Dzielnicy jest jedynym wyjściem dla uzdrowienia sytuacji, przywrócenia dobrego imienia jednostce pomocniczej i uniknięcia rozwiązania Rady.

Zastępca Przewodniczącego
Rady Dzielnicy VII Dwór


------  ***  ------ 
 

Uchwała Nr XIX/23/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 1 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór

Na podstawie §14 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022) z późn. zm., uchwala się co następuje:

§ 1 Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Dzielnicy VII Dwór wybrana została Radna Beata Łopatniuk.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącej
Rady Dzielnicy VII Dwór

 

------  ***  ------ 
 

Uchwała nr XIX/24/2017
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 1 lutego 2017 roku

 

w sprawie konsultacji społecznych projektu budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na 2017 rok. 
 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 8 i § 34 ust.3 i 7 Statutu jednostki pomocniczej – VII Dwór stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014r. z późn. zmianami) uchwala się co następuje: 
 

§ 1 Poddaje się konsultacji społecznej przedsięwzięcia inicjatywne dla dzielnicy zgłoszone przez Radnych i mieszkańców do budżetu Rady Dzielnicy VII Dwór na rok 2017.

§ 2 Głosowanie nad zgłoszonymi projektami do budżetu Rady na 2017 r., odbywać się będzie za pośrednictwem internetu na stronie Rady Dzielnicy VII Dwór oraz podczas dyżurów Radnych w środę i lutego w godz. 17:00 18:30 poprzez oddanie głosu na 3 wybrane projekty.

§ 3 Zobowiązuje się Zarząd Dzielnicy do rozmieszczenia informacji o konsultacjach społecznych na stronie internetowej i w    gablotach na terenie dzielnicy.

§ 4 Termin głosowania nad zgłoszonymi projektami inicjatyw społecznych upływa 15 lutego 2017 r.
 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk
 

Uzasadnienie
 

Wymóg przeprowadzenia konsultacji społecznej jest określony przez Statut Rady Dzielnicy VII Dwór. W ogłoszeniu o konsultacjach należy wskazać, że środki finansowe mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie; poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury oraz drobnych inwestycji.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk 

------  ***  ------ 

 
Sesja XX

Uchwała Nr XX/25/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 9 marca 2017 roku

w sprawie przyjęcia rezygnacji Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór Elżbiety Kwiatkowskiej.

Na podstawie §14 ust. 5 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjmuje rezygnację Zastępcy Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór Elżbiety Kwiatkowskiej.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

 

Uzasadnienie

Radna Elżbieta Kwiatkowska na poprzedniej sesji Rady złożyła pisemną rezygnację z funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór, kierując się zmęczeniem i pogorszeniem stanu zdrowia. Dotychczasowa Zastępca Przewodniczącej Rady - Elżbieta Kwiatkowska włożyła duży wkład w przemiany naszej Rady, które nastąpiły 1 lutego 2017 roku, dlatego należy uszanować jej wolę i przyjąć rezygnację.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk


------  ***  ------ 
 

Uchwała Nr XX/26/17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 9 marca 2017 roku

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych Rady Dzielnicy VII Dwór na działalność statutową w roku 2017.
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 21 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, uchwala się co następuje :
 

§ 1 Środki finansowe przydzielone przez Radę Miasta Gdańska na działalność statutową Rady Dzielnicy w roku 2016 w kwocie 17 495,00 złotych przeznaczyć na ;

 1. Wyjazdy integracyjne mieszkańców z zwiedzaniem ciekawych miejsc – kwota 2495,00 zł.

 1. Zorganizowanie pikniku dla mieszkańców – kwota 3000,00 zł.

 1. Zakup 6-ciu słupków i tablic administracyjnych z nazwą “VII DWÓR” kwota 3000,00 zł.

 1. Pomoc bytowa dla potrzebujących w postaci paczek świątecznych – kwota 3000,00 zł.

 1. Dofinansowanie zawodów sportowych dzieci z Przedszkola publicznego nr 42 „Dolina Smyków” – kwota 300,00 zł

 1. Dofinansowanie festynu parafialnego – kwota 1500,00 zł.

 1. Naprawa i koszty utrzymanie dzielnicowego monitoringu wizualnego przy ul. Piotra Norblina 23 i Michałowskiego 37 – kwota 1800,00 zł.

 1. Organizacja wigilii dla mieszkańców – kwota 1200,00 zł.

 1. Rezerwa - kwota 1200,00 zł.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy VII Dwór.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

 

UZASADNIENIE

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 19 i § 34 ust. 3 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, Rada Dzielnicy VII Dwór w roku budżetowym 2017 postanowiła wesprzeć inicjatywy mieszkańców i organizacji znajdujących się na terenie Dzielnicy w zakresie ; poprawy bezpieczeństwa, edukacji, kultury, integracji, wypoczynku, sportu i pomocy społecznej. Dofinansowanie organizowanego festynu parafialnego będzie sprzyjało wielopokoleniowej integracji mieszkańców dzielnicy, natomiast dofinansowanie zawodów sportowych przedszkolaków przyczyni się do rozwoju kultury fizycznej wśród najmłodszych. W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych uznano za priorytetowe te dziedziny życia, które otrzymały największe poparcie mieszkańców i które pozwolą zaistnieć Radzie Dzielnicy w świadomości lokalnej społeczności.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk


------  ***  ------ 
 

Sesja XXI 

Uchwała Nr XXI/27/17

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 17 marca 2017 roku


 

w sprawie: sprzeciwu wobec projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej o wysokości do 12 m na działkach nr 277/2, 278 i 279 w Gdańsku-VII Dworze w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego  (nr. ew. 0262).
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 10) Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia 30 maja 2014 roku, poz.2022) z późn. zmianami, uchwala się co następuje :
 

§ 1 Rada Dzielnicy VII Dwór popiera sprzeciw mieszkańców dotyczący wprowadzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego VII Dwór w rejonie ulic Piotr Norblina i Aleksandra Orłowskiego [nr. ew. 0262] i wprowadzania zabudowy mieszkaniowej na teren zieleni urządzonej objętej ogólnomiejskim systemem terenów aktywnych biologicznie (OSTAB).

§  2 Rada Dzielnicy VII Dwór wnosi o odstąpienie od zmiany przedmiotowego planu.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

UZASADNIENIE

Dla mieszkańców osiedla VII Dwór szczególne znaczenie ma atrakcyjne położenie osiedla wśród lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Likwidacja terenów zielonych przez wprowadzenie nowej zabudowy jest w opinii mieszkańców nie do przyjęcia.
Odnosząc się do obowiązujących przepisów stwierdzamy, że przedmiotowy teren jest cenny biologicznie. Nie ma zgody mieszkańców na przeznaczenie terenu OSTAB (Ogólnomiejski System Terenów Aktywnych Biologicznie) pod zabudowę mieszkaniową. OSTAB jest systemem terenów zielonych i otwartych wynikającym z analizy struktury przyrodniczej miasta. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdańska określa jednoznacznie, że „Najważniejszą zasadą, niezbędną dla funkcjonowania OSTAB, jest zachowanie jego ciągłości przestrzennej; elementy tej struktury nie mogą być likwidowane ani dowolnie przekształcane, ponieważ oznacza to przerwanie systemu.” Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej w miejsce bytowania (siedliska) ropuchy szarej stoi w sprzeczności z tą zasadą.
W trakcie ponad rocznej już dyskusji w sprawie uchwalenia rzeczonego planu zagospodarowania, zagadnienie dotyczące bezpieczeństwa płazów jest marginalizowane. Tymczasem Gmina miasto Gdańsk rokrocznie wspiera finansowo fundacje oraz stowarzyszenia zajmujące się ratowaniem płazów na wyznaczonych stanowiskach. W roku 2015 na stanowisku VII Dwór, ulice Michałowskiego , Orłowskiego i Norblina, aktywiści z akcji “Chronimy Płazy Gdańska” wraz z bardzo liczną grupą mieszkańców dzielnicy, uratowali kilka tysięcy płazów co potwierdza sprawozdanie z realizacji projektu. W roku 2016 czynną ochroną na tymże stanowisku zajmowała się Fundacja Sprawni Inaczej a w roku 2017 uruchomiono, pierwszy w Polsce, całodobowy telefon interwencyjny. O wszystkich działaniach mogliśmy przeczytać w komunikatach prasowych zamieszczanych na stronie www.gdansk.pl a więc oficjalnej stronie miasta Gdańsk. Uchwała nr XV/418/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29.10.2015r przeznacza na realizację zadań publicznych w 2016r w tym ratowanie gatunków zagrożonych w postaci czynnej ochrony płazów i gadów kwotę 70tys złotych. Uporczywe twierdzenie, że działania budowlane na terenie objętym planem 0262 nie będą miały negatywnego wpływu na gatunki chronione jest w świetle powyższych działań nieprawdą. Dopuszczenie do zabudowy a tym samym prowadzenie prac budowlanych na tym terenie zniweczy wieloletnie działania tak miasta jak i mieszkańców, wolontariuszy i całej rzeszy osób zaangażowanych w ochronę czynną.
Zwracamy uwagę, że twierdzenie o domniemanej zgodzie przedstawicieli Rady Osiedla na wprowadzenie zmiany zagospodarowania przestrzennego nie ma pokrycia w faktach. Spotkanie w dniu 12 stycznia 2015 roku zostało zwołane na prośbę przedstawicieli Biura Rozwoju Miasta Gdańska podczas przerwy w funkcjonowaniu Rady Dzielnicy, pomiędzy kadencjami, po wygaśnięciu kadencji w 2011-2014 i przed powołaniem nowego składu Rady. Notatka ze spotkania została sporządzona jednostronnie przez przedstawiciela miasta i nie ma kontrasygnaty obu stron. Stwierdzamy jednoznacznie i kategorycznie, że notatka nie może być traktowana jako stanowisko mieszkańców osiedla i Rady Dzielnicy.
Od samego początku zmiana planu nie była akceptowana przez mieszkańców. Zwracamy uwagę na konsekwentnie przedstawiane negatywne opinie mieszkańców, między innymi: pismo mieszkańców do Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 31 maja 2016 roku z listą podpisów190 osób, pismo mieszkańców do Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 czerwca 2016 z listą podpisów 185 osób, pismo Fundacji Dom Polski z dnia 18 listopada 2016 roku oraz wypowiedzi mieszkańców na dyskusjach publicznych podczas wyłożenia projektów planów.
Rada Dzielnicy VII Dwór nie została również przekonana kontrargumentami przedstawianymi przez Biuro Rozwoju Miasta Gdańska. Zmiana projektu planu wprowadza bowiem bardzo istotne zagrożenia. Niemożliwość odprowadzenia wód opadowych do przepełnionej kanalizacji deszczowej, destabilizację skarpy w związku z usunięciem rosnącej tam roślinności, spływ gruntu na niżej położone bloki, naruszenie struktury istniejących budynków w trakcie wykonywania robót ziemnych ciężkim sprzętem to tylko niektóre z nich.
Zgodnie z “Rejestrem osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi dla terenu miasta Gdańska” wykonanym na zamówienie Gminy Miasta Gdańsk w 2011r, przez Państwowy Instytut Geologiczny, Oddział Geologii Morza w Gdańsku, niemal 1/3 wszystkich osuwisk występuje na obszarze kompleksu leśnego Lasów liwskich na terenach Dzielnic: VII Dwór, Oliwa, Brętowo, Jasień i Osowa. To samo opracowanie mówi, że około 1/3 wyznaczonych osuwisk stwarza zagrożenie dla zabudowy i infrastruktury komunikacyjnej lub przesyłowej.

W związku z powyższym wnosimy o odstąpienie od zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak w § 2 uchwały.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

 


------  ***  ------ 

Uchwała Nr XXI/28/17

Rady Dzielnicy VII Dwór

z dnia 17 marca 2017 roku

 

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Z-cy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór.
 

Na podstawie § 16 ust. 1 i § 14 ust 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późń. zmianami) uchwala się, co następuje ;

§ 1 Powołuje się Komisję Skrutacyjną dla przeprowadzenia tajnego głosowania nad przyjęciem rezygnacji Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór i wyboru Z-cy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór w składzie:

 1. Radny – Sławomir Jabłoński

 1. Radny – Kazimierz Stencel

 1. Radny – Elżbieta Kwiatkowska
   

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

Uzasadnienie

Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późń. Zmianami), Rada Dzielnicy VII Dwór powoła Komisję Skrutacyjną w celu przeprowadzenia tajnego głosowania nad wyborem Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy.

Przewodnicząca
Rady Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk------  ***  ------ 

 

Uchwała Nr XXI/29/ 17
Rady Dzielnicy VII Dwór
z dnia 17 marca 2017 roku
 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy VII Dwór
 

Na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór stanowiącego załącznik do Uchwały Nr LII/1181/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy VII Dwór (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 30.05.2014 r., poz. 2022 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
 

§ 1 Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Zastępcą Przewodniczącej Rady Dzielnicy VII Dwór wybrana została Radna – Katarzyna Wielińska.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk

Uzasadnienie

Po przyjęciu rezygnacji z funkcji Zastępcy Przewodniczącej Elżbiety Kwiatkowskiej Rady Uchwałą Nr XX/25/17 Rady Dzielnicy VII Dwór z dnia 9 marca 2017r., na podstawie z § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy VII Dwór dokonano wyboru Zastępcy Przewodniczącego dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Rady.

Przewodnicząca Rady
Dzielnicy VII Dwór
Beata Łopatniuk


------  ***  ------ 
 

 

--- Zarząd Dzielnicy VII Dwór ---